Tak til ri­is

Bike Season - - Interview -

cancellara sat­te en be­trag­te­lig del af sin goodwill i den dan­ske be­folk­ning over styr, da han i 2010 brød sin kon­trakt med Bjar­ne Ri­is for at fort­sa­et­te kar­ri­e­ren på det luxem­bourg­ske Le­o­pard Trek-mand­skab.

Det blev etab­le­ret bag Ri­is’ ryg af hans na­e­re sam­ar­bejds­part­ner på Team Saxo Bank, Kim An­der­sen, og hans tid­li­ge­re pres­se­chef Bri­an Ny­gaard. De trak he­le grund­stam­men af ryt­te­re og stab med sig fra det dan­ske hold – heri­blandt jakob Fuglsang, brød­re­ne Schleck, Stu­art o’gra­dy og alt­så Fabian cancellara.

Brud­det skyld­tes en sta­erk trang til at prø­ve no­get nyt, forta­el­ler cancellara, som dog tog mas­ser af go­de ting med sig i ba­ga­gen fra ti­den med Bjar­ne Ri­is.

”jeg trå­d­te i pe­da­ler­ne, men der har gen­nem he­le min kar­ri­e­re selv­føl­ge­lig va­e­ret folk, jeg har la­ert af og som har vist mig vej. Ge­ne­relt er jeg tak­nem­me­lig for det for­løb, min kar­ri­e­re har haft. jeg har la­ert no­get i al­le epo­ker,” si­ger Fabian cancellara, som har kørt på Ma­pei-qui­ck-step, Fas­sa Bor­to­lo, Team csc / Saxo Bank og se­ne­st Trek-hol­det med skif­ten­de sponso­rer.

”jeg er tak­nem­me­lig for den sko­ling, jeg fik på Ma­pei. jeg er tak­nem­me­lig for det, jeg la­er­te af Gi­an­car­lo Fer­ret­ti på Fas­sa Bor­to­lo, og det, jeg la­er­te i åre­ne med Bjar­ne Ri­is,” si­ger cancellara.

”Selv i de se­ne år på Le­o­pard Trek og Ra­diosha­ck og nu på Trek-se­gaf­redo la­e­rer jeg no­get.”

Han forta­el­ler, at det på Ma­pei gjaldt om at få det sto­re hold med en vrim­mel af stjer­ner til at ar­bej­de sam­men og vin­de sam­men, mens han på Fas­sa Bor­to­lo la­er­te af den ben­hår­de ma­na­ger Gi­an­car­lo Fer­re­ti, at det se­je, in­di­vi­du­el­le slid var vig­tigt. ”og med Bjar­ne hand­le­de det me­get om tek­nik og ud­styr og om det, der ske­te uden for cyk­ling - om li­vet ved si­den af. over­le­vel­ses­tu­re­ne uden for sa­e­so­nen var en in­spira­tion, og det sam­me var mø­det med B.S. chri­sti­an­sen,” si­ger Fabian cancellara.

”i de år ud­vik­le­de jeg mig og be­gynd­te at vin­de sto­re løb, men jeg vil­le prø­ve me­re og an­det og ryk­ke­de med til Le­o­pard Trek. var det rig­tigt el­ler for­kert? Det kan man ik­ke si­ge. jeg kan ba­re si­ge, at jeg fra hver epo­ke i min kar­ri­e­re har ta­get no­get med mig.”

”i de se­ne­re år har jeg må­ske vun­det lidt fa­er­re løb, men jeg har få­et no­get, der er ube­ta­le­ligt, nem­lig er­fa­ring. vi­den om, hvor­dan et hold fun­ge­rer. vi­den om, hvor­dan og hvor­når be­slut­nin­ger tra­ef­fes,” si­ger cancellara.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.