Til­syn vil gran­ske kra­eft­be­hand­ler, der brug­te af­dø­de som suc­ces­hi­sto­ri­er

Te­ra­pe­u­ten Mar­tin Hej­le­sen skal un­der­sø­ges af Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed, ef­ter at han brug­te af­dø­de men­ne­sker som suc­ces­hi­sto­ri­er i sin mar­keds­fø­ring af kra­eft­be­hand­ling. Mar­ke­det for al­ter­na­tiv be­hand­ling bør re­gu­le­res bed­re, me­ner over­la­e­ge.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Hen­rik Jen­sen hejs@ber­ling­s­ke.dk, og Ida Ny­e­gård Es­per­sen id­ne@ber­ling­s­ke.dk

Den al­ter­na­ti­ve be­hand­ler Mar­tin Hej­le­sen skal nu un­der­sø­ges af Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed for ulov­lig mar­keds­fø­ring af kra­eft­be­hand­ling.

Det sker, ef­ter at Ber­ling­s­ke har be­skre­vet be­hand­le­rens me­to­der.

I en ra­ek­ke suc­ces­hi­sto­ri­er mar­keds­fø­rer Mar­tin Hej­le­sen sig med, at hans te­ra­pi har hjul­pet kra­eft­sy­ge men­ne­sker i en så­dan grad, at la­e­ger­ne i sund­heds­va­e­se­net var over­ra­ske­de over re­sul­ta­ter­ne. Ber­ling­s­ke be­skrev i søn­dags, hvor­dan Mar­tin Hej­le­sen i to til­fa­el­de und­la­der at na­ev­ne, at per­so­ner­ne i vir­ke­lig­he­den hav­de va­e­ret dø­de i fle­re år.

Hen­rik Kri­sten­sen, sek­tions­le­der i Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed, un­der­stre­ger, at han ik­ke kan ud­ta­le sig om sa­gens kon­kre­te for­hold.

»Hvis tin­ge­ne for­hol­der sig som be­skre­vet, er det i strid med loven om mar­keds­fø­ring af sund­hed­sy­del­ser. Der er ta­le om al­vor­li­ge for­hold, der nu skal un­der­sø­ges na­er­me­re,« si­ger Hen­rik Kri­sten­sen og fort­sa­et­ter:

»Kra­eft­pa­tien­ter er en sa­er­ligt sår­bar grup­pe, der kan va­e­re mod­ta­ge­lig og let­på­vir­ke­lig af en på­gå­en­de og ag­gres­siv mar­keds­fø­ring. Der­for stil­ler lov­giv­nin­gen me­get hø­je krav til mar­keds­fø­rin­gen.«

Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed kan re­a­ge­re ved at ud­ste­de på­bud om, at ulov­lig mar­keds­fø­ring stop­pes el­ler aen­dres, og kan og­så kra­e­ve, at den an­svar­li­ge for mar­keds­fø­rin­gen skal of­fent­lig­gø­re af­gø­rel­sen.

Hvis på­bud­det ik­ke over­hol­des, kan sty­rel­sen fo­re­ta­ge po­li­ti­an­mel­del­se, hvor­ef­ter det bli­ver en sag for dom­sto­le­ne. Her kan Mar­tin Hej­le­sen ri­si­ke­re en bø­de­straf.

Sty­rel­sen un­der­sø­ger i før­ste om­gang ik­ke Mar­tin Hej­le­sens be­hand­lings­me­to­der, men ude­luk­ken­de hans mar­keds­fø­ring.

Eks­pert: In­tet re­elt til­syn

Be­hand­le­ren Mar­tin Hej­le­sen har en stor stem­me på Fa­ce­book, hvor tu­sind­vis af men­ne­sker føl­ger ham. Han udø­ver te­ra­pi­for­men kal­det me­tas­und­hed, hvor grund­tan­ken er, at al­le syg­dom­me – her­un­der kra­eft – ud­lø­ses af per­son­li­ge trau­mer.

I Dan­mark er ret­ten til at be­hand­le sy­ge med få und­ta­gel­ser gi­vet fri.

