Er In­ger Støj­berg klar over, hvem hen­des østrig­ske ven­ner i vir­ke­lig­he­den er?

Berlingske Tidende - - OPINION - Jens Ro­h­de Jens Ro­h­de er MEP og fol­ke­tings­kan­di­dat i Kø­ben­havn for Ra­di­ka­le Ven­stre

En ung In­ger Støj­berg for­tal­te mig en­gang, at hun som barn drøm­te om at bli­ve astro­naut. Det blev hun sid­ste uge. Til­lyk­ke med det.

På et pres­se­mø­de med en af eu­ro­pa­ei­sk høj­re­fløjs mest kon­tro­ver­si­el­le po­li­ti­ke­re, den østrig­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Her­bert Ki­ckl, frem­lag­de Støj­berg et mi­gra­tions­pa­pir for EU. For­sla­ge­ne er set før og gen­nem 30 år skudt til må­nen af de lan­de, som skal hu­se de sid­ste 12 pro­cent af ver­dens 65 mil­li­o­ner flygt­nin­ge, der ik­ke i for­vej­en er der.

Al­le eu­ro­pa­e­e­re kan til­slut­te sig, at asyl­lej­re i Afri­ka er godt. Vi er til gen­ga­eld de ene­ste, der sy­nes det, og for­slag om ud­rej­se­cen­tre uden for EU er mod­ta­get med for­ar­gel­se. Støj­berg valg­te at gå i arm med det østrig­ske Fri­heds­par­ti, FPÖ, på da­gen, hvor 4.000 wi­e­ner­bor­ge­re de­mon­stre­re­de mod par­ti­et, hvor tysk TV kun­ne be­ret­te om høj­re­o­ri­en­te­re­de ter­r­or­pla­ner og fi­re re­gi­stre­re­de over­fald på jø­der pr. dag be­gå­et af høj­re­ek­stre­mi­ster. I sig selv på må­nen.

Østrig split­ter EU. I Eu­ro­pa-Par­la­men­tet ser vi, hvor­dan for­mand­ska­bet er kørt af spo­ret. Den uru­ti­ne­re­de re­ge­ring mag­ter ik­ke at sam­le mi­ni­ster­rå­det om ba­na­le ting. At Dan­mark med en ru­ti­ne­ret re­ge­ring og stolt hi­sto­rie som for­mandsland med­vir­ker i den østrig ske­ka­mi­ka­ze­kur­ser an­svars på­dra­gen­de.

Mang­len­de op­gør med na­zis­men

FPÖ er ind­be­gre­bet af lan­dets mang­len­de op­gør med na­zis­men. Par­ti­et blev dan­net af den er­kla­e­re­de na­zist An­ton Re­int­hal­ler i 1956. Han blev ef­ter sin død af­løst af den tid­li­ge­re SS-Ober­s­turm­führer Fri­edrich Pe­ter. I 1980 blev nu­va­e­ren­de med­lem af det østrig­ske par­la­ment Nor­bert Ste­ger for­mand for par­ti­et. Ste­ger og Ki­ckl bril­le­rer i dis­se

da­ge med trus­ler mod me­di­er­ne. Ste­ger vil fy­re jour­na­li­ster på østrigsk TV, og Ki­ckl har sendt mail til po­li­ti­et om boy­kot af to avi­ser. Ste­ger sad som for­mand, ind­til Jörg Hai­der over­tog i 1986. Hai­der hyl­de­de åbent Hit­lers be­ska­ef­ti­gel­ses­po­li­tik og kald­te Waf­fen SS »ma­end af ae­re«. Han na­eg­te­de at kal­de KZ-lej­re for an­det end straf­fe­lej­re. Det blev han i 1996 rets­for­fulgt for.

Ef­ter Hai­der var par­ti­et pla­get af in­ter­ne stri­dig­he­der, ind­til He­inz-Chri­sti­an Stra­che i 2005 trå­d­te til. Stra­che er tid­li­ge­re af­slø­ret i pa­ra­mi­li­ta­e­re øvel­ser i fuld uni­for­me­ring sam­men med an­gi­ve­ligt en grup­pe ny­na­zi­ster. Stra­che for­sva­re­de sig med, at der var ta­le om et paint­ball-ar­ran­ge­ment, men se­ne­re af­slø­re­des han i hei­len­de po­si­tion. Det jø­di­ske sam­fund i Østrig for­søg­te for­ga­e­ves at få en be­kla­gel­se.

