Tre tun­ge sky­er tru­er det glo­ba­le op­sving

Han­delskri­gen kan mind­ske virk­som­he­der­nes lyst til in­ve­ste­rin­ger, og det er en af fa­rer­ne for den glo­ba­le øko­no­mi, me­ner Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond, IMF.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Fre­de­rik M. Ju­el fmj@ber­ling­s­ke.dk

Tre tun­ge sky­er tra­ek­ker sig sam­men i ho­ri­son­ten og tru­er det glo­ba­le op­sving, der har kørt i fle­re år med en pa­en va­ekst. De tre mør­ke sky­er om­fat­ter, at op­svin­get er ved at bli­ve traet og lak­ker mod en­den, at den glo­ba­le han­delskrig pres­ser virk­som­he­der­nes in­ve­ste­rin­ger, og at lan­de som Ita­li­en og USA fø­rer en alt for løs fi­nans­pol­tik.

Det tre fa­rer får nu Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond, IMF, til at skrue ned for for­vent­nin­ger­ne til va­ek­sten i den glo­ba­le øko­no­mi. Me­re pra­e­cist tror IMF på en va­ekst på 3,7 pct. i den glo­ba­le øko­no­mi i år og til na­e­ste år. For tre må­ne­der si­den lød bud­det på 3,9 pct.

IMF reg­ner med, at det i år kom­mer til at gå lidt dår­li­ge­re i eu­rozo­nen og på emer­ging mar­kets. Mod­sat er va­eksts­køn­ne­ne for USA og Ki­na no­gen­lun­de ua­en­dre­de for i år.

Che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank Las Ol­sen me­ner, at den glo­ba­le øko­no­mi på langt sigt kan kla­re en va­ekst på om­kring 3,5 pct., så en va­ekst på 3,7 pct. vil han sta­dig »li­ge ak­ku­rat« be­teg­ne som et op­sving.

»Det går sta­dig gan­ske godt, men IMF skru­er ned for blus­set. Al­le an­dre ste­der end i USA har nøg­le­tal­le­ne ik­ke va­e­ret så go­de på det se­ne­ste, og det har IMF ta­get til ef­ter­ret­ning. Det er ik­ke, for­di der er stor til­ba­ge­gang i Eu­ro­pa og Ki­na. Der er fin va­ekst og nok til at ska­be me­re be­ska­ef­ti­gel­se. Men det ser ik­ke så godt ud som for et halvt år si­den. Den­gang tro­e­de IMF, at op­svin­get vil­le ta­ge til i styr­ke,« si­ger Las Ol­sen.

»Ove­ni kom­mer be­kym­rin­gen for, at han­delskri­gen kan ac­cel­le­re­re. Ind­til vi­de­re vil han­delskri­gen ik­ke aen­dre på va­ek­sten på kort sigt, men han­delskri­gen kan bli­ve op­trap­pet, og IMF er spe­ci­elt be­kym­ret for, at den kan ram­me virk­som­he­der­nes lyst til nye in­ve­ste­rin­ger,« si­ger Las Ol­sen.

Eks­por­ten i mod­vind

I for­bin­del­se med rap­por­ten har IMF set me­re pra­e­cist på, hvor­dan han­delskri­gen kan kom­me til at ram­me den glo­ba­le øko­no­mi. For Eu­ro­pas ved­kom­men­de er det i før­ste om­gang ik­ke det helt sto­re pro­blem. Deri­mod vil den ki­ne­si­ske øko­no­mi bli­ve ramt. Der­for har IMF ned­ju­ste­ret va­eksts­køn­net for Ki­na med 0,2 pro­cent­po­int til 6,2 pct. for na­e­ste år,

Hvis den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent, Do­nald Trump, som ven­tet la­eg­ger told på al ki­ne­sisk eks­port til USA, kan han­delskri­gen gi­ve sam­let tab i Ki­nas BNP på helt op til 1,6 pro­cent­po­int.

Prog­no­sen fra IMF kom sam­ti­dig med, at der kom nye tal for den dan­ske be­ta­lings­ba­lan­ce. De vi­ste, at vo­res eks­port fort­sat har det lidt sva­ert. I au­gust faldt den med 1,9 pct. Set over de se­ne­ste tre må­ne­der er eks­por­ten dog ste­get med 4,1 pct. Men det aen­drer ik­ke ved, at den hal­ter, me­ner che­f­a­na­ly­ti­ker i Dansk In­du­stri Al­lan Sø­ren­sen.

»Eks­por­ten blev ramt af mod­vind igen i au­gust. Der var el­lers frem­gang at spo­re hen over som­me­ren, men eks­por­ten skuf­fer end­nu en gang, og det har den desva­er­re gjort ja­evn­ligt over det se­ne­ste halvan­det år,« si­ger Al­lan Sø­ren­sen og på­pe­ger, at den dan­ske øko­no­mi i høj grad står og fal­der med ud­vik­lin­gen i eks­por­ten. DIs be­reg­nin­ger vi­ser, at 805.000 dan­ske ar­bejds­plad­ser af­ha­en­ger af den.

»Vi eks­por­te­rer for na­e­sten 1.200 mia. kro­ner om året, hvil­ket gør eks­por­ten til den klart stør­ste post i dansk øko­no­mi. Re­kord­man­ge dan­ske job af­ha­en­ger af eks­por­ten. Der­for er det af­gø­ren­de, at der snart kom­mer me­re gang i sal­get til ud­lan­det. De man­ge ar­bejds­plad­ser er spredt ud over he­le lan­det,« si­ger Al­lan Sø­ren­sen, der frem­ha­e­ver, at det isa­er er eks­por­ten til lan­de­ne uden for EU, det har kne­bet med.

Den dan­ske eks­port er knap så rød­g­lø­de­n­de i øje­blik­ket, men den er af­gø­ren­de for tu­sind­vis af ar­bejds­plad­ser. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.