BRAT FALD I ANSØGNINGER OM BYFORNYELSE

Berlingske Tidende - - EJENDOMME -

Til og med 12. sep­tem­ber hav­de Tra­fik-, Bo­lig-, og Byg­ge­sty­rel­sen i 2018 gi­vet til­sagn om stats­lig støt­te til 99 ini­ti­a­ti­ver om byfornyelse. Selv om der na­tur­lig­vis på det tids­punkt var tre og en halv må­ned til­ba­ge af året, er der ta­le om no­get af et fald si­den 2017, hvor 853 ini­ti­a­ti­ver fik til­sagn om støt­te. Tal­le­ne frem­går af et svar fra mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen (LA) til Fol­ke­tin­gets Trans­port-, Byg­nings- og Bo­li­g­ud­valg. Det vil gi­ve me­ning, hvis kom­mu­ner­ne ud­sa­et­ter by­for­ny­el­ses­pro­jek­ter til dår­li­ge­re ti­der for byg­ge­ri­et. Men mi­ni­ste­ren an­ty­der, at der og­så blot kan va­e­re ta­le om et it-pro­blem. By­for­ny­el­ses­lo­ven blev aen­dret pr. 1. ja­nu­ar i år, og de sy­ste­mer, kom­mu­ner­ne ind­be­ret­ter i, er ble­vet ’til­ret­tet’. I 2017 hand­le­de et ud af tre støt­te­de ini­ti­a­ti­ver om un­der­sø­gel­se af sund­hed­s­el­ler brand­fa­re og na­e­sten al­le øvri­ge om en­ten byg­nings­for­ny­el­se el­ler kon­dem­ne­ring. Ar­kiv­bil­le­det er fra Ru­ten i Ting­b­jerg, der for tre år si­den fik til­ført en halv mia. kr. til byfornyelse.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.