Ja­mal Khas­hog­gi

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Den kend­te sau­di­ske jour­na­list er født 13. ok­to­ber 1958 i Me­di­na. Han har stu­de­ret i USA og blev før årtu­sind­skif­tet bl.a. kendt for at in­ter­viewe Osama bin La­den, tid­li­ge­re le­der af ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen al-Qa­e­da. Khas­hog­gi var i man­ge år rå­d­gi­ver for den sau­di­ske kon­ge­fa­mi­lie. De se­ne­ste år er han ble­vet me­re kri­tisk over for re­gi­met, og han har sam­men­lig­net kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man med Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin. I 2017 flyt­te­de han i ek­sil i USA, da han ef­ter eget ud­sagn var tru­et af det sau­di­ske re­gi­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.