Fra NASA til kun­sti­ge or­ga­ner

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt er født i 1954 i Chi­ca­go, USA, med fø­de­nav­net Mar­tin Ro­t­hb­latt og hav­de en be­ske­den op­va­ekst i et ar­bej­der­klas­se­kvar­ter, selv om fa­de­ren var tand­la­e­ge. Den un­ge Mar­tin brug­te to år på at rejse rundt i ver­den, ind­til et be­søg på en NASA-spor­ings­sta­tion på Sey­chel­ler­ne vak­te in­ter­es­sen for sa­tel­lit­kom­mu­ni­ka­tion. Ro­t­hb­latt vend­te hjem og stu­de­re­de kom­mu­ni­ka­tion, men tog og­så en ju­ra­ek­sa­men og en MBA og ar­bej­de­de i fle­re år som jurist og kon­su­lent in­den for sa­tel­lit­kom­mu­ni­ka­tion. I 1986 blev Ro­t­hb­latt di­rek­tør for sa­tel­lit­navi­ga­tions-fir­ma­et Geostar og var i 1990 med til at etab­le­re sel­ska­ber­ne Wor­ldS­pa­ce og Si­ri­usXM. I 1994 gen­nem­gik Mar­tin Ro­t­hb­latt et køns­skif­te og skif­te­de navn til Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt. Bi­o­tek­sel­ska­bet Uni­ted The­ra­pe­u­ti­cs blev etab­le­ret i 1996 og børsno­te­ret tre år se­ne­re. Si­de­lø­ben­de tog hun en ph.d. i me­di­cinsk etik med fo­kus på xeno­trans­plan­ta­tion. I 2016 stod hun bag ver­dens før­ste fuldt el­drev­ne he­li­kop­ter, der skal bru­ges til le­ve­ring af or­gan­trans­plan­ta­ter. Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt har selv pi­lo­t­cer­ti­fi­kat til fly og he­li­kop­ter. Mar­ti­ne Ro­t­hb­latt har si­den 1982 va­e­ret gift med Bi­na As­pen. De har fi­re børn. Kil­der: li­fe­naut.com, TEDx, Fortu­ne, For­bes, Ya­hoo Fi­nan­ce, New York Ma­ga­zi­ne, ad­vo­ca­te.com, Was­hin­g­ton Post, Fi­nan­ci­al Ti­mes, CNN Mo­ney

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.