Her er re­ge­rin­gens luft- og kli­maud­spil

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Kil­de: Ener­gi-, For­sy­nings- og Kli­ma­mi­ni­ste­ri­et

Dan­mark har iføl­ge re­ge­rin­gen et for­ven­tet re­duk­tions­be­hov på 32-37 mio. ton CO2 for at le­ve op til EUs kli­ma­mål for 2030. Ud­spil­let da­ek­ker 26 mio. ton med en for­vent­ning om, at et far­vel til ben­zi­nog di­e­sel­bi­ler får tal­let til at sti­ge. Her er de mest mar­kan­te til­tag i pla­nen:

Ren trans­port i by­en og på land

* In­gen nye ben­zin- og di­e­sel­bi­ler må sa­el­ges ef­ter 2030, og salg af nye plu­gin-hy­brid­bi­ler skal stop­pes i 2035. Det skal ba­ne vej for én mio. nye el­bi­ler og an­dre grøn­ne bi­ler i 2030. * 80 mio. kr. af­sa­et­tes til hur­ti­ge­re la­de­stan­de­re for el­bi­ler. * Re­gi­stre­rings­af­gif­ten på grøn­ne bi­ler til un­der 400.000 kr. fjer­nes i 2019 og 2020. * I 2030 må in­gen bus­ser i by­er­ne ud­le­de luft­foru­re­ning el­ler CO2. I 2020 skal de va­e­re CO2-neut­ra­le. * Ben­zin- og di­e­sel­bi­ler skal i 2030 va­e­re for­tid i taxa­bran­chen. * Mil­jøzo­ner kan ind­fø­res i Dan­marks fem stør­ste by­er med ska­er­pe­de krav til last­bi­ler, bus­ser og va­re­bi­ler. * Kli­ma­ven­ligt as­falt skal rul­les ud på stats­vej­net­tet.

Land­brug med et min­dre kli­maaf­tryk

* Ny svi­ne­stald­s­tek­no­lo­gi skal mind­ske am­mo­ni­ak og driv­hus­gas­ser i luf­ten. En til­skud­s­ord­ning skal hja­el­pe land­ma­end med in­ve­ste­rin­ger i tek­no­lo­gi­er som ek­sem­pel­vis gyl­le­for­suring. * En jord­for­de­lings­fond på 150 mio. kr. skal gen­nem køb og salg af jor­der sik­re, at land­brugs­pro­duk­tio­nen ta­ger høj­de for blandt an­det bi­o­di­ver­si­tet, kli­ma­g­a­spro­duk­tion og kva­el­stof­re­duk­tion. * 90 mio. kr. skal af­sa­et­tes til kli­ma­forsk­ning, der skal kort­la­eg­ge, hvor­dan man bedst kan ned­brin­ge ud­led­ning af driv­hus­gas­ser med tek­no­lo­gi. * Bi­o­ga­san­la­eg skal gø­res ta­et­te­re for at mind­ske me­ta­nud­s­lip. * Et ud­valg nedsa­et­tes, der skal fin­de frem til til­tag i kam­pen mod am­mo­ni­ak i luf­ten. 160 mio. kr. af­sa­et­tes i en pul­je til dis­se kon­kre­te til­tag.

Grøn om­stil­ling af bo­li­ger og er­hverv

* Gam­le bra­en­de­ov­ne fra før 2000 skal fjer­nes ved køb af bo­lig. * 46 mio. kr. bli­ver af­sat til en skro­t­nings­ord­ning for gam­le bra­en­de­ov­ne. Det kan gi­ve om­kring 2.000 kr. i til­skud for fjer­nel­se af de ae­ld­ste bra­en­de­ov­ne. * Krav for an­ven­del­se af kø­le­an­la­eg i de­tail­hand­len skal stram­mes.

Me­re kli­ma­ven­li­ge dan­ske­re

* En ad­fa­erds­kampag­ne med kli­ma­ma­er­ker af fø­de­va­rer skal gø­re det let­te­re at tra­ef­fe det grøn­ne valg. * Kli­ma­ets pris skal lan­ce­res til det bed­ste dan­ske kli­mai­ni­ti­a­tiv.

Me­re mil­jø­ven­lig skibs­fart

* Et in­ter­na­tio­nalt pro­jekt skal sik­re me­re mil­jø­ven­lig kryd­stogt­turis­me i Øster­sø­en. * De re­de­ri­er, som ik­ke over­hol­der lov­giv­ning om svovl­ud­led­ning, skal of­fent­lig­gø­res med navns na­ev­nel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.