KOM­MEN­TAR

Berlingske Tidende - - OPINION -

For­le­den pra­e­sen­te­re­de stats­mi­ni­ste­ren et for­søg på at gø­re det nem­me­re for virk­som­he­der at få kva­li­fi­ce­ret uden­land­sk ar­bejds­kraft til Dan­mark. Da­gen ef­ter tal­te vi med Grund­fos’ top­chef, Mads Nip­per, om at be­sva­e­ret med at få ud­la­en­din­ge her­til er uhold­bart. Det er på ti­de, at vi er­ken­der, at ud­la­en­din­ge, der kom­mer for at ar­bej­de, ik­ke er lig med flygt­nin­ge. Det før­ste hand­ler om ar­bejds­mar­kedspo­li­tik, det sid­ste om ud­la­en­din­gepo­li­tik, og det er desva­er­re sidst­na­evn­te, der dri­ver den po­li­ti­ske dags­or­den.

Fak­tum er, at glo­ba­li­se­rin­gen på­vir­ker dan­sker­ne po­si­tivt i form af sti­gen­de in­ter­na­tio­nal sam­han­del, en ha­stigt vok­sen­de tek­no­lo­gisk ud­vik­ling og til­strøm­ning af uden­land­sk ar­bejds­kraft. Og glo­ba­li­se­rin­gen er et plus for dan­sker­nes ge­ne­rel­le vel­stand, idet hver dan­sker hø­ster en år­lig ge­vinst på cir­ka 1.200 kro­ner - el­ler syv mil­li­ar­der kro­ner i alt - ale­ne på for­de­le­hvad ne ved la­ve­re pri­ser. Hvis den po­si­ti­ve ud­vik­ling skal fort­sa­et­te, kra­e­ver det et hold­nings­skift.

Dis­kus­sio­nen om ind­van­dre­re i Dan­mark er desva­er­re of­te unu­an­ce­ret og fo­ku­se­rer på, at ud­la­en­din­ge er en ud­for­dring for dansk kul­tur og en trus­sel mod vo­res vel­fa­erd. Det teg­ner et mis­vi­sen­de bil­le­de. Der er nem­lig rig­tigt man­ge ud­la­en­din­ge, som bi­dra­ger til vo­res sam­fund. Fak­tisk er hver tien­de løn­mod­ta­ger i Dan­mark ud­la­en­ding og ud­gør der­med en så stor del af ar­bejds­styr­ken, at vi ik­ke kan und­va­e­re dem.

Men hvor­for er uden­land­sk ar­bejds­kraft egent­lig en god ide for Dan­mark? Det er der tre go­de grun­de til.

Et lil­le land og en glo­bal ar­bejds­plads

For det før­ste bi­dra­ger de øko­no­misk til fa­el­les­ska­bet. De be­ta­ler skat­ter og ge­ne­re­rer ind­ta­eg­ter i Dan­mark, som bi­dra­ger til vo­res lands vel­stand.

For det an­det kan ind­van­dret ar­bejds­kraft va­e­re med til at da­em­pe konjunk­tur­ud­s­ving. Hvis vi kan til­tra­ek­ke dem, vi mang­ler, når det går sta­er­kt, og la­de dem rejse vi­de­re, når det går min­dre sta­er­kt, er det let­te­re at sty­re sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en. En ja­evn øko­no­misk ud­vik­ling og be­ska­ef­ti­gel­se er at fo­re­tra­ek­ke.

Det tred­je ar­gu­ment er, at vi har brug for at va­e­re åb­ne over for ver­den om­kring os. Vi tror på, at nye ide­er op­står, når men­ne­sker med for­skel­lig bag­grund mø­des. Mang­fol­dig­hed in­spi­re­rer, og di­ver­si­tet styr­ker kun frem­ti­dens kre­a­ti­vi­tet og in­nova­tion, som er helt af­gø­ren­de in­gre­di­en­ser for, at vi som lil­le land kan spil­le på en glo­bal mar­keds­plads.

Vi er ik­ke nai­ve. Vi ved godt, at de­bat­ten om, hvor man­ge asyl­mod­ta­ge­re, Dan­mark skal ta­ge, er vig­tig. Men det er et rent po­li­tisk spørgs­mål, som hand­ler om men­ne­sker der kom­mer her af an­dre grun­de.

Vo­res op­for­dring til de po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re er klar: Skil ind­van­drings­po­li­tik­ken fra ar­bejds­mar­kedspo­li­tik­ken. An­er­kend de man­ge ud­la­en­din­ge, der bi­dra­ger til det dan­ske sam­fund. Gør det nemt at kom­me her­til, hvis du kan no­get re­le­vant og har en job­mu­lig­hed. Så kan er­hvervs­li­vet og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne gå for­re­st med at in­te­gre­re dyg­ti­ge, uden­land­ske men­ne­sker og sik­re, at de har en frem­tid i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.