NYE MU­LIG­HE­DER MED DANSK ME­TAL

Bike Season - - Indhold -

LØNTJEK

Vi tjek­ker, at du får det rig­ti­ge i løn og pen­sion.

KONTRAKTTJEK

Vi tjek­ker dit an­sa­et­tel­ses­be­vis i lø­bet af 24 ti­mer – og­så in­den du skri­ver un­der.

NYT JOB

Vi har kon­tak­ter­ne og hja­el­per dig med at fin­de et nyt job med Me­tal Job­ser­vi­ce.

UDDANNELSESTJEK

Vi fin­der de kur­ser, der kan brin­ge dig ta­et­te­re på fx et bed­re job el­ler me­re i løn.

ARBEJDSMILJØSVAR

Vi gi­ver dig svar på di­ne spørgs­mål om sik­ker­hed og ar­bejds­mil­jø på job­bet.

DI­NE RET­TIG­HE­DER

Vi er der for dig, hvis din ar­bejds­gi­ver ik­ke over­hol­der di­ne ret­tig­he­der.

OVERENSKOM­STER

Vi for­hand­ler overenskom­ster, der bl.a. sik­rer ret til pen­sion, løn un­der bar­sel og ek­stra fri­da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.