Er­stat­nings-mu­lig­he­der i dag

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Hvis So­ci­al­pa­e­da­go­ger­nes Lands­for­bund på veg­ne af et med­lem skal ha­ve til­kendt er­stat­ning for svie, smer­te og tabt ar­bejds­fortje­ne­ste, så har de to ve­je at gå: En­ten kan fag­for­e­nin­gen for­sø­ge at få bor­ge­rens an­svars­for­sik­ring til at da­ek­ke. Hvis ik­ke ska­de­vol­der selv vil an­mel­de ska­den, bli­ver for­bun­det nødt til at sta­ev­ne og an­la­eg­ge et ci­vilt søgs­mål mod bor­ge­ren. Det er mu­ligt at sagsø­ge kom­mu­nen, som reg­ler­ne er i dag, men det er of­te sva­ert at gø­re dem an­svar­spå­dra­ge­li­ge. El­ler og­så kan fag­for­e­nin­gen for­sø­ge at få til­kendt er­stat­ning i Er­stat­nings­na­ev­net. Det kan va­e­re en for­ud­sa­et­ning for at få er­stat­ning her, at so­ci­al­pa­e­da­go­gen har fo­re­ta­get en po­li­ti­an­mel­del­se. En ny hø­jeste­rets­dom lem­per dog på kra­vet om an­mel­del­se. En pa­e­da­gog kan og­så få er­stat­ning ved at an­mel­de en epi­so­de som en ar­bejds­ska­de. Men på den må­de da­ek­kes svie, smer­te og tabt ar­bejds­fortje­ne­ste ik­ke. Godt­gø­rel­sen vil der­for of­te va­e­re min­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.