Hø­je­re di­sci­plin om­kring eks­pro­p­ri­a­tion

Berlingske Tidende - - EJENDOMME - Af Sten Thorup Kri­sten­sen

Ejen­doms­ret­ten er ukra­en­ke­lig, og in­gen kan til­plig­tes at af­stå sin ejen­dom, hed­der det ba­stant i grund­lovens pa­ra­graf 73. Men i prak­sis har den føl­gen­de sa­et­ning vist sig me­re vig­tig: ’… uden hvor al­men­vel­let kra­e­ver det’. Al­men­vel­let har i en ra­ek­ke sa­ger til­sy­ne­la­den­de stil­let så sto­re krav, at det med ukra­en­ke­lig­he­den er ble­vet godt og grun­digt ud­hu­let. Men nu vil re­ge­rin­gen ha­ve be­tyd­ning ind i det igen. Det sker med et lov­for­slag fra er­hvervs­mi­ni­ster Ras­mus Jar­lov, og en af de vig­tig­ste pa­ra­graf­fer pra­e­ci­se­rer det sam­me, som strengt ta­get al­le­re­de står i grund­loven – nem­lig at eks­pro­p­ri­a­tion kun må fo­re­ta­ges til for­del for al­me­ne sam­fund­s­in­ter­es­ser.

Lov­for­sla­get føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne fra et eks­pert­ud­valg, der af­le­ve­re­de sin re­de­gø­rel­se i ju­ni. For­man­den var Håkun Djuur­hus, ad­vo­kat og part­ner i Bech-Bruun.

»Hå­bet er, at det kan gø­re en pa­e­da­go­gisk for­skel at kl­ar­gø­re nog­le af de ting, der skal va­e­re op­fyldt, før man går ud og eks­pro­p­ri­e­rer,« forta­el­ler han.

Ty­de­li­ge lov­be­ma­er­k­nin­ger

»Det er mønt­et spe­ci­elt på kom­mu­na­le eks- pro­p­ri­a­tio­ner, og der har va­e­ret en ra­ek­ke sa­ger, hvor nog­le har ment, at man gik for vidt. F.eks. har eks­pro­p­ri­a­tion til gol­f­ba­ner og sky­de­ba­ner må­ske va­e­ret li­ge på kan­ten af, hvad der er nød­ven­digt for al­men­vel­let. Det er sva­ert gen­nem en lov at hin­dre, at den slags sker, men vo­res tan­ke har va­e­ret, at hvis man la­ver lova­en­drin­ger­ne og skri­ver ret klart i be­ma­er­k­nin­ger­ne, hvor­dan man skal for­stå det, kan det få en ef­fekt – ik­ke ba­re på kom­mu­ner­ne, men og­så på de na­evn, der skal af­gø­re kla­ge­sa­ger,« ud­dy­ber Håkun Djuur­hus.

An­dre pa­ra­graf­fer i lov­for­sla­get har til hen­sigt at stram­me op på sags­be­hand­lin­gen og at styr­ke ejen­doms­be­sid­der­nes rets­sik­ker­hed. Så­le­des får kom­mu­ner­ne pligt til at op­ly­se det i re­de­gø­rel­sen om en på­ta­enkt lo­kal­plan, hvis den kan kom­me til at in­de­ba­e­re eks­pro­p­ri­a­tio­ner.

Og når lo­kal­pla­nen er ved­ta­get, vil der, hvis for­sla­get bli­ver ved­ta­get, bli­ve fast­sat en yder­ste tids­frist på fem år. Hvis eks­pro­p­ri­a­tio­ner ik­ke er gen­nem­ført in­den da, vil mu­lig­he­den bort­fal­de, og kom­mu­nen vil en­ten skul­le drop­pe eks­pro­p­ri­a­tio­nen el­ler be­gyn­de helt for­fra med en ny lo­kal­plan.

Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et ar­bej­der og­så med et kom­men­de lov­for­slag, der bå­de for myn­dig­he­der og bor­ge­re skal gø­re eks­pro­p­ri­a­tions­pro­ces­ser­ne me­re enk­le og gen­nem­sku­e­li­ge.

An­dre li­be­ra­li­se­rin­ger

Og­så et an­det lov­for­slag fra Ras­mus Jar­lov la­eg­ger op til en li­be­ra­li­se­ring af ejen­doms­bran­chen. Det hand­ler om at af­skaf­fe en gam­mel re­gel, der la­eg­ger be­gra­ens­nin­ger på, hvor stor en del af for­mu­en for­sik­rings- og pen­sions­sel­ska­ber må in­ve­ste­re i bo­li­ger med hen­blik på vi­de­resalg.

Net­op i dis­se år er pro­jekt­byg­ge­ri af bo­li­ger stort i pen­sions­bran­chen, men lova­en­drin­gen føl­ger et me­re prak­tisk hen­syn: Det er bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen For­sik­ring & Pen­sion, der har gjort mi­ni­ste­ri­et op­ma­er­k­som på, at den gam­le pa­ra­graf var i strid med de nye så­kald­te sol­vens­reg­ler, der om­hand­ler ka­pi­tal­kra­ve­ne i bran­chen.

Et tred­je lov­for­slag om li­be­ra­li­se­ring har Ras­mus Jar­lov deri­mod op­gi­vet, men det gjor­de han må­ske for tid­ligt.

I for­å­ret kom et ud­valg med et for­slag om at lem­pe ejer­lej­lig­heds­lo­ven, så det bli­ver mu­ligt at ud­styk­ke fle­re ejen­dom­me til ejer­lej­lig­he­der. Re­ge­rin­gen lag­de an til at sa­et­te for­sla­get om i lov, men for­ri­ge uge op­ly­ste mi­ni­ste­ren til ud­valgs­med­lem­mer­ne, at han op­gav at sam­le et fler­tal for det.

På den så­kald­te ejen­doms­po­li­ti­ske åb­nings­de­bat i Kø­ben­havn i sid­ste uge med­del­te imid­ler­tid bå­de So­ci­al­de­mo­kra­tiets og Dansk Fol­ke­par­tis ord­fø­re­re, at de ger­ne vil va­e­re med til en lova­en­dring – i sto­re tra­ek er det kun mu­lig­he­den for at om­dan­ne vis­se an­dels­bo­li­ger til ejer­bo­li­ger, de ik­ke vil va­e­re med til. Det er ik­ke lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra er­hvervs­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.