Tom du­moulin

Bike Season - - Indhold - TEKST: Bri­an Askvig

TOM DU­MOULIN OVER­RA­SKE­DE MED SIT FAN­TA­STI­SKE RIDT I VU­EL­TA­EN SID­STE ÅR, MEN IN­GEN SKAL VEN­TE EN GEN­TA­GEL­SE I ÅR. FØRST OM NOG­LE ÅR ER HAN KLAR TIL AT JAG­TE GRAND TOUR-SEJ­RE, SI­GER HAN.

Hvis nu Tom Du­moulin i Giro d'ita­lia lig­ger godt til i den sam­le­de stil­ling ef­ter at ha­ve vun­det de tre en­kelt­star­ter, hvil­ket er hans am­bi­tiø­se plan, kan det godt va­e­re, han gi­ver los og kø­rer lø­bet til en­de i jag­ten på en po­di­e­pla­ce­ring.

Men det er helt sik­kert, at han ik­ke for­be­re­der sig må­l­ret­tet på at kø­re klas­se­ment ved at ta­be sig, så han kan ha­en­ge på i de hø­je bjer­ge. Grand Tour-drøm­men skal nem­lig ik­ke ud­le­ves end­nu. Det er et lang­sig­tet mål, og i det lys var hans sen­sa­tio­nel­le du­el med Fa­bio Aru i Vu­el­ta a Es­paña sid­ste år helt uven­tet.

”Det var slet ik­ke pla­nen at kø­re klas­se­ment i Vu­el­ta­en sid­ste år. Det he­le var me­get sa­ert, fak­tisk,” si­ger Tom Du­moulin, da vi mø­der ham ved Gi­ant-alpe­cins stort an­lag­te team-pra­e­sen­ta­tion på det ita­li­en­ske am­bas­sa­de i Ber­lin i ja­nu­ar.

”Jeg prø­ve­de høj­de­tra­e­ning før Schweiz Rundt sid­ste år, og jeg slut­te­de på den sam­le­de tred­je­plads i lø­bet, så al­le­re­de på det tids­punkt tog jeg et stort skridt.”

PLUD­SE­LIG I TOP

”Jeg aen­dre­de så at­ter fo­kus til­ba­ge på en­kelt­star­ter­ne før Tou­ren, men så styr­te­de jeg og ud­gik. Der­på var der så man­ge uger til Vu­el­ta­en, at jeg hav­de tid til at ta­ge på end­nu en høj­de­tra­e­nings­lejr.”

”Jeg be­slut­te­de så at smi­de nog­le ki­lo­gram ba­re for at se, hvad der vil­le ske,” si­ger Du­moulin.

Med en an­den­plads, på an­den eta­pe til Ca­mi­ni­to del Rey lå Du­moulin plud­se­lig på den sam­le­de an­den­plads og tre da­ge se­ne­re kør­te han i den rø­de fø­rer­trø­je. Først på sid­ste bjer­ge­ta­pe gled po­di­et Du­moulin af ha­en­de. Han slut­te­de på en sam­let, skuf­fen­de sjet­te­plads men med en for­sta­er­ket tro på, at han en dag kan vin­de en Grand Tour.

”La­en­ge har det lig­get i bag­ho­ve­det, at det en dag kun­ne va­e­re in­ter­es­sant at prø­ve mig af i klas­se­men­tet i en Grand Tour, og be­gi­ven­he­der­ne i Vu­el­ta­en frem­skyn­de­de så ba­re tin­ge­ne,” si­ger Tom Du­moulin.

”Det he­le kom langt hur­ti­ge­re, end jeg og al­le an­dre hav­de reg­net med.”

Han vandt i Vu­el­ta­en bå­de en eta­pe med en bjerg­fi­na­le og en­kelt­star­ten, og han skra­e­ve­de der­med over fle­re di­sci­pli­ner uden at sa­et­te sig midt mel­lem dem. Det er en­kelt­start­s­spe­ci­a­li­stens stør­ste frygt: At han i jag­ten på øget styr­ke i bjer­ge­ne mi­ster gre­bet om tids­kørs­len.

GIRO­EN FRI­STER

”Jeg ri­si­ke­rer at sa­et­te mig mel­lem to sto­le. Går jeg må­l­ret­tet ef­ter at for­bed­re mig i bjer­ge­ne ved at ta­be mig, sva­ek­ker jeg mig selv på en­kelt­star­ten,” si­ger Tom Du­moulin.

”Der­for hol­der jeg fo­kus på tids­kørs­ler­ne i år. OL i Rio er et me­get vig­tigt mål, og jeg vil og­så fo­ku­se­re på en­kelt­star­ten der. Det sam­me bli­ver ud­gangs­punk­tet i Giro d'ita­lia for mig.”

”Det er me­get fri­sten­de at gå ef­ter klas­se­men­tet ef­ter min go­de Vu­el­ta sid­ste år, men jeg tror, at det er vig­tigt for min ud­vik­ling, at jeg fort­sat hol­der fo­kus på en­kelt­star­ter­ne og de ugelan­ge eta­pe­løb frem for at kø­re klas­se­ment i en Grand Tour al­le­re­de nu,” si­ger Tom Du­moulin.

Sa­e­so­nen be­gynd­te for Tom Du­moulin i Tour of Oman, hvor han fik støt­te af sin nye dan­ske hold­kam­me­rat Sø­ren Kragh An­der­sen. Na­e­ste op­ga­ver er Pa­ris-ni­ce, Mila­no-san­re­mo, Ca­ta­lo­ni­en Rundt, Amstel Gold Ra­ce og Ro­man­di­et Rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.