Salg af ne­driv­nings­e­jen­dom var moms­plig­tigt

Berlingske Tidende - - EJENDOMME -

Spørgs­må­let i sa­ger­ne er, om sal­get af den end­nu ik­ke ned­rev­ne ejen­dom i vir­ke­lig­he­den er salg af en moms­plig­tig byg­ge­grund el­ler en moms­plig­tig ny­op­ført ejen­dom. Lands­skat­te­ret­ten har af­vist, at salg af en ejen­dom kun­ne be­trag­tes som salg af en moms­plig­tig byg­ge­grund, ale­ne for­di kø­be­ren ag­te­de at ne­dri­ve byg­nin­ger­ne på grun­den. Det­te spørgs­mål ver­se­rer i øje­blik­ket ved dom­sto­le­ne. I en ny sag fik Lands­skat­te­ret­ten lej­lig­hed til at ta­ge stil­ling til, om salg af en ne­driv­nings­e­jen­dom kom­bi­ne­ret med en af­ta­le om op­fø­rel­se af en ny ejen­dom kun­ne be­trag­tes som et moms­plig­tigt salg af en ny ejen­dom. I sa­gen vil­le et sel­skab er­hver­ve en ejen­dom med hen­blik på at sa­el­ge en del af ejen­dom­men vi­de­re. Sel­ska­bet be­ska­ef­ti­ge­de sig med pro­jek­t­ud­vik­ling og op­fø­rel­se af fast ejen­dom. Når sel­ska­bet hav­de købt ejen­dom­men, vil­le sel­ska­bet op­de­le den ek­si­ste­ren­de be­byg­gel­se (et ga­ra­ge­an­la­eg) i tre ejer­lej­lig­he­der. Den ene ejer­lej­lig­hed skul­le sa­el­ges til et al­ment bo­ligsel­skab. Ved kø­bet af ejer­lej­lig­he­den vil­le det al­me­ne bo­ligsel­skab få ret til at op­fø­re en ny ejer­lej­lig­hed. De to øvri­ge lej­lig­he­der skul­le fort­sat ejes af sa­el­ger. Bo­ligsel­ska­bet ag­te­de at ne­dri­ve sin ejer­lej­lig­hed med hen­blik på op­fø­rel­se af nye al­me­ne bo­li­ger. Sa­el­ger var ik­ke in­vol­ve­ret i ne­driv­nin­gen. Ud over af­ta­len om salg af ejer­lej­lig­he­den til det al­me­ne bo­ligsel­skab vil­le sa­el­ger og bo­ligsel­ska­bet indgå af­ta­le om, at sa­el­ger som to­ta­len­tre­pre­nør for kø­ber skul­le stå for op­fø­rel­se af nye al­me­ne bo­li­ger. Spørgs­må­let var, om sal­get af ejer­lej­lig­he­den med den ne­driv­nings­mod­ne byg­ning var moms­plig­tigt, selv om de nye al­me­ne bo­li­ger end­nu ik­ke var op­ført.

Salg af ny ejer­lej­lig­hed

Skat­testy­rel­sen men­te, at der i re­a­li­te­ten var ta­le om salg af en ny ejer­lej­lig­hed. Når man så på, hvad sa­el­ge­ren sam­let set le­ve­re­de, var der ta­le om en ny­op­ført ejer­lej­lig­hed.

Over for det­te an­før­te sa­el­ger, at op­de­lin­gen af byg­nin­gen i ejer­lej­lig­he­der ske­te for sel­ska­bets reg­ning og ri­si­ko og ale­ne af hen­syn til det al­me­ne bo­ligsel­skab og al­men­bo­lig­lov­giv­nin­gen.

Sel­ska­bet hen­vi­ste så­le­des til, at op­de­lin­gen og til­s­kød­nin­gen af ejer­lej­lig­he­den var en for­ud­sa­et­ning for, at det al­me­ne bo­ligsel­skab kun­ne indgå en af­ta­le med sa­el­ger. Et al­ment bo­ligsel­skab kun­ne ik­ke indgå af­ta­le om op­fø­rel­se og ef­ter­føl­gen­de er­hver­vel­se af et nøg­le­fa­er­digt byg­ge­ri, idet et al­ment bo­ligsel­skab kun kun­ne op­fø­re støt­tet byg­ge­ri, men dog kun­ne er­hver­ve ek­si­ste­ren­de ejen­dom­me (ustøt­tet) med hen­blik på (støt­tet) om­byg­ning og etab­le­ring af al­me­ne bo­li­ger.

End­vi­de­re var det et krav i hen­hold til støt­te­be­kendt­gø­rel­sen, at det al­me­ne bo­ligsel­skab skul­le ha­ve skø­de ved byg­ge­start, for at støt­te kun­ne ud­be­ta­les og pro­jek­tet der­med kun­ne fi­nan­si­e­res. En­de­lig frem­ha­e­ve­de sa­el­ge­ren, at det var bo­ligsel­ska­bet, som skul­le stå for ne­driv­nin­gen af ejen­dom­men.

Kø­ber kun­ne tra­ek­ke sig

Lands­skat­te­ret­ten fandt, at der var ta­le om le­ve­ring af en ny ejer­lej­lig­hed, som var moms­plig­tig. Lands­skat­te­ret­ten frem­ha­e­ve­de en ra­ek­ke for­hold i den kon­kre­te kon­trakt, som bl.a. gjor­de det mu­ligt for bo­ligsel­ska­bet at tra­e­de til­ba­ge fra han­de­len, så­fremt det ik­ke vi­ste sig mu­ligt at gen­nem­fø­re den for­ud­sat­te ne­driv­ning og op­fø­rel­se af al­me­ne bo­li­ger.

Lands­skat­te­ret­ten men­te der­for, at der var ta­le om en sam­let moms­plig­tig transak­tion, som gik ud på at over­dra­ge nøg­le­fa­er­di­ge al­men­nyt­ti­ge bo­li­ger – og­så selv om bo­ligsel­ska­bet selv stod for ne­driv­nin­gen.

Lands­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se ude­luk­ker ik­ke, at en ne­driv­nings­mo­den ejen­dom kan over­dra­ges sa­er­skilt i en (moms­fri) transak­tion, sam­ti­dig med at sa­el­ge­ren ind­går en (moms­plig­tig) en­tre­pri­se­kon­trakt med kø­be­ren om at op­fø­re en ny byg­ning på den på­ga­el­den­de ejen­dom. Men i vir­ke­lig­he­dens ver­den vil det va­e­re sva­ert ik­ke at gø­re de to af­ta­ler ind­byr­des af­ha­en­gi­ge på en må­de, så der bli­ver ta­le om en sam­let moms­plig­tig transak­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.