CBS’ ak­tu­el­le sam­ar­bej­der med Dan­ske Bank

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Sam­ar­bej­der, hvor Dan­ske Bank er in­vol­ve­ret, lø­ber op i cir­ka 23,5 mio. kr., her­af er cir­ka ti mio. kr. fi­nan­si­e­ret af Dan­ske Bank el­ler Dan­ske Banks Fond.

Forsk­nings­pro­jek­tet Nor­dic Fi­nan­ce and the Good So­cie­ty. Sam­let fi­nan­si­e­ring er 8.690.000 kr. Dan­ske Banks an­del er 3.000.000 kr. Pro­jek­tet lø­ber fra 1, ja­nu­ar 2015 til 31. de­cem­ber 2018. Forsk­nings­pro­jek­tet Com­pli­an­ce and Risk Ma­na­ge­ment. Sam­let fi­nan­si­e­ring er 2.250.000 kr. Dan­ske Banks an­del er 750.000 kr. Pro­jekt lø­ber fra 1. ja­nu­ar 2018 til 30. ju­ni 2023. Er­hvervs-ph.d. »Making Sen­se of Or­ga­niza­tio­nal Chan­ges«. Sam­let fi­nan­si­e­ring er 2,000,000 kr. Dan­ske Banks an­del er 1,035,000 kr. Pro­jek­tet lø­ber fra 1. de­cem­ber 2016 til 31. novem­ber 2019. Forsk­nings­pro­jek­tet Si­tu­a­ted Ac­co­un­ting and Sustai­nab­le, Com­mu­ni­ty Ma­na­ged De­ve­l­op­ment. Sam­let fi­nan­si­e­ring er 130.376 kr., og Dan­ske Banks an­del er 130.376 kr. Pro­jek­tet lø­ber fra 1. ju­ni 2017 til 31. de­cem­ber 2018. Forsk­nings­pro­jek­tet An Ana­ly­sis of Sha­re Re­pur­cha­se by Li­sted Firms. Sam­let fi­nan­si­e­ring er 233.000 kr., og Dan­ske Banks Fond an­del er 100.000 kr. Pro­jek­tet lø­ber fra 15.ok­to­ner 2016 til 15. de­cem­ber 2017. Forsk­nings­pro­jek­tet Cor­pora­te Im­pa­ct Ini­ti­a­ti­ve i for­bin­del­se med CBS Im­pa­ct Day. Sam­let fi­nan­si­e­ring er 200.000 kr,. og Dan­ske Banks an­del er 50.000 kr. Pro­jek­tet lø­ber fra 1. ja­nu­ar 2016 til 31. de­cem­ber 2017. Pro­fes­sorat i Di­gi­ta­li­se­ring. Sam­let fi­nan­si­e­ring er 10.000.000 kr. Dan­ske Banks an­del er 5.000.000 kr. Pro­jek­tet lø­ber fra 1. au­gust 2018. Be­sty­rel­ses­for­mand i Dan­ske Bank, Ole An­der­sen, er ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på CBS. Han blev ud­na­evnt i 2015. »Pro­fes­sora­tet« ud­lø­ber i 2020. En ad­jun­ge­ret pro­fes­sor er en uløn­net ti­tel, hvor­til der hver­ken knyt­ter sig un­der­vis­nings- el­ler forsk­nings­for­plig­tel­se. Cor­pora­te Part­ners­hip. Dan­ske Bank har et Cor­pora­te Part­ners­hip med CBS fra 1. ja­nu­ar 2018 til 31. de­cem­ber 2018. Et Cor­pora­te Part­ners­hip er: »re­ser­ved for com­pa­nies who ha­ve a high le­vel of in­vol­ve­ment in CBS in terms of re­search, educa­tion and ca­se com­pe­ti­tions«. Sel­ve part­ner­ska­bet og logo-eks­po­ne­ring på au­di­to­ri­um og cam­pus be­ta­ler Dan­ske Bank ik­ke for, men de be­ta­ler ad hoc for brug af em­ploy­er bran­ding og recru­it­ment ser­vi­ces. An­dre sam­ar­bej­der: Dan­ske Bank er CBS’ bank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.