Stolt bed­ste­mor af­slø­re­de uhel­dig rus­sisk spion

En lil­le bri­tisk or­ga­ni­sa­tion har igen yd­my­get den rus­si­ske spiontje­ne­ste GRU. Og den­ne gang med hja­elp fra en hem­me­lig agents stol­te bed­ste­mor, som ik­ke kun­ne la­de va­e­re med at pra­le af sit bar­ne­barn.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Poul Høi hoi@ber­ling­s­ke.dk Poul Høi er Ber­ling­s­kes kor­re­spon­dent i Stor­bri­tan­ni­en

Der er et tan­ke­va­ek­ken­de mis­for­hold mel­lem de to, GRU og Bel­lingcat. På den ene si­de står den rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste GRU med over 280.000 an­sat­te, et bud­get på man­ge mil­li­ar­der kro­ner og et mas­sivt ho­ved­kvar­ter midt i Moskva. På den an­den si­de står Bel­lingcat med fi­re fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re og et halvt hund­re­de fri­vil­li­ge. Or­ga­ni­sa­tio­nen er fi­nan­si­e­ret af små­bi­drag og har sit kon­tor i en traet bri­tisk provins­by.

Men mis­for­hold til trods – i øje­blik­ket vin­der Bel­lingcat. I de se­ne­ste må­ne­der har or­ga­ni­sa­tio­nen of­fent­ligt ud­stil­let de rus­si­ske spio­ner og gjort pra­esi­dent Pu­tin in­ter­na­tio­nalt til grin. Og tirs­dag ske­te det igen. På et pres­se­mø­de af­slø­re­de Bel­lingcat iden­ti­te­ten på den an­den rus­si­ske spion, som i marts i år for­søg­te at dra­e­be dob­bel­ta­gen­ten Ser­gej Skri­pal med ner­ve­gift i Sa­lis­bury. Bel­lingcats af­slø­rin­ger blev se­ne­re be­kra­ef­tet af BBC Rus­si­an og det rus­si­ske Con­fli­ct In­tel­li­gen­ce Team.

Her er fem af de nye af­slø­rin­ger.

1. La­e­ge og spion

2. marts i år an­kom to ma­end med Aero­flo­t­ru­te­fly­et fra Moskva til Lon­don Gatwi­ck. Den ene af ma­en­de­ne hed iføl­ge sit pas »Alek­s­an­dr Pe­trov«. 4. marts for­søg­te han og hans mak­ker i Sa­lis­bury at dra­e­be Ser­gej Skri­pal med ner­ve- gif­ten Novitjok. Den an­den mand er tid­li­ge­re ble­vet af­slø­ret som ober­st­løjt­nant i GRU, og tirs­dag blev »Alek­s­an­dr Pe­trov« så af­ma­ske­ret. På rus­sisk TV har han ha­ev­det, at hans navn er Pe­trov, og at han er en uskyl­dig ci­vi­list og rej­sen­de i kost­tilskud til sport­s­folk.

Men det vi­ser sig over­ra­sken­de nok at va­e­re løgn. Hans navn er Alek­s­an­dr Misj­kin, han er født i 1979 og ud­dan­net la­e­ge på den rus­si­ske flå­des la­e­ge­sko­le i Sankt Pe­ters­borg. Mel­lem 2007 og 2010 blev han GRU-agent, fik si­ne før­ste da­ek­pa­pi­rer og har bl.a. del­ta­get i hem­me­li­ge ope­ra­tio­ner i den rus­si­ske ud­bry­der­re­pu­blik Trans­ni­stri­en og i Ukrai­ne.

2. Spio­nen fra kul­den

Alek­s­an­dr Misj­kin og hans kol­le­ga sag­de i de­res in­ter­view på rus­sisk TV, at de hav­de be­søgt Sa­lis­bury, men der var for me­get sne og slud, og der­for tog de hjem igen.

Det kan sy­nes lidt ma­er­ke­ligt, at Misj­kin plud­se­lig er ble­vet så kuldska­er. For han vok­se­de op i Loy­ga, en lil­le af­son­dret by i Si­bi­ri­en, som i 11 ud af 12 må­ne­der er en­ten da­ek­ket af sne el­ler et ae­l­te af sne og mud­der – som Bel­lingcats repor­ter op­ly­ste fra et be­søg i Loy­ga, er lands­by­en kun for­bun­det til om­ver­den via jer­n­ba­ne. I Loy­ga be­kra­ef­te­de be­bo­e­re, at Misj­kin og »Pe­trov« fra GRU er én og sam­me mand, og at han har rang af oberst i GRU.

3. Bed­ste­mor ou­te­de ham

Pra­esi­dent Pu­tin gav i 2015 el­ler 2016 den for­nem­me­ste rus­si­ske ha­e­der til Alek­s­an­dr Misj­kin, nem­lig me­dalj­en »Helt af den rus­si­ske fø­de­ra­tion«. GRU og Misj­kin for­søg­te at hol­de det hem­me­ligt. Men Misj­kin kun­ne ik­ke dy sig og send­te et fo­to fra over­ra­ek­kel­sen til sin gam­le bed­ste­mor i Loy­ga, og bed­ste­mor vi­ste bil­le­det frem til en ra­ek­ke men­ne­sker i lands­by­en. Hun var umå­de­ligt stolt og vil­le ik­ke la­de an­dre hol­de bil­le­det, op­ly­ser lo­ka­le be­bo­e­re til Bel­lingcats ud­send­te.

For fi­re da­ge si­den for­svandt bed­ste­mor plud­se­ligt fra lands­by­en. Iføl­ge Bel­lingcats kil­der fik Misj­kin me­dalj­en for sin ind­sats en­ten un­der in­va­sio­nen af Krim el­ler for ope­ra­tio­nen med at hja­el­pe den kor­rup­te pra­esi­dent Ja­nuko­vitj ud af Ukrai­ne.

4. Spio­nen hand­le­de Mer­ce­des

Det er ik­ke ba­re en ae­re for en GRU-agent at bli­ve »Helt af den rus­si­ske fø­de­ra­tion« – det er og­så lu­kra­tivt. Ef­ter at ha­ve mod­ta­get ha­e­de­ren flyt­te­de Misj­kin og hans ko­ne og to børn fra en sim­pel GRU-ka­ser­ne til en luksus­lej­lig­hed til en mar­kedsva­er­di af over 2,2 mio. kr. i Moskva. Misj­kin fik og­så råd til at kø­be ny bil, nem­lig en Mer­ce­des-Benz GLS 350 D 4MATIC. Sa­el­ge­ren var en kol­le­ga, nem­lig Ana­to­lij Tjepi­ga; sam­me mand, som i marts 2018 sam­men med Misj­kin rej­ste til Sa­lis­bury for at slå Skri­pal ihjel.

De to agen­ter hand­le­de alt­så bil privat – hand­len frem­går af of­fent­li­ge re­gi­stre, og via de sam­me re­gi­stre og via han­dels­pa­pi­rer­ne har Con­fli­ct In­tel­li­gen­ce Team og­så fun­det Misj­kins kø­re­kort.

5. Over 300 agen­ter af­slø­ret

Før han køb­te sin Mer­ce­des, eje­de Misj­kin en ae­l­dre Vol­vo, men hvor­dan re­gi­stre­rer en hem­me­lig agent sin bil i de of­fent­li­ge re­gi­stre?

Hvis han brug­te sin pri­va­ta­dres­se, ri­si­ke­re­de han at af­slø­re sit da­ek­ke. Så han brug­te adres­sen på GRUs ho­ved­kvar­ter i Moskva. Og han var ik­ke den ene­ste, som gjor­de det. Det gjor­de hans mak­ker Ana­to­lij Tjepi­ga og­så, og det gjor­de mindst 305 an­dre GRU-agen­ter.

Bel­lingcat har stu­de­ret en en­kelt af­de­ling, nem­lig cy­ber­krigs­af­de­lin­gen, og i de of­fent­li­ge re­gi­stre fandt de 305 per­so­ner med bil re­gi­stre­ret på den på­ga­el­den­de adres­se. Her stod per­so­ner­nes rig­ti­ge nav­ne, de­res pasnum­re og de­res mo­bilnum­re, og der­med har GRU fo­re­ta­get den må­ske stør­ste af­slø­ring af agen­ter i spionhi­sto­ri­en. El­ler ret­te­re: den stør­ste selv­af­slø­ring.

2. marts 2018 an­kom de to ma­end til Sa­lis­bury for at slå dob­bel­ta­gen­ten Ser­gej Skri­pal ihjel med ner­ve­gif­ten Novitjok. Man­den til høj­re på bil­le­det er nu af­slø­ret som GRU-la­e­gen Alek­s­an­dr Misj­kin, og man­den til ven­stre er GRU-ober­st­løjt­nant Ana­to­lij Tjepi­ga. Fo­to: Ritzau Scanpix

Rus­si­ske Con­fli­ct In­tel­li­gen­ce Team fandt frem til Misj­kins kø­re­kort – og hans Mer­ce­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.