Mens au­to­ri­se­re­de sund­heds­per­so­ner som f.eks. la­e­ger er un­der­lagt til­syn, er der ik­ke no­get re­elt til­syn

Kra­eft­pa­tien­ter er en sa­er­ligt sår­bar grup­pe, der kan va­e­re mod­ta­ge­lig og let­på­vir­ke­lig af en på­gå­en­de og ag­gres­siv mar­keds­fø­ring. Hen­rik Kri­sten­sen, sek­tions­le­der i Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed

med al­ter­na­ti­ve be­hand­le­re. Det be­ty­der, at myn­dig­he­der stort set kun re­a­ge­rer på hen­ven­del­ser fra bor­ge­re el­ler sa­ger i me­di­er­ne, for­kla­rer Kent Kri­sten­sen, sund­heds­jurist ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

»Be­hand­lings­ret­ten blev gi­vet fri net­op for at gi­ve mu­lig­he­den for at sø­ge be­hand­ling der, hvor hå­bet om hel­bre­del­se var størst. Der­for har vi i dag en stor un­der­skov af al­ter­na­ti­ve be­hand­le­re. Når man som pa­tient går uden for det au­to­ri­se­re­de sy­stem, er det der­for og­så vig­tigt at hu­ske, at man ik­ke er sik­ret sam­me be­skyt­tel­se,« si­ger han.

Al­ter­na­ti­ve be­hand­le­re er og­så un­der­lagt loven om mar­keds­fø­ring af sund­hed­sy­del­ser, som Mar­tin Hej­le­sen nu un­der­sø­ges for brud på.

Kun hvis en al­ter­na­tiv be­hand­ler udø­ver kirur­gi, be­hand­ler pa­tien­ter med re­cept­plig­tig me­di­cin el­ler er til »på­vi­se­lig« fa­re for pa­tien­tens hel­bred, kan ved­kom­men­de dra­ges til an­svar for sel­ve be­hand­lings­me­to­den.

»Det hand­ler ik­ke kun om den si­tu­a­tion, hvor en be­hand­ler er kon­kret til ska­de for pa­tien­ten. Be­hand­le­ren må hel­ler ik­ke op­for­dre til at af­stå fra at sø­ge be­hand­ling og der­med ud­sa­et­te pa­tien­ter­ne for på­vi­se­lig fa­re ved f.eks. at af­hol­de pa­tien­ter fra at sø­ge ke­mo­te­ra­pi,« si­ger Kent Kri­sten­sen.

La­e­ge: Unød­ven­dig blåstem­pling

I 2004 blev der ind­ført en re­gi­stre­rings­ord­ning, hvor al­ter­na­ti­ve be­hand­le­re fik mu­lig­hed for at kal­de sig Re­gi­stre­ret Al­ter­na­tiv Be­hand­ler – og­så kendt som RAB-ord­nin­gen – hvis be­hand­ler­ne le­ver op til krav om ud­dan­nel­se og er­fa­ring.

Ord­nin­gen blev la­vet med hen­blik på at styr­ke sik­ker­he­den ved brug af al­ter­na­tiv be­hand­ling og styr­ke kla­ge­mu­lig­he­der­ne. Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed skri­ver selv om ord­nin­gen, at der ik­ke er »ta­le om en blåstem­pling, hver­ken af be­hand­lings­for­mer el­ler be­hand­le­re«.

Men iføl­ge Jan Lin­deb­jerg, over­la­e­ge med spe­ci­a­le i kra­eft­cel­ler på Vej­le Sy­ge­hus og er­kla­e­ret skep­ti­ker af an­ti­vi­den­ska­be­li­ge me­to­der, kan det op­fat­tes så­dan af pa­tien­ter­ne.

»Jeg me­ner ik­ke, at ord­nin­gen gi­ver den for­bru­ger­be­skyt­tel­se, som man skul­le for­ven­te. Det er i høj grad bran­chen selv, der skal be­hand­le kla­ger, og sam­ti­dig kan det fun­ge­re som en blåstem­pling af me­to­der, der ik­ke er vi­den­ska­be­ligt fun­de­ret el­ler end­da i mod­strid med, hvad vi el­lers ved fra forsk­nin­gen,« si­ger han.

Ber­ling­s­ke har for­søgt at få en kom­men­tar fra Mar­tin Hej­le­sen om til­sy­nets un­der­sø­gel­se af sa­gen, men han har ik­ke sva­ret.

Han har tid­li­ge­re op­lyst i et skrift­ligt svar, at han er be­kendt med, at pa­tien­ter­ne fra hans mar­keds­fø­ring ik­ke le­ver la­en­ge­re.

I si­ne så­kald­te suc­ces­hi­sto­ri­er na­ev­ner Mar­tin Hej­le­sen kvin­den Ti­ne Ri­ch­ter Gy­de­sen, der hav­de mo­der­ma­er­ke­kra­eft. Han na­ev­ner ik­ke, at kvin­den ik­ke over­le­ve­de sin kra­eft­syg­dom. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.