Ty­ske bi­ler for­sø­ger at blo­ke­re Dan­marks vej mod et grøn­ne­re EU

Dan­mark og en stor grup­pe al­li­e­re­de EU-lan­de vil ska­e­re ned på, hvor me­get bi­ler skal ha­ve lov at svi­ne i EU. Men Tys­kland står – selv med in­tern split­tel­se i re­ge­rin­gen – på brem­sen.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Eva Jung ev­ju@ber­ling­s­ke.dk Eva Jung er Ber­ling­s­ke kor­re­spon­dent i Bruxel­les

Mens re­ge­rin­gen i går pra­e­sen­te­re­de en stor kli­ma­plan for åben him­mel, ud­spil­le­de der sig en kamp om ord bag luk­ke­de dø­re 700 ki­lo­me­ter syd­på i Luxem­bourg.

Her mød­tes EUs mil­jø- og kli­ma­mi­ni­stre for at bli­ve eni­ge om, hvor me­get – el­ler ret­te­re hvor lidt – di­e­sel- og ben­zin­bi­ler skal ha­ve lov at svi­ne i Eu­ro­pa i frem­ti­den.

EU-Kom­mis­sio­nen har spil­let ud med, at med­lem­slan­de­ne skal re­du­ce­re bi­ler­nes CO2-ud­led­ning med 30 pro­cent i 2030 i for­hold til 2020ni­veau.

Det tal er imid­ler­tid for lavt, me­ner den dan­ske re­ge­ring og en grup­pe på li­ge un­der 20 af EUs 28 med­lem­slan­de. De hav­de før mil­jø­rå­ds­mø­det i går en am­bi­tion om, at må­let bør va­e­re en re­duk­tion på 40 pro­cent.

Mø­des på mid­ten?

Men på vej­en mod de grøn­ne­re mål hol­der isa­er den ty­ske bi­lin­du­stri par­ke­ret og blo­ke­rer.

Ty­sker­ne vil­le for­ud for mø­det højst gå med til en re­duk­tion, der sva­re­de til kom­mis­sio­nens ud­spil på 30 pro­cent.

No­get der fik ener­gi-, for­sy­nings­og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) til sam­men med fem an­dre lan­de at for­sø­ge at for­sik­re ty­sker­ne om, at vej­en mod en trans­port­sek­tor med nul ud­led­ning kan fø­re til »va­ekst og job i Eu­ro­pa, så­fremt vi får sat den rig­ti­ge kurs for bi­lin­du­stri­en,« som de skrev i Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Det østrig­ske EU-for­mand­skab vil­le i går for­sø­ge sig med en gyl­den mid­del­vej og et for­slag om 35 pro­cents re­duk­tion. Men de­bat­ten var end­nu ik­ke fa­er­dig ved re­dak­tio­nens slut­ning, og Lars Chri­sti­an Lil­le­holt øn­ske­de der­for hel­ler ik­ke at ud­ta­le sig til Ber­ling­s­ke.

Ik­ke let at for­sva­re

Det vi­ser sig da og­så, at te­ma­et ik­ke kun er sva­ert at hånd­te­re blandt EUlan­de­ne. Og­så in­ter­nt er der bal­la­de.

Det ud­tryk­te den ty­ske so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mil­jø­mi­ni­ster ty­de­ligt, da hun an­kom til Luxem­bourg. Her gjor­de Svenja Schulze det klart, at SPD hav­de tabt en in­tern kamp mod Mer­kels CDU.

»Det er ik­ke let for mig at for­sva­re re­ge­rin­gens po­si­tion om de 30 pct. Ef­ter IPPC-rap­por­ten i går har vi i den grad brug for at re­du­ce­re CO2,« lød det.

Den sven­ske mil­jø­mi­ni­ster Ka­ro­li­na Skog (Mil­jö­par­ti­et) hå­be­de på vej ind til mø­det i går mor­ges sta­dig på en løs­ning uden om Tys­kland.

»Det er us­a­ed­van­ligt, men ik­ke umu­ligt,« lød det op­ti­mi­stisk.

Den sven­ske re­ge­ring så helst et mål om 50 pro­cents re­duk­tion. Men før mø­det un­der­stre­ge­de Skog, at hun som mini­mum vil­le stå fast på 40 pro­cent, som og­så et fler­tal i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet blev eni­ge om i sid­ste uge.

»Fra svensk si­de er ana­ly­sen, at et pas­sen­de ni­veau vil­le va­e­re 50 pro­cent bå­de for EU og in­ter­nt i Sve­ri­ge. Men der er og­så en vis respekt for ar­gu­men­tet om, at ud­vik­lin­gen i det­te spørgs­mål er me­get uja­evnt for­delt hen over Eu­ro­pa. Man er kom­met langt i vis­se lan­de, men i an­dre lan­de er den tran­si­tion, som er nødt til at ske, sta­dig ik­ke mo­den. Der­for er det sva­ert at si­ge, hvor hur­tigt det kom­mer til at gå,« lød det.

Fo­to: Fe­lipe Tru­e­ba/EPA/Ritzau Scanpix

Der skal ska­e­res ned på CO2-ud­led­nin­gen for eu­ro­pa­ei­ske bi­ler. Men hvor me­get?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.