»Over­kill« at fo­re­slå op til 12 års fa­engsel for at hja­el­pe frem­me­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster

Re­ge­rin­gen la­eg­ger op til at straf­fe dan­ske bor­ge­re med op til 12 års fa­engsel, hvis man hja­el­per en frem­med magt med at på­vir­ke den of­fent­li­ge de­bat. For­sla­get er alt for vidt­gå­en­de, me­ners ta­en­ket­ank.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jens Beck Ni­el­sen je­ni@ber­ling­s­ke.dk

Re­ge­rin­gen vil gå langt for at hol­de uden­land­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster ude af Dan­mark. Fak­tisk så langt, at den fo­re­slår at ska­er­pe straf­fe­lovens pa­ra­graf 108 og gi­ve mu­lig­hed for at straf­fe dan­ske bor­ge­re med op til 12 års fa­engsel, hvis de hja­el­per frem­me­de kra­ef­ter med at på­vir­ke den al­me­ne me­nings­dan­nel­se. Og­så selv om bor­ge­ren ud­bre­der hold­nin­ger, der flug­ter med bor­ge­rens eg­ne hold­nin­ger.

Men dét er at gå for langt, me­ner ta­en­ket­an­ken Justi­tia, der af re­ge­rin­gen er ble­vet bedt om sin hold­ning til for­sla­get.

»En straf­fe­ram­me på seks og i nog­le til­fa­el­de 12 år for at twe­e­te yt­rin­ger, der i sig selv er lov­li­ge, er vildt,« si­ger Justi­ti­as di­rek­tør, Ja­cob Mchan­ga­ma, som sa­et­ter et stort spørgs­måls­tegn ved sel­ve nød­ven­dig­he­den af re­ge­rin­gens lov­for­slag:

»En ting er, hvis en dansk per­son el­ler or­ga­ni­sa­tion me­re or­ga­ni­se­ret ar­bej­der sam­men med FSB el­ler GRU (de rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster, red.) og sa­et­ter tu­sind­vis af Twit­ter­pro­fi­ler til at ban­ke pr­orus­si­ske nyhe­der af­sted un­der en valg­kamp. Det skal kun­ne straf­fes. No­get an­det er, at det med det­te for­slag i prin­cip­pet skal kun­ne ram­me en­hver. Det er i mi­ne øj­ne over­kill.«

Justi­tia-di­rek­tø­ren på­pe­ger, at det ik­ke er ulov­ligt at de­le syns­punkt med Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin om hver­ken den ukrain­ske Krim-halvø, der blev an­nek­te­ret af Rusland i 2014, el­ler i spørgs­må­let om Nord Stream 2, der – hvis det står til Kreml – skal pum­pe rus­sisk gas gen­nem dansk ter­ri­to­ri­um i Øster­sø­en.

»Jeg sav­ner ek­semp­ler på, at på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner vir­ke­lig har tru­et med at ska­evvri­de den de­mo­kra­ti­ske be­slut­nings­pro­ces. Jeg sy­nes, at lov­for­sla­get i for høj grad slår ned på ting, som et de­mo­kra­ti skal kun­ne hånd­te­re – der er jo ik­ke ta­le om vi­de­re­gi­vel­se af for­tro­li­ge op­lys­nin­ger til en ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Det af­gra­en­ses hel­ler ik­ke til yt­rin­ger, der ta­ler for at om­styr­te den dan­ske stat,« si­ger Ja­cob Mchan­ga­ma.

Dan­mark er et mu­ligt mål

Omvendt er Dan­mark tru­et, be­to­ner re­ge­rin­gen i lov­for­sla­gets be­ma­er­k­nin­ger. Og de se­ne­ste år har vist en vok­sen­de trus­sel mod Ve­sten i form af på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner, hvor må­let er at ud­for­dre åb­ne de­mo­kra­ti­er og smadre det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de. Val­get i USA i 2016 er det må­ske mest op­lag­te ek­sem­pel.

Og­så For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, FE, vur­de­rer, at trus­len mod Dan­mark er re­el:

»Det er sand­syn­ligt, at rus­si­ske på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner vil ud­gø­re en sti­gen­de trus­sel mod Dan­mark,« ly­der det i FEs ud­gi­vel­se »Ef­ter­ret­nings­ma­es­sig Ri­si­ko­vur­de­ring 2017«, hvor det frem­går, at det f.eks. kan ske un­der en valg­kamp el­ler for at på­vir­ke si­tu­a­tio­nen i Øster­sø­re­gio­nen til Ruslands for­del.

Des­u­den er på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner et vel­kendt rus­sisk vå­ben – be­ma­er­ker lov­tek­sten – og isa­er op til Den Kol­de Krigs af­slut­ning iva­er­k­sat­te Sov­je­tu­ni­o­nen ope­ra­tio­ner mod Dan­mark og an­dre ve­st­li­ge lan­de. For­skel­len på den­gang og nu er, at gen­nem­slags­kraf­ten med de so­ci­a­le me­di­er er langt stør­re i dag.

Og på den bag­grund la­eg­ger re­ge­rin­gen op til at ska­er­pe straf­fe­lovens pa­ra­graf 108 og slå hår­de­re ned på dan­ske­re, der hja­el­per frem- me­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster med på­virk­nings­o­pe­ra­tio­ner.

Så­dan kan en bor­ger en­de i ret­ten

Hvad be­ty­der det i prak­sis? Det gi­ver lov­for­sla­get en in­di­ka­tion på med føl­gen­de ek­sem­pel:

En frem­med ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste be­gyn­der et sam­ar­bej­de med et pri­va­te­jet ana­ly­se­in­sti­tut, der med min­dre pa­e­ne ord går som en bot- og trol­l­fa­brik. Må­let er at på­vir­ke dan­sker­nes op­fat­tel­se af NATO ne­ga­tivt, og mid­let er so­ci­a­le me­di­er.

Ana­ly­se­in­sti­tut­tet hy­rer en selv­sta­en­dig pro­gram­mør, som fy­rer kri­ti­ske op­slag ud på re­le­van­te grup­per og si­der på Fa­ce­book. Pro­gram­mø­ren får ek­stra be­ta­ling for at skju­le bud­ska­ber­nes re­el­le af­sen­der.

De en­der hos en dansk bru­ger af Fa­ce­book, som sid­der i sin stue og nik­ker til ind­hol­det. Han de­ler op­sla­ge­ne.

Iføl­ge re­ge­rin­gen skal ana­ly­se­in­sti­tut­tet, pro­gram­mø­ren og Fa­ce­book-bru­ge­ren al­le kun­ne straf­fes. For man­den i stu­en bli­ver det af­gø­ren­de, om han an­så det som sand­syn­ligt, at han gik en frem­med ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stes ae­rin­de.

Det var i går ik­ke mu­ligt at in­ter­viewe ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) om kri­tik­ken af lov­for­sla­get.

I ste­det har Justits­mi­ni­ste­ren sendt et skrift­ligt ci­tat, hvor mi­ni­ste­ren un­der­stre­ger, at for­sla­get bl.a. skal sik­re for­sva­ret af Dan­marks de­mo­kra­ti, og at det ik­ke for­by­der no­gen at ha­ve pr­orus­si­ske hold­nin­ger:

»Deri­mod gør vi det klart, at det er straf­bart at bi­stå frem­me­de mag­ters ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster at vir­ke i Dan­mark gen­nem ek­sem­pel­vis må­l­ret­te­de på­virk­nings­kampag­ner.«

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Ja­cob Mchan­ga­ma, di­rek­tør i ta­en­ket­an­ken Justi­tia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.