CBS gi­ver ka­em­pe ma­ve­pu­ster til Dan­ske Bank

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Mor­ten Jas­per mja@ber­ling­s­ke.dk

Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School har le­ve­ret det se­ne­ste stød til Dan­ske Bank. Lan­dets stør­ste han­dels­højsko­le har valgt at af­bry­de al­le frem­ti­di­ge sam­ar­bej­der med ban­ken i kølvan­det på den om­fangs­ri­ge hvid­va­sk­sag. Det ska­der i den grad Dan­ske Banks for­håb­nin­ger om at red­de de­le af det ram­po­ne­re­de ima­ge, vur­de­rer eks­pert.

Det er en af grund­pil­ler­ne i det dan­ske sam­fund, der ven­der ryg­gen til Dan­ske Bank. Lan­dets stør­ste han­dels­højsko­le, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, der er før­en­de le­ve­ran­dør af ta­len­ter til den fi­nan­si­el­le sek­tor, har nu ta­get stil­ling i kølvan­det på den mas­si­ve hvid­va­sk­sag, som Dan­ske Bank har va­e­ret in­vol­ve­ret i.

Di­rek­tio­nen på CBS har be­slut­tet at brem­se for nye sam­ar­bej­der med ban­ken.

»Vi har der­for be­slut­tet, at CBS ik­ke vil indgå nye sam­ar­bej­der med Dan­ske Bank, før der ud­pe­ges en ny top­le­del­se og den­ne har vist, at den gen­nem en kri­tisk di­a­log med om­ver­de­nen vil sø­ge at gen­ska­be den tab­te til­lid til ban­ken,« si­ger rek­tor Per Hol­ten-An­der­sen.

For CBS er det sa­er­ligt om­fan­get af skan­da­len, som dre­jer sig som om hvid­vask for po­ten­ti­elt langt over en bil­li­on dan­ske kro­ner via ban­kens esti­ske fi­li­al, der va­ek­ker op­sigt.

»Det er en me­get al­vor­lig sag om hvid­vask af enor­me sum­mer og le­del­ses­svigt i den for­bin­del­se, som er kom­met frem i ly­set. Der er in­gen tvivl om, at Dan­ske Banks top­le­del­se har svig­tet sit le­del­ses­ansvar, si­ne me­d­ar­bej­de­re og det dan­ske sam­fund. Det er og­så åben­lyst, at top­le­del­sens age­ren ik­ke er et for­bil­le­de for vo­res stu­de­ren­de,« ly­der det fra Per Hol­ten-An­dern­sen.

Dan­ske Bank har no­te­ret sig CBS’ be­slut- ning. Ban­ken kal­der det selv i en skrift­lig kom­men­tar et mid­ler­ti­digt stop for nye sam­ar­bej­der mel­lem Dan­ske Bank og CBS.

»Det er vi na­tur­lig­vis ke­de af, da vi gen­nem man­ge år har haft et godt og om­fat­ten­de sam­ar­bej­de med CBS. Vi er na­tur­lig­vis klar til at ta­ge en di­a­log med CBS’ le­del­se om sa­gen og de aen­drin­ger, der al­le­re­de er gen­nem­ført for at sik­re, at no­get så­dant ik­ke kan ske igen. Vi ta­ger skar­pt af­stand fra hvid­vask og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, og sa­gen af­spej­ler ik­ke den bank, vi øn­sker at va­e­re,« skri­ver pres­se­chef i Dan­ske Bank Ken­ni Leth.

Trova­er­dig­he­den i bund

»Det er en ka­em­pe ma­ve­pu­ster til Dan­ske Bank,« vur­de­rer Chri­sti­an Stjer, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vox­me­ter, en ana­ly­se­virk­som­hed, som må­ler virk­som­he­ders ima­ge og tro­va­er­dig­hed.

