La­er af Lar­sen

Berlingske Tidende - - OPINION -

Med lan­ce­rin­gen af TV 2s nye serie, Kri­ger, får vi end­nu en gang de­mon­stre­ret et fa­eno­men, som i dis­se år tra­en­ger sig sta­digt me­re på, nem­lig at se­ri­en bør va­e­re tek­stet, selv­om der fak­tisk ta­les dansk. Må­ske skyl­des det, at sku­e­spil­ler­ne des­pe­rat for­sø­ger så godt de nu kan - at få de­res replik­ker til at ly­de na­tur­li­ge, men pri­sen er, at mindst 20 pct. af replik­ker­ne for­svin­der i ufor­stå­e­lig mum­le­ri. Man kom­mer straks til at ta­en­ke på net­op af­dø­de Kim Lar­sen, som blandt man­ge an­dre ting ud­ma­er­ke­de sig med et ty­de­ligt sprog og en pra­e­cis dik­tion. Det kun­ne nu­le­ven­de sku­e­spil­le­re la­e­re me­get af. Leif Wil­lum­sen, Kø­ben­havn Ø Ke­misk ren­set for hu­mor Jeg ser li­ge, at der er nog­le, som har få­et ondt af, at bla­e­re­rø­ven Mads Chri­sten­sen la­eg­ger navn til nog­le slo­gans på so­k­ker, som Føtex sa­el­ger, og som har til for­mål at spre­de lidt hyg­ge. Et af dis­se so­k­ke-slo­gans er »Du ba­ger, jeg sma­ger«. Det sa­ed­van­li­ge hyle­kor har meldt sig. Der er nog­le fru­en­tim­me­re, som me­ner, at dis­se so­k­ker er nedladende over for kvin­der. Må jeg min­de om, at hyg­ge er an­det og me­re end blaf­ren­de stea­rin­lys og rø­gel­se­spin­de. Hvad bli­ver der af det dan­ske lu­ne, som tid­li­ge­re var en ma­er­ke­va­re? Hvor­for i him­lens navn skal vi va­e­re så selv­høj­ti­de­li­ge? Nej, jeg skal i Føtex og kø­be nog­le so­k­ker, og jeg har sandt for dy­den ik­ke i sin­de at gå på liste­fød­der med dem her­hjem­me. Kan man ik­ke smi­le af »Du ba­ger, jeg sma­ger«, så er man ke­misk ren­set for hu­mor. Jes­per Wint­her An­der­sen, Hørs­holm Sels­ing som sit-down­ko­mi­ker Når Eva Sels­ing be­nyt­ter sig af spøj­se ven­din­ger og for­skel­li­ge for­mer for slang, of­te hjem­mela­vet, er det et un­der­hol­den­de led i en vel­ret­tet og til­tra­engt re­ak­tio­na­er »sa­ti­re« - en be­teg­nel­se, som de så be­røm­me­de stand-up­pe­re fejl­ag­tigt gør krav på. Det er og­så en må­de at luk­ke dam­pen ud på, når man dir­rer af har­me over al­skens dår­lig­dom­me i om­ver­de­nen. Bud­ska­bet gli­der let­te­re ned trods la­e­se­res ind­si­gel­ser. Man kun­ne na­e­sten kal­de da­men en sit-down­ko­mi­ker - dog med en helt an­den skarp­hed og sig­te end de oven­na­evn­te »mor­som­me« ma­end. ULRIK JEN­SEN, KØ­BEN­HAVN Ø tra­fik - bi­li­ster­ne fra det nord­li­ge ho­ved­stads­om­rå­de og Nord­s­ja­el­land - vir­ke­lig be­hov for at kø­re til Luft­hav­nen el­ler Mal­mø hver dag? Mon ik­ke de fle­ste af dis­se dag­li­ge pend­le­re fort­sa­et­ter ind ad Lyng­by­vej­en til Sø­ga­der­ne og der­fra dre­jer ind mod by­en – mod Rå­d­hus­plad­sen og der­fra for­de­ler sig ud i Ci­ty og til Ama­ger? Og det vil og­så va­e­re møn­ste­ret ef­ter an­la­eg af en hav­ne­tun­nel. Hvis man vil let­te tra­fikpres­set i cen­trum, må løs­nin­gen va­e­re en ci­ty-tun­nel un­der he­le H.C. An­der­sens Bou­le­vard fra et styk­ke før Sø­pavil­lo­nen på Sja­el­lands­si­den og un­der hav­nen helt ud til Ra­dis­son-ho­tel­let på Ama­ger. Det vil fø­re den sta­er­ke gen­nem­gå­en­de tra­fik fra Åbou­le­var­den un­der fla­ske­hal­sen på Rå­d­hus­plad­sen, så der bli­ver plads på de nu­va­e­ren­de ga­der, bl.a. til tra­fik­ken fra nord. Hvis Ly­net­te­holm-pro­jek­tet kun er an­slå­et til at ko­ste ca. 20 mil­li­ar­der kro­ner, må man kun­ne bo­re en ci­ty-tun­nel på tre ki­lo­me­ter for nog­le få mil­li­ar­der. Og man vil få no­get for pen­ge­ne. GUNNAR BIERING, FREDERIKSBERG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.