3 fa­rer for­u­de

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Den glo­ba­le øko­no­mi kø­rer vi­de­re i det, som må kal­des et op­sving. Men tre fa­rer lu­rer i ho­ri­son­ten: 1. Den stør­ste ri­si­ko er, at vi er så langt in­de i op­svin­get, at man­ge lan­de er nødt til at da­em­pe va­ek­sten. De fle­ste hå­ber på en blød lan­ding, men fa­ren for en ny kri­se er stør­re, hvis ud­gangs­punk­tet ik­ke la­en­ge­re er et op­sving. 2. Han­delskri­gen ud­gør og­så en ri­si­ko. Ind­til nu har den ik­ke haft den sto­re på­virk­ning på den glo­ba­le va­ekst, men han­delskri­gen kan gi­ve en til­lids­kri­se, der lam­mer virk­som­he­der­nes lyst til in­ve­ste­rin­ger. 3. Uansvar­lig fi­nans­po­li­tik i en ra­ek­ke lan­de er et tred­je pro­blem. I Ita­li­en ba­lan­ce­rer re­ge­rin­gen li­ge på gra­en­sen af, hvad den må. En øko­no­misk kri­se i Ita­li­en vil ram­me he­le Eu­ro­pa ale­ne på grund af lan­dets stør­rel­se. USAs fi­nans­po­li­tik er li­ge­le­des uhold­bar på la­en­ge­re sigt med sto­re ufi­nan­se­re­de skat­te­let­tel­ser. Før el­ler si­den skal der stram­mes op. Kil­de Dan­ske Bank

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.