Si­den 2015

De sto­re 2016-spørgs­mål

Bike Season - - Indhold -

Kan Nairo Qu­in­ta­na ud­for­dre Chris Froo­me i Tou­ren? i vo­res Tour de Fran­ce-ma­ga­sin til ju­ni har vi et stort in­ter­view med Qu­in­ta­na om net­op det­te em­ne. Spørgs­må­let bli­ver dog først af­kla­ret, når vi ram­mer de fran­ske bjerg­tin­der i juli.

Fabian cancellara kø­rer sin sid­ste sa­e­son og har vist fin form i de tid­li­ge løb. Er der en sid­ste top­sa­e­son til­ba­ge i schweize­ren, der vandt Flan­dern Rundt i 2014, men ik­ke op­nå­e­de sto­re sej­re i 2015?

Hvor­dan bli­ver VM i Qa­tar? Gen­nem­snit­stem­pe­ra­tu­ren i ok­to­ber er om­kring 35 gra­der, hvil­ket for­kla­rer, at vm kø­res se­ne­re i ka­len­de­ren end no­gen­sin­de før.

Man­ge sta­er­ke ryt­te­re har skif­tet hold. Hvem blom­strer i nye om­gi­vel­ser, og hvem fal­der igen­nem?

Hvil­ke dan­ske­re kom­mer til at mar­ke­re sig i 2016? chris An­ker Sø­ren­sen er ryk­ket til Fortu­neo–vi­tal con­cept og skal ud i an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.