Mar­ti­ne blev født Mar­tin – og er en af ver­dens mest vel­be­tal­te top­che­fer

Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt er for­ment­lig den mest pro­mi­nen­te trans­per­son i glo­balt er­hvervs­liv og be­trag­tes som en pio­ner i bi­o­tek­no­lo­gi, kun­stig in­tel­li­gens og sa­tel­lit­tek­no­lo­gi.

Berlingske Tidende - - BUSINESS - Af Bi­bi Chri­sten­sen bi­bi@ber­ling­s­ke.dk

Slå or­det »gra­en­se­over­skri­den­de« op, og der kun­ne un­der ek­semp­ler li­ge så godt stå nav­net Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt. Den 64-åri­ge ame­ri­ka­ner ser mu­lig­he­der, hvor de fle­ste an­dre ser fik­tion og øn­skedrøm­me. Det har gjort hen­de til en pio­ner in­den for sa­tel­lit­kom­mu­ni­ka­tion, or­gan­trans­plan­ta­tion og kun­stig in­tel­li­gens.

Hun kal­der sig trans­hu­ma­nist, tror på di­gi­tal udø­de­lig­hed og har ud­gi­vet fle­re bø­ger. I 2017 kå­re­de ma­ga­si­net For­bes hen­de til en af klo­dens 100 skar­pe­ste nu­le­ven­de bu­si­nesshjer­ner.

Un­der­vejs har hun og­så fle­re gan­ge top­pet li­sten over USAs mest vel­løn­ne­de kvin­de­li­ge top­che­fer, og sid­ste år trak hun en sam­let år­sind­ta­egt på over 37 mil­li­o­ner dol­lar fra bi­o­tek­no­lo­gi­fir­ma­et Uni­ted The­ra­pe­u­ti­cs, et sel­skab hun selv har grund­lagt.

Der­med kan hun sam­ti­dig kal­de sig bi­o­tek­no­lo­gi­sek­to­rens bedst be­tal­te top­chef over­ho­ve­det.

Men der er en an­den facet, som gør hen­de til en sja­el­den­hed i glo­balt er­hvervs­liv: Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt blev født som mand og le­ve­de som så­dan, ind­til hun som 40-årig sprang ud som trans­køn­net.

Skif­tet ske­te i 1994, og si­den er Ro­t­hb­latt i sti­gen­de grad ble­vet en frem­tra­e­den­de for­ta­ler for trans­køn­ne­des ret­tig­he­der.

Men at hun si­de­lø­ben­de og­så skif­te­de kar­ri­e­re­ba­ne, kom sig af en an­den privat ha­en­del­se: Sam­me år fik hen­des dat­ter kon­sta­te­ret den al­vor­li­ge lun­ge­syg­dom pul­mo­nal hy­per­ten­sion, og med ud­sigt til stort set ik­ke­ek­si­ste­ren­de be­hand­ling gik Ro­t­hb­latt selv i gang med at re­sear­che sig til løs­nin­ger.

Ind­til da hav­de hun pri­ma­ert ar­bej­det med sa­tel­lit­kom­mu­ni­ka­tion og va­e­ret med til at etab­le­re fle­re virk­som­he­der in­den for sa­tel­lit­navi­ga­tion og sa­tel­li­tra­dio. En del af hen­des ak­tier i sel­ska­ber­ne blev solgt, og pen­ge­ne pum­pet i lun­ge­forsk­ning.

Re­sul­ta­tet blev sel­ska­bet Uni­ted The­ra­pe­u­ti­cs, der i dag frem­stil­ler fem for­skel­li­ge mid­ler til be­hand­ling af lun­ge­syg­dom­men, for­u­den at for­ske i bi­o­tek­no­lo­gisk na­no­tek­no­lo­gi, or­gan­trans­plan­ta­tion og ud­vik­ling af kun­sti­ge lun­ger og an­dre or­ga­ner.

Hå­ber på evigt liv

Ro­t­hb­latt er og­så ble­vet en af de før­en­de for­ta­le­re for så­kaldt xeno­trans­plan­ta­tion, hvor or­ga­ner og va­ev bru­ges på tva­ers af ar­ter, og sel­ska­bet om­fat­ter ver­dens stør­ste farm for klo­ne­de gri­se til brug for or­gan­trans­plan­ta­tion.

»Jeg er en ty­pe per­son, der ger­ne vil hø­re, hvor­for no­get ik­ke kan la­de sig gø­re, og så skal jeg nok fi­le på hver ene­ste af de »kan ik­ke« ét skridt ad gan­gen,« har hun ud­talt.

Selv når det ga­el­der den ul­ti­ma­ti­ve umu­lig­hed – evigt liv – har Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt en løs­ning. Hun er op­slugt af tan­ken om »di­gi­tal udø­de­lig­hed« og mu­lig­he­den for at lag­re ens be­vidst­hed di­gi­talt, i hvad hun kal­der »mindclo­nes« og »mind­fi­les«. Til for­må­let har hun ud­vik­let hjem­mesi­den li­fe­naut.com.

Her stø­der man og­så på AI-ro­bot­ten Bi­na48, der er en slags di­gi­tal ud­ga­ve af Ro­t­hb­latts ko­ne gen­nem over 30 år, Bi­na. Ro­bot­ten er en­dog ud­sty­ret med sin egen Twit­ter-si­de, der til­med har fle­re føl­ge­re end Ro­t­hb­latts egen Twit­ter-pro­fil.

Til LGBT+-me­di­et The Ad­vo­ca­te gav Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt sid­ste år føl­gen­de for­kla­ring på, hvor de man­ge ide­er kom­mer fra:

»Jeg fø­ler, at over halv­de­len af min kre­a­ti­vi­tet blev fri­gi­vet, da jeg ik­ke la­en­ge­re skul­le bru­ge 90 pct. af min ener­gi på at la­de som om, jeg var mand.«

Jeg er en ty­pe per­son, der ger­ne vil hø­re, hvor­for no­get ik­ke kan la­de sig gø­re.

Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt be­skri­ves som en af ver­dens skar­pe­ste bu­si­ness-hjer­ner. Ar­kiv­fo­to: Sol Ne­el­man/AFP/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.