Par­tiets top­folk gri­ber of­te ned i den an­ti­se­mi­ti­ske va­er­k­tøjskas­se med bl.a. ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger om jø­de­r­nes på­stå­e­de skyld i bank­kri­sen. Top­folk an­kla­ger »jø­den Ge­or­ge Sor­os for at vil­le øde­la­eg­ge Eu­ro­pas et­ni­ske sub­stans ved at spre­de mi­gran­ter i Eu­ro­pa.« La­eg her ma­er­ke til det re­to­ri­ske greb fra Hit­lers »Me­in Kampf«: »Ju­den die den Ne­ger am Rhe­in brin­gen.«

Xeno­fo­ber og Pu­tin-støt­ter

Her­bert Ki­ckl var ho­ved­ta­ler ved en kon­gres for høj­re­ek­stre­me i by­en Linz for to år si­den. På kon­fe­ren­cen tal­te og­så Fe­lix Men­zel, Ro­land Hof­bau­er og Nat­ha­lie Holzmül­ler. In­gen af dis­se er kendt i den dan­ske of­fent­lig­hed, men de er re­dak­tø­rer af xeno­fo­bi­ske tids­skrif­ter, hvoraf fle­re hyl­der neona­zis­men. Holzmül­ler er til­li­ge kendt som or­ga­ni­sa­tor af »Rus­si­an Balls« til støt­te for Pu­tin. Ki­ckl har an­sat en kom­mu­ni­ka­tions­chef i mi­ni­ste­ri­et, som er over­vå­get af for­fat­nings­be­skyt­tel­sen og nu ind­blan­det i en pre­ka­er sag om magt­mis­brug og kon­fiska­tion af da­ta om høj­re­ek­stre­mi­ster. Ale­xan­der Hö­ferl er hen­tet di­rek­te fra det høj­re­po­puli­sti­ske net­me­die un­zen­suri­ert.at

Støj­berg må na­tur­lig­vis va­e­re uvi­den­de om den kulis­se, hun har fun­det sin al­li­an­ce i. Jeg hå­ber, at re­ge­rin­gen for­står al­voren, når den bli­ver be­kendt her­med. Alt i den­ne ar­ti­kel er rigt do­ku­men­te­ret. FPÖ får hver tors­dag tu­sin­der i de­mon­stra­tion i Wi­en og er den di­rek­te år­sag til, at der i Lis­sa­bon­trak­ta­ten er ind­fø­jet ar­ti­kel 7 med mu­lig­hed for at sank­tio­ne­re lan­de, der bry­der med de­mo­kra­ti og rets­stat.

Ik­ke en fjern for­tid

FPÖs hi­sto­rie er ik­ke fjern for­tid. Den er nu­tid, hen­tet i en af de mest mod­by­de­li­ge strøm­nin­ger i Eu­ro­pas hi­sto­rie. Strøm­nin­ger­ne har med­vind. De po­li­tisk og ån­de­ligt be­sla­eg­te­de net­va­erk er bl.a. Pe­gi­da, FPÖ, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­ne, AfD og Jo­bik. De mi­li­tan­te mo­bi­li­se­rin­ger er de in­ter­na­tio­nalt for­gre­ne­de Com­bat 18, Tou­ro­ner­ne, Asow og Ham­mer­skins. Bri­ti­ske Com­bat 18 fin­des i 22 eu­ro­pa­ei­ske lan­de, her­un­der Dan­mark. De har mord og brev­bom­ber på samvit­tig­he­den og har si­den 2014 stå­et bag me­re end 30 ter­r­or­an­greb ale­ne i Gra­e­ken­land. 18 står for 1. og 8. bog­stav i al­fa­be­tet: AH – Adolf Hit­ler.

Gi­ver det mi­ni­ste­ren an­led­ning til over­vej­el­ser, el­ler vil hun hel­le­re va­e­re astro­naut?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.