FØR­STE SPADESTIK FOR KONTORHUS PÅ HAVNEHOLMEN

Berlingske Tidende - - EJENDOMME -

Havneholmen ved Fi­ske­tor­vet bli­ver adres­se for end­nu en stor kon­to­re­jen­dom. CPH Hig­hli­ne bli­ver nav­net på den ca. 16.500 kvm sto­re ejen­dom, som Skanska nu har på­be­gyndt byg­ge­ri­et af. Ejen­dom­men er teg­net af Hols­cher Nord­berg Ar­ki­tek­ter. »Byg­nin­gens sig­na­tur bli­ver en lang, grøn sti på top­pen, der føl­ger byg­nin­gens form fra fjer­de til ot­ten­de eta­ge. Langs stien ska­ber bor­de og ba­en­ke so­ci­a­le sam­lings­punk­ter, hvor­fra ud­sig­ten til In­dre By og hav­nen kan ny­des og be­nyt­tes som puste­rum,« op­ly­ser Skanska. Skanska er ik­ke hop­pet med på bøl­gen om at byg­ge rent spe­ku­la­tivt, og byg­ge­star­ten fal­der sam­men med, at man har den før­ste sto­re le­jer i hus – nem­lig SAS In­sti­tu­te, der sa­et­ter sig på ca. en tred­je­del af plad­sen. »Vi har få­et mu­lig­he­den for at sam­le vo­res or­ga­ni­sa­tion på én cen­tral be­lig­gen­hed i et nyt og flot byg­ge­ri med am­bi­tio­nen om, at vo­res kun­der, part­ne­re og me­d­ar­bej­de­re har de bed­ste og mest in­nova­ti­ve ram­mer i de­res dag­li­ge ar­bej­de. Kon­cep­tet med hig­hli­nen på ta­get, grøn­ne om­gi­vel­ser og tra­e­nings­fa­ci­li­te­ter har­mone­rer rig­tig godt med vo­res va­er­di­er,« ud­ta­ler Hen­rik Ern­lund Pedersen, ma­nag­ing di­rector for SAS In­sti­tu­te i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.