Sø­de sej­re og bit­re ne­der­lag

Bike Season - - Interview -

Falsk be­ske­den­hed lig­ger ik­ke til Fabian cancellara. Han ved, hvad han er va­erd, og han spil­der in­gens tid med at fo­re­gi­ve, at han på da­gen blot var den hel­dig­ste af de bed­ste. Sam­men med bel­gi­ske ’Tor­na­do’ Tom Boo­nen har cancellara do­mi­ne­ret for­års­klas­si­ker­ne i det se­ne­ste år­ti, og det er in­gen til­fa­el­dig­hed, la­der cancellara for­stå.

”Vi vandt så me­get, at det vil ta­ge nog­le år, før der er op­byg­get en ny hi­sto­rie om dis­se løb, si­ger Cancellara og pe­ger på dem, der ef­ter hans me­ning vil spil­le ho­ved­rol­ler­ne i åre­ne, der kom­mer.”

”Jeg er spa­endt på at se Ale­xan­der Kri­stoff, Jo­hn De­gen­kolb, Pe­ter Sa­gan. Greg Van Aver­ma­et er så­dan lidt midt i det he­le, og han er og­så over 30, så han har må­ske top­pet.”

”Så er der Sep Van­marcke, kon­sta­te­rer Cancellara uden at vir­ke over­be­vist om, at den bel­gi­ske klas­si­ker­ryt­ter bli­ver den, der i åre­ne, der kom­mer, kan mat­che Can­cel­la­ras og Tom Boo­nens pal­marès – re­kord­li­ste – med hver syv sej­re i cy­kel­spor­tens monu­men­ter.”

Hvil­ke tre sej­re står for dig som de stør­ste?

”Jeg har et luksuspro­blem, for hvor skal jeg be­gyn­de? Jeg har vun­det en­kelt­star­ter, jeg har vun­det Ol-guld, jeg har vun­det klas­si­ke­re, jeg har vun­det i Tou­ren og kørt i den gu­le trø­je. Det er bed­re, at an­dre ud­va­el­ger, hvad der var det stør­ste, si­ger Cancellara og prø­ver så al­li­ge­vel at rang­ord­ne si­ne langt over 60 sej­re som pro­fes­sio­nel.”

”Flan­dern Rundt 2013 stik­ker selv­føl­ge­lig ud. Det var den ul­ti­ma­ti­ve per­fek­tion - per­son­ligt, pri­vat, team­ma­es­sigt, sport­s­ligt. E3 Ha­rel­be­ke 2011 var og­så no­get helt spe­ci­elt, da jeg kør­te va­ek og vandt ef­ter at ha­ve lig­get tre mi­nut­ter bag­u­de.” ”Der var og­så Pa­ris-rou­baix 2010, hvor jeg kør­te na­e­sten 50 ki­lo­me­ter ale­ne. Det var no­get sa­er­ligt. Men al­le løb, som jeg har vun­det på det­te ni­veau, har va­e­ret no­get sa­er­ligt. Der er al­tid no­get, der stik­ker ud, si­ger Fabian Cancellara.”

”I Mila­no-san­re­mo vid­ste al­le – al­le uden und­ta­gel­se – at de ik­ke skul­le gi­ve mig fem me­ters for­spring i fi­na­len. Jeg fik tre me­ter, og al­le var fortabt, og jeg vandt. Det var et mester­va­erk. Det var per­fek­tion, si­ger Fabian Cancellara.”

Der har og­så va­e­ret bit­re ne­der­lag imel­lem. Hvil­ke hu­sker du ty­de­ligst?”

”Der har va­e­ret styrt, som har va­e­ret al­vor­li­ge, og som har va­e­ret øde­la­eg­gen­de. I 2012 styr­te­de jeg bå­de i Flan­dern Rundt og ved OL i Lon­don. Det var to ka­em­pe mu­lig­he­der, som jeg for­pas­se­de, si­ger cancellara.

Kendt som en tek­nisk dyg­tig cy­kel­ryt­ter styr­te­de han i ol-lø­bet i Lon­dons ga­der, da han fejl­be­reg­ne­de et sving og røg ind i bar­ri­e­ren. Der­i­mod var han gan­ske uden skyld, da han i Flan­dern Rundt tid­li­ge­re på året ud­gik i for­plej­nings­zo­nen, da han ram­te en vild­fa­ren drik­ke­dunk, som fe­je­de cyk­len va­ek un­der ham.

”Der er for­skel på, om man selv be­går den fejl, der fø­rer til et styrt, el­ler om det er no­get, der kom­mer ude­fra. Det før­ste er na­tur­lig­vis det va­er­ste”, si­ger cancellara.

i år har han i te­o­ri­en chan­ce for at re­van­che­re beg­ge ne­der­lag, idet han igen kan kø­re bå­de Flan­dern Rundt og ol. Han sku­er dog nø­digt la­en­ge­re frem end for­års­klas­si­ker­ne og la­der sva­e­ve i det uvis­se, hvad der ven­ter i ef­ter­å­ret.

”Mit mål er klas­si­ker­ne. Det er, hvad jeg fo­ku­se­rer på, og så kan jeg ba­re si­ge, at jeg ik­ke vil ha­ve et år som 2015, si­ger Cancellara, hvis sa­e­son sid­ste år blev øde­lagt at to al­vor­li­ge styrt.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.