Val­ver­de mod nye mål

Bike Season - - Fabian Cancellara - TEKST: Nicolai LISBERG

han slut­te­de 2015 øverst på uci’s ver­dens­rangs­li­ste. su­per­stjer­nen alejan­dro Val­ver­de har ef­ter­hån­den run­det de 35 år, men han in­si­ste­rer

på, at han langt fra er fa­er­dig med cyk­ling på hø­je­ste ni­veau. nu ga­el­der det sa­e­so­nens to helt sto­re mål: ol

og giro d’ita­lia. Fi­re kva­dra­tisk ud­for­me­de byg­nin­ger dan­ner ram­men om Te­le­fo­ni­cas ho­ved­kvar­ter, der lig­ger i ud­kan­ten af Madrid. i for­la­en­gel­se her­af lig­ger der på en lil­le for­høj­ning et styk­ke op­pe en re­stau­rant ved navn Gran­de val­ver­de, og selv­om re­stau­ran­ten in­tet har med cy­kel­sport at gø­re, er nav­net og pla­ce­rin­gen på al­le må­der pas­sen­de. For den sto­re Alejan­dro val­ver­de er i en al­der af 35 år på top­pen af sin kar­ri­e­re, og det er isa­er ham, folk er kom­met for at se den­ne ons­dag i ja­nu­ar, hvor Mo­vistar har in­vi­te­ret til en stor­stilet pra­e­sen­ta­tion af hol­det for­ud for den kom­men­de sa­e­son.

Au­di­to­ri­et er fyldt med sponso­rer, sa­er­ligt in­vi­te­re­de ga­e­ster og jour­na­li­ster, da de i alt 25 Mo­vistar ryt­te­re, der er til ste­de, pra­e­sen­te­res. i min­dre grup­per duk­ker de frem bag et sort, gen­nem­sig­tigt la­er­red, mens di­ver­se gra­fi­ske ele­men­ter forta­el­ler, at hol­det i 2015 kør­te me­re end 308.000 ki­lo­me­ter, op­nå­e­de 32 sej­re og for tred­je år i tra­ek slut­te­de øverst på ucis ver­dens­rangs­li­ste. en va­e­sent­lig år­sag til hol­dets sto­re suc­ces hed­der Alejan­dro val­ver­de. Sam­men med Nairo Qu­in­ta­na er han sid­ste mand på po­di­et, og den span­ske ve­te­ran hø­ster et ek­stra bi­fald, da han med et stort smil tra­e­der frem bag la­er­re­det og ud i spot­ligh­tet, mens han vin­ker til de man­ge frem­mød­te. Han ser af­slap­pet ud, og der er end­da over­skud til at jo­ke lidt med hold­kam­me­ra­ter­ne, in­den han gri­ber mi­kro­fo­nen og kort forta­el­ler om si­ne mål for sa­e­so­nen, og afslører at løbs­ka­len­de­ren for 2016 ser va­e­sent­lig an­der­le­des ud, end den har gjort de fo­re­gå­en­de år. Men me­re om det se­ne­re.

den ube­sej­re­de

For val­ver­de er det ik­ke no­gen uvant po­si­tion, han her be­fin­der sig i. i cen­trum for be­gi­ven­he­der­ne. Li­ge si­den han som niårig kør­te sit før­ste løb, har det stå­et klart, at dren­gen fra Mon­te­ag­u­do i re­gio­nen Murcia i det sy­døst­li­ge Spa­ni­en var gjort af no­get helt sa­er­ligt. Al­le­re­de i sit an­det løb slut­te­de han øverst på skam­len, og fra det øje­blik vandt han stort set alt, hvad han stil­le­de op i. Der fin­des in­gen of­fi­ci­el­le op­ta­el­lin­ger fra den­gang, men hi­sto­ri­en ly­der, at han i lø­bet af to år vandt 50 sej­re i tra­ek. Den lil­le Alejan­dro var så su­ve­ra­en, at hans kon­kur­ren­ter gav ham øge­nav­net 'El Im­bati­do' – den ube­sej­re­de.

uan­set, om det var i rol­len som sprin­ter, kla­trer el­ler på tids­kørs­ler­ne, var val­ver­de al­tid med frem­me, når det he­le skul­le af­gø­res, og hans al­si­dig­hed og ev­ne som af­slut­ter før­te i 2002 til hans før­ste pro­fes­sio­nel­le kon­trakt, da han skrev un­der med det span­ske cy­kel­hold Kel­me. Her blev han hur­tigt en pro­fil, og al­le­re­de sa­e­so­nen ef­ter op­nå­e­de han sit gen­nem­brud. i sit før­ste vu­el­ta a es­paña vandt han to eta­per og slut­te­de på en sam­let tred­je­plads i klas­se­men­tet, li­ge­som det blev til en sølv­me­dal­je ved vm i ca­na­da se­ne­re på året. i 2006 le­ve­ren­de han en im­po­ne­ren­de Ar­den­ner-uge, hvor det blev til sej­re i bå­de Flés­che Wal­lo­ne og Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge. en be­drift han gen­tog sid­ste år. Der­med blev han den før­ste til at sik­re sig Flèche Wallonne/liè­ge-ba­stog­ne-liè­gedoub­len, si­den Fer­di Küb­ler gjor­de det sam­me til­ba­ge i 1950’er­ne. De man­ge sej­re gjor­de ind­tryk, og sel­ve­ste ed­dy Merckx ud­tal­te, at val­ver­de var den bed­ste klas­si­ker­ryt­ter, han no­gen­sin­de hav­de set. Men val­ver­de var me­re end ba­re det. De fa­er­re­ste klas­si­ker-spe­ci­a­li­ster ev­ner og­så at kø­re eta­pe­løb, men val­ver­des ev­ner til at kø­re op ad gav ham i 2009 blod på tan­den til at of­re en ra­ek­ke af for­års­klas­si­ker­ne for i ste­det at for­be­re­de sig op­ti­malt frem mod vu­el­ta a es­paña. en gan­ske fin be­slut­ning. For selv­om det ik­ke blev til eta­pe­sej­re un­der­vejs, kun­ne han fejre den sam­le­de sejr ef­ter at ha­ve ero­bret fø­rer­trøj­en på ni­en­de eta­pe.

For en ryt­ter med val­ver­des kva­li­te­ter bur­de der må­ske ha­ve va­e­ret fle­re Grand Tour sej­re at vi­se frem, men tri­um­fen i 2009 er hans hidtil ene­ste. i som­mer lyk­ke­des det ham dog for før­ste gang no­gen­sin­de at slut­te på po­di­et i Tour de Fran­ce, ef­ter det var ble­vet til en fjer­de­plads året for­in­den. i et in­ter­view for­ud for sid­ste års sa­e­son hav­de val­ver­de prok­la­me­ret, at han ik­ke vil­le tra­ek­ke sig til­ba­ge, før han hav­de op­nå­et si­ne to sid