Dansk film har brug for et norsk jord­s­ka­elv

Berlingske Tidende - - BERLINGSKE -

Der er sket no­get i norsk film, som har få­et film­bran­chen i Dan­mark til at spa­er­re øj­ne­ne op. Den­ne som­mer var der pre­mi­e­re på den nor­ske ka­ta­stro­fe­film »Skjel­vet«, hvori Oslo bli­ver ud­s­let­tet af et jord­s­ka­elv. Men det er ik­ke kun de sam­men­styr­ten­de nor­ske skys­kra­be­re, der har fan­get de dan­ske film­folks op­ma­er­k­som­hed. Man har be­stemt og­så ha­ef­tet sig ved de snart 600.000 nord­ma­end, der har købt bi­o­graf­bil­let til ka­ta­stro­fe­fil­men. Nu spør­ger fle­re par­ter i vor hjem­li­ge film­bran­che, hvor­dan man kan ef­ter­lig­ne den nor­ske suc­ces. Di­rek­tør i Nor­disk Film, Al­lan Han­sen, er ik­ke i tvivl.

»Vi kan godt bru­ge en dansk ka­ta­stro­fe­film til at ryste dan­sker­ne ind i bi­o­gra­fer­ne,« si­ger Al­lan Han­sen.

Den nor­ske jord­s­ka­elvs­film – der ek­sem­pel­vis har solgt 200.000 fle­re bil­let­ter i sit hjem­land end de 400.000 nor­ske bil­let­ter, som »Star Wars: The Last Je­di« solg­te – duk­ker op i filmsnak­ken for­ud for de for­hand­lin­ger, der be­gyn­der i dag i Fol­ke­tin­get om den ny fil­maf­ta­le, der skal ga­el­de fra års­skif­tet.

Film­bran­chens or­ga­ni­sa­tio­ner og de po­li­ti­ske par­ti­er har al­le le­ve­ret de­res bud på den fil­maf­ta­le, der skal re­gu­le­re den of­fent­li­ge film­støt­te, og de fle­ste, som Ber­ling­s­ke har talt med, ser med be­kym­ring på et be­stemt nøg­le­tal for bran­chen.

Den dan­ske film­bran­che har al­tid set med stolt­hed på den hø­je an­del af dan­ske­re, der går i bi­o­gra­fen for at se dan­ske film. An­de­len er af­ha­en­gig af, om der er sto­re pu­bli­kums­sa­el- ler­ter som »Klovn«-fil­me­ne, men har i man­ge år svin­get mel­lem 25 til 30 pro­cent af det sam­le­de an­tal solg­te bil­let­ter.

I de se­ne­ste to år er det­te tal dog fal­det til 21 pro­cent, og tal­let er be­gyndt at va­ek­ke uro bå­de i bran­chen og i Fol­ke­tin­get, hvor man ger­ne vil ha­ve flest mu­li­ge dan­ske­re til at ny­de godt af de skat­te­kro­ner, som går til film­støt­te.

»Det er klart et vig­tigt mål med dansk film­støt­te, at man pro­du­ce­rer dan­ske film for dan­sker­ne, og at man sik­rer, at man­ge dan­ske­re kom­mer ind og ser dan­ske film i bi­o­gra­fen,« si­ger So­ci­al­de­mo­kra­tiets kul­tu­r­ord­fø­rer, Mo­gens Jen­sen.

Og­så hos den alt­do­mi­ne­ren­de ka­em­pe i bran­chen, Nor­disk Film, be­kym­rer det fal­den­de salg af bil­let­ter til dan­ske film, selv­om di­rek­tør Al­lan Han­sen har sto­re for­håb­nin­ger til ef­ter­års­sa­e­so­nen med f.eks. den ny »Af­de­ling Q«-film.

»Det er klart, at vi er i en stor kon­kur­ren­ce om for­bru­ger­nes tid. Va­ek­sten in­den for di­gi­tal un­der­hold­ning be­ty­der, at bi­o­gr­af­ga­en­ger­ne stil­ler enormt hø­je krav til det visu­el­le, når de kom­mer i bi­o­gra­fen. Hel­dig­vis hja­el­per tek­no­lo­gi­en os til at pro­du­ce­re film med hø­je­re visu­el kva­li­tet, men vi har og­så brug for nog­le stør­re bud­get­ter,« si­ger Al­lan Han­sen.

Her bli­ver det nor­ske bi­o­grafjord­s­ka­elv in­ter­es­sant. »Skjel­vet«s bud­get på over 50 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner er nem­lig til­ve­je­bragt ef­ter, at Nor­ge i 2011 ind­før­te en ny form for film­støt­te, hvor de film, der sa­el­ger flest bil­let­ter, får ek­stra støt­te på ef­ter­be­vil­ling. Som led i den nor­ske stats­støt­te ud­de­ler man bonus­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.