Sport­s­di­rek­tø­ren, pro­fi­len og talentet – så­dan bli­ver 2016

Bike Season - - Indhold - TEKST: BRI­AN ASKVIG

Som sport­s­di­rek­tør på trek-se­gaf­redo skal dirk de­mol fø­re klas­si­ker­stjer­nen fabian Cancellara gen­nem hans sid­ste sa­e­son.

ef­ter 44 ki­lo­me­ter skød de af sted. 13 ryt­te­re i et ud­brud, som in­gen i fel­tet spå­e­de chan­ce for at nå he­le vej­en til ve­lodro­men i Rou­baix den­ne søn­dag i april 1988. Det var en fejl. På bro­stens­pavéen car­re­four de l’ar­bre var de 13 sta­dig ik­ke hen­tet, og Tho­mas Weg­mül­ler og Dirk De­mol skil­te sig ud og kør­te ale­ne mod stre­gen.

De­mol slog sin mod­stan­der med to se­kun­der og sik­re­de sig kar­ri­e­rens stør­ste sejr, Pa­risrou­baix. i dag er han sport­s­di­rek­tør på Wor­ld Tour-hol­det Trek-se­gaf­redo med spe­ci­a­le i de bar­ske for­års­klas­si­ke­re. Han sid­der der­med i ser­vi­ce­vog­nen, når en af de stør­ste klas­si­ker­ryt­te­re gen­nem ti­der­ne, schweize­ren Fabian cancellara, af­slut­ter sin lan­ge kar­ri­e­re.

”jeg er glad for at va­e­re kom­met i gang igen. Mo­ti­va­tio­nen på hol­det er høj, og vi er sta­er­ke­re i år end sid­ste år,” si­ger De­mol, som al­le­re­de på Mall­orca i ja­nu­ar kun­ne se cancellara vin­de sa­e­so­nens før­ste løb, Tro­feo Ser­ra de Tramun­ta­na.

skarp du­el

”vi har ik­ke kun Fabian. vi har et sta­er­kt hold. Sti­jn De­vol­der var ik­ke hel­dig i klas­si­ker­ne sid­ste år, men han er her sta­dig og har hø­je am­bi­tio­ner.”

”vi har er­far­ne kra­ef­ter med De­vol­der, Gre­gory Rast, ya­roslav Popovych og så nog­le un­ge folk i edward The­uns og jas­per Stuy­ven. vi har vir­ke­lig et sta­er­kt hold, så jeg ser med spa­en­ding frem mod klas­si­ker­ne,” si­ger Dirk De­mol. can­cel­la­ras sto­re ri­val i kar­ri­e­ren har va­e­ret bel- gi­e­ren Tom Boo­nen, som og­så na­er­mer sig kar­ri­e­rens af­slut­ning. i mod­sa­et­ning til cancellara har Boo­nen ik­ke an­non­ce­ret sit kar­ri­e­re­stop end­nu.

”jeg har ar­bej­det la­en­ge med Fabian, og jeg ken­der og­så Boo­nen godt. De har va­e­ret 14-15 år i det pro­fes­sio­nel­le felt, men de el­sker sta­dig cyk­ling og kon­kur­ren­cen, og de har beg­ge sta­dig am­bi­tio­ner om at la­ve go­de re­sul­ta­ter,” si­ger De­mol.

De er sta­dig yderst kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge, og det kan bli­ve en in­ter­es­sant klas­si­ker­sa­e­son, for der er de se­ne­ste sa­e­so­ner duk­ket fle­re kan­di­da­ter til sej­re­ne op.

ro på bags­ma­ek­ken

De­mol na­ev­ner ver­dens­me­ster Pe­ter Sa­gan som et åben­lyst ek­sem­pel. Der er Sep van­marcke. Tiesj Benoot, som sid­ste år blev num­mer fem i Flan­dern Rundt. Dan­ny van Pop­pel fra Skytea­met. og Mi­chal Kwi­at­kowski, som har an­non­ce­ret, at han vil kø­re Flan­dern Rundt i år.

”Der er ad­skil­li­ge ryt­te­re, der kan blan­de sig i kam­pen,” si­ger Dirk De­mol.

”Der er vir­ke­ligt sta­er­ke hold, som stil­ler med sta­er­ke mand­ska­ber - Lot­to-sou­dal, etixxqu­i­ck Step, BMC, Sky. Det bli­ver vir­ke­lig in­ter­es­sant.”

en stor for­del kan det vi­se sig at va­e­re, at Trek-hol­det net­op har få­et stor­sponsoren Se­gaf­redo om­bord de na­e­ste tre år. i cy­kel­spor­ten er det en lang kon­trakt, og det ska­ber ro på bags­ma­ek­ken, si­ger De­mol. ”Det er en be­fri­el­se. Ab­so­lut. Man kan ån­de let­tet op og vi­de, at der er or­den på tin­ge­ne i lang tid frem. er der kun øko­no­misk sik­ker­hed for et år ad gan­gen, ska­ber det let et me­get stort pres på ryt­ter­ne.”

”Det fjer­ner en del stress, når øko­no­mi­en er på plads, og det gi­ver hol­det en chan­ce for at byg­ge no­get op over fle­re år frem for blot at jag­te sto­re re­sul­ta­ter her og nu,” si­ger De­mol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.