Ung, ve­lud­dan­net og i topjob: »Jeg kan ik­ke få de dag­pen­ge, jeg har be­talt ind til«

Ta­te­vik Re­va­zi­an er ung, ve­lud­dan­net, top­chef i ud­lan­det, og hun vil ger­ne hjem til Dan­mark igen. Men nye reg­ler på dag­pen­ge­om­rå­det for dan­ske­re ude i den sto­re ver­den pro­vo­ke­rer hen­de så me­get, at hun over­ve­jer helt at bli­ve va­ek.

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Jens Ejsing ejs@ber­ling­s­ke.dk

Jeg fø­ler mig snydt. Det her på­vir­ker i den grad min mo­ti­va­tion til at ven­de hjem.« Som 30-årig le­der og med he­le to kan­di­dat­gra­der i ba­ga­gen bur­de Ta­te­vik Re­va­zi­an va­e­re en af de man­ge ve­lud­dan­ne­de dan­ske­re, som dan­ske po­li­ti­ke­re vil­le gø­re alt for at fast­hol­de på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

Men så­dan op­le­ver Ta­te­vik Re­va­zi­an det ik­ke. Hun kan nem­lig kon­sta­te­re, at re­ge­rin­gen i sam­ar­bej­de med Dansk Fol­ke­par­ti (DF) tid­li­ge­re år har ind­gå­et en skat­te­af­ta­le, så­le­des at der nu bli­ver ind­ført et op­holds­krav i Dan­mark for at op­tje­ne ret til dag­pen­ge.

En af­ta­le, der net­op er ble­vet frem­sat som lov­for­slag i Fol­ke­tin­get.

Op­holds­kra­vet be­ty­der, at dan­ske­re an­sat i uden­land­ske virk­som­he­der uden for Dan­mark og re­sten af EU ik­ke au­to­ma­tisk har ret til dag­pen­ge, når de ven­der hjem.

Kra­vet kom­mer sam­ti­dig med, at re­ge­rin­gen net­op har med­delt, at den vil sa­en­ke den så­kald­te be­løbs­gra­en­se for, hvor me­get ud­dan­net ar­bejds­kraft fra ud­valg­te lan­de uden for EU skal tje­ne for at kun­ne ar­bej­de her­hjem­me.

Frem­over skal dan­ske­re, der be­ta­ler ind til dag­pen­ge, fra 2021 ha­ve op­holdt sig i Dan­mark el­ler EU i mindst syv ud af de se­ne­ste ot­te år for at få ydel­se. Op­fyl­der de ik­ke kra­vet, har de ik­ke ret til dag­pen­ge de før­ste syv år i Dan­mark.

Det be­ty­der, at Ta­te­vik Re­va­zi­an mi­ster ret­ten til de dag­pen­ge, som hun tro­ligt be­ta­ler ind til, for­di hun kom­mer til at ha­ve ar­bej­det uden for Dan­mark i en uden­land­sk virk­som­hed i over et år. Ef­ter først at ha­ve ud­dan­net sig på CBS og si­den på Sto­ck­holm School of Eco­no­mi­cs i bl.a. bu­si­ness, in­nova­tion og le­del­se er hun i dag på tred­je må­ne­dø­ver s te­ch­ef­for luft­farts v ae se­net i Ar­me­ni­en, hvor hun bo­e­de, ind­til hun som fe­mårig kom til Dan­mark.

»For mig er ver­den åben. Hvis jeg ik­ke har et øko­no­misk sik­ker­heds­net hjem­me i Dan­mark, så kan jeg li­ge så godt bli­ve i Ar­me­ni­en, el­ler prø­ve lyk­ken et an­det sted i ver­den. Jeg kan få job man­ge ste­der,« si­ger hun:

»Det pro­vo­ke­rer mig. Jeg kan ik­ke få de dag­pen­ge, jeg har be­talt ind til. Det gør det me­re usik­kert for mig. Når jeg ik­ke kan sto­le på, at jeg kan få de pen­ge, jeg be­ta­ler til i for­sik­ring, hvis jeg skul­le få brug for dem, hvor­dan kan jeg så vi­de, om loven ik­ke bli­ver la­vet om i for­hold til mi­ne pen­sions­pen­ge?«

Hun kan sag­tens fo­re­stil­le sig, at an­dre i sam­me si­tu­a­tion som hen­de vil ha­ve den sam­me op­le­vel­se. Der­med ri­si­ke­rer Dan­mark iføl­ge hen­de at gå glip af res­sour­cesta­erk ar­bejds­kraft med ny vi­den og in­ter­na­tio­nalt net­va­erk. Re­ge­rin­gen skøn­ner, at lov­for­sla­get, når det er fuldt ind fa­se­ti 2021, vil med­fø­re, at cir­ka 20.350 med­lem­mer vil mel­desi gud af ar­bejds­løs­heds­kas­ser­ne.

»Jeg har fa­mi­lie og ven­ner, jeg ger­ne vil hjem til på et tids­punkt. Men det her bi­dra­ger til, at jeg over­ve­jer, hvor­når det skal va­e­re,« si­ger hun.