Han for­kla­rer, at Dan­ske Banks tro­va­er­dig­hed ik­ke har va­e­ret la­ve­re i de ti år, som Vox­me­ter har må­lt den. Der­med har den nye le­del­se en ma­sto­don­tisk op­ga­ve i at få gen­skabt til­lid og tro­va­er­dig­hed, og den op­ga­ve er be­stemt ik­ke ble­vet min­dre af, at en in­sti­tu­tion af CBSs ka­li­ber har sendt et så klart sig­nal bå­de til om­ver­de­nen og ik­ke mindst de stu­de­ren­de.

»Det er guld va­erd for virk­som­he­der at ha­ve

Det er og­så åben­lyst, at top­le­del­sens age­ren ik­ke er et for­bil­le­de for vo­res stu­de­ren­de. Per Hol­ten-An­der­sen, rek­tor ved CBS, om Dan­ske Banks le­del­se

sam­ar­bej­der med CBS. Det er til­lidsva­ek­ken­de. Sam­ti­dig frem­står virk­som­he­den at­trak­tiv for ny ar­bejds­kraft i form af de man­ge stu­de­ren­de,« si­ger Chri­sti­an Stjer..

»CBS un­der­byg­ger tro­va­er­dig­hed og kan og­så fjer­ne den igen,« til­fø­jer han.

Iføl­ge Chri­sti­an Stjer har CBS en så sta­erk po­si­tion, at det ik­ke er uta­en­ke­ligt, at an­dre in­sti­tu­tio­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler virk­som­he­der kun­ne fin­de på at føl­ge CBS’ ek­sem­pel.

»Det er olie på sli­sken ned ad den ke­de­li­ge ram­pe for Dan­ske Bank,« si­ger han.

Sam­ar­bej­der for ti mio. kr.

Sam­ar­bej­der, hvor Dan­ske Bank er in­vol­ve­ret med CBS, lø­ber op i ca. ti mio. kro­ner, der er fi­nan­si­e­ret af Dan­ske Bank el­ler Dan­ske Banks Fond.

Dan­ske Bank er li­ge­le­des ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nens pri­ma­e­re bank­for­bin­del­se.

Som of­fent­lig in­sti­tu­tion er CBS nødt til at over­hol­de si­ne nu­va­e­ren­de kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser med Dan­ske Bank, og der­for vil de nu­va­e­ren­de sam­ar­bej­der fort­sa­et­te, men CBS vil iføl­ge rek­tor Per Hol­ten-An­der­sen va­e­re sa­er­ligt op­ma­er­k­som­me på re­la­tio­ner til Dan­ske Bank.

»Det er na­tur­gi­vent, at CBS-kan­di­da­ter får job bredt i virk­som­he­der, og at CBS’ for­ske­re og vi som in­sti­tu­tion sam­ar­bej­der bredt med er­hvervs­li­vet. Vi stil­ler ek­sem­pel­vis ger­ne vo­res vi­den om CSR, in­ter­na­tio­na­le hvid­va­skreg­ler og god le­del­se til rå­dig­hed for Dan­ske Bank, og vi vil ger­ne tra­ek­ke la­e­ring ud af ban­ken og­så i en kri­se­tid. Men der er ab­so­lut in­gen tvivl om, at vi vil va­e­re sa­er­ligt op­ma­er­k­som­me på vo­res sam­ar­bejds­re­la­tio­ner, og i hvil­ken ret­ning Dansk Banks top­le­del­se be­va­e­ger sig de kom­men­de må­ne­der,« si­ger Per Hol­tenAn­der­sen.

For­man­den for be­sty­rel­sen i Dan­ske Bank, Ole An­der­sen, er ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på CBS. Hver­ken Dan­ske Bank el­ler CBS har ind­til vi­de­re kom­men­te­ret hans po­si­tion.

Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, CBS, i Kø­ben­havn har nu ta­get stil­ling til Dan­ske Bank i kølvan­det på den sto­re hvid­va­sk­skan­da­le. CBS stop­per der­for frem­ti­di­ge sam­ar­bej­der med ban­ken. Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.