Ad­vo­kat: »Det bør ik­ke va­e­re så­dan«

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Af Ka­tri­ne Jo An­der­sen karj@ber­ling­s­ke.dk

Ud­vik­lings ha em me­debør ik­ke sta­ev­nes, me­ner en af de ad­vo­ka­ter, der har ført er­stat­nings­sa­ger mod ud­vik­lings ha em­me­de. Han til­slut­ter sig der­med po­li­ti­ke­re, han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner og So­ci­al­pa eda go ger­nes Lands­for­bund, der al­le øn­sker en lova­en­dring.

Nå­ren ud­vik­lings ha em­met gør ska­de p åen pa­e­da­gog, s kal­den ud­vik­lingsha em­me­de ik­ke tra­ek­kes igen­nem sta­ev­nin­ger og ci­vi­le søgs­mål for at få fast­slå­et et an­svar. Det bør i ste­det va­e­re kom­mu­nen el­ler det en­kel­te bo­sted, der for­plig­tes til at teg­ne en kol­lek­tiv an­svars­for­sik­ring på veg­ne af bor­ger­ne.

Det me­ner ad­vo­kat og part­ner i El­mer Ad­vo­ka­ter Sø­ren Kja­er Jen­sen, der er en af lan­dets før­en­de ad­vo­ka­ter in­den for net­op den slags er­stat­nings­sa­ger.

»Det bør løf­tes op fra at va­e­re den en­kel­tes på­rø­ren­de, der skal ha­ve det slags­mål. Det vil va­e­re for­nuf­tigt at sik­re, at der teg­nes an­svars­for­sik­rin­ger i hvert fald på veg­ne af de per­son­grup­per, hvor der for­ø­get ri­si­ko for, at de for­vol­der ska­de«, si­ger han, og hen­vi­ser til at man­ge ud­vik­lings­haem­me­de har sva­ert ved at bli­ve or­dent­ligt for­sik­ret, hvor­for man­ge af dem ik­ke ha­ren an­svars­for­sik­ring. Det stil­ler bå­de of­fer og ska­de­vol­der dår­ligt. El­mer Ad­vo­ka­ter fø­rer en lang ra­ek­ke sa­ger mod bor­ge­re på veg­ne af so­ci­al­pa­e­da­go­ger, sosu-as­si­sten­ter, sy­geple­jer­sker og la­e­re­re. Som reg­ler­ne er, skal de fø­res mod bor­ge­ren og må ik­ke for­melt fø­res mod for­sik­rings­sel­ska­bet. Li­ge nu har ad­vo­kat­kon­to­ret om­kring 25 af så­dan­ne sa­ger.

Sø­ren Kja­er Jensens ud­mel­ding la­eg­ger sig op aden ra­ek­ke po­li­ti­ke­re og han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner, der sam­men med So­ci­al­pa eda go ger­nes Lands­for­bund igår ef­ter­ly­ste po­li­ti­ske­løs­nin­ger.

Det sker, ef­ter at Ber­ling­s­ke man­dag for­tal­te, hvor­dan Ka­ri­na Sch­meltz, der er au­tist og men­talt re­tar­de­ret, er ble­vet sta­ev­net for at ha­ve­ka­stet bø­ge­re f te­ren pa­e­da­gog. De ter So­ci­al­pa eda go ger­nes Lands­for­bund( S L ), der har sta­ev­net Ka­ri­na Sch­meltz for 300.000 kro­ner som er­stat­ning på veg­ne af et sy­ge­meldt med­lem.

Som reg­ler­ne er i dag, er det nem­lig of­te nød­ven­digt en­ten at an­la­eg­ge et ci­vilt søgs­mål el­ler po­li­ti­an­mel­de bor­ge­re for at få er­stat­ning for svie, smer­te og tabt ar­bejds­fortje­ne­ste.

»Det er helt åben­lyst, at det ik­ke bør va­e­re så­dan«, si­ger so­ci­al­ord­fø­rer fra LA, Lau­ra Lin­da­hl.

En­heds­li­stens han­di­ca­pord­fø­rer, Jakob Sølv­høj, si­ger, at »det vil­le va­e­re ual­min­de­lig for­nuf­tigt at aen­dre lov­giv­nin­gen«.

Skal og­så hand­le for­nuf­tigt

Sva­ret på, hvor­for ud­vik­lings ha em­me­de over­ho­ve­det kan dra­ge­stilansvar, fin­desi Er­stat­nings­ansvars loven.

Jeg hå­ber på, at der nu en­de­lig sker no­get. Pia Sch­meltz, mor til Ka­ri­na Sch­meltz

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.