Ta­te­vik Re­va­zi­an er med­lem af a-kas­sen CA, der som den før­ste af a-kas­ser­ne nu sa­et­ter tal på, hvor man­ge af dens med­lem­mer der som Ta­te­vik Re­va­zi­an vil mi­ste ret­ten til dag­pen­ge, hvis lov­for­sla­get bli­ver til vir­ke­lig­hed.

Kra­vet ind­fa­ses grad­vist

Iføl­ge a-kas­sen vil 341 af dens med­lem­mer mi­ste ret­ten til dag­pen­ge med til­ba­ge­vir­ken­de kraft, for­di de har va­e­ret el­ler kom­mer til at va­e­re va­ek fra Dan­mark i me­re end et år.

341 med­lem­mer er må­ske ik­ke man­ge, er­ken­der for­sik­rings­chef i CA Lars Chri­sten­sen. Men det aen­drer iføl­ge ham ik­ke ved, at »det strit­ter i beg­ge ret­nin­ger«, at po­li­ti­ker­ne på den ene si­de vil sa­en­ke be­løbs­gra­en­sen for ud­la­en­din­ge og på den an­den si­de gø­re det sva­e­re­re at få dag­pen­ge for dan­ske­re, der ven­der hjem fra ud­lan­det.

Han fryg­ter, at loven vil af­hol­de dan­ske un­ge fra at rejse uden­lands op prø­ve lyk­ken i f.eks. en ame­ri­kansk virk­som­hed.

»Det gi­ver ik­ke me­ning, hvis vi me­ner no­get med, at vi ger­ne vil ha­ve vo­res un­ge ud, for at de skal kom­me dyg­ti­ge­re hjem,« si­ger for­sik­rings­chef i CA Lars Chri­sten­sen.

For­sik­rings­che­fen af­vi­ser, at spørgs­må­let om ret­ten til dag­pen­ge i vir­ke­lig­he­dens ver­den ik­ke er et pro­blem for højtud­dan­ne­de.

»Det ram­mer og­så ae­g­te­fa­el­ler,« si­ger han og be­skri­ver, hvor­dan de of­te er nødt til at sa­et­te de­res eg­ne kar­ri­e­rer på stand­by, mens de­res part­ne­re gør kar­ri­e­re i ud­lan­det:

»For dem kan det va­e­re rart at ha­ve mu­lig­he­den for dag­pen­ge i en start, når de ven­der hjem.«

Lars Chri­sten­sen tø­ver der­for ik­ke med at kal­de lov­for­sla­get for »en om­mer« og for­ven­ter, at og­så CA kom­mer til at mi­ste med­lem­mer.

Som han ser det, vil man­ge af de 20.350 akas­se­med­lem­mer om­talt i lov­for­sla­get va­e­re højtud­dan­ne­de dan­ske­re an­sat i uden­land­ske virk­som­he­der uden for EU.

»Hvor­for be­ta­le til en for­sik­ring, der ik­ke da­ek­ker al­li­ge­vel?« spør­ger han:

»Der vil va­e­re folk, der si­ger, nå ja, hvor­for så ta­ge til­ba­ge, så er det bed­re at bli­ve i ud­lan­det og gø­re kar­ri­e­re.«

Besk a ef tig el­ses mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen( V) un­der­stre­ger i et skrift­ligt svar­ti l Ber­ling­s­ke, at» op­holds­kra­vet ska­lin d fa­ses grad­vist fra 2019-2021«.

»Så folk får mu­lig­hed for at ind­ret­te sig på et dag­pen­ge­sy­stem, hvor for­ud­sa­et­nin­gen for ad­gang til de ful­de ydel­ser er, at man har haft en fast til­knyt­ning til det dan­ske sam­fund og bi­dra­get her­til gen­nem en la­en­ge­re år­ra­ek­ke,« for­kla­rer han:

»Re­ge­rin­gen har frem­sat det­te lov­for­slag, for at det bli­ver sva­e­re­re for per­so­ner at kom­me her­til og få hur­tig ad­gang til ydel­ser som f.eks. dag­pen­ge. Man skal li­ge hu­ske på, at en stor del af det be­løb, som ud­be­ta­les i dag­pen­ge, er be­talt af skat­te­bor­ger­ne. Der­for er det og­så ri­me­ligt, at man har bi­dra­get til sam­fun­det.«

For mig er ver­den åben. Hvis jeg ik­ke har et øko­no­misk sik­ker­heds­net hjem­me i Dan­mark, så kan jeg li­ge så godt bli­ve i Ar­me­ni­en. Ta­te­vik Re­va­zi­an

30-åri­ge Ta­te­vik Re­va­zi­an, der er ud­dan­net fra CBS og Sto­ck­holm School of Eco­no­mi­cs, er i dag på tred­je må­ned øver­ste chef for luft­fart­sva­e­se­net i Ar­me­ni­en, hvor hun bo­e­de, ind­til hun som fe­mårig kom til Dan­mark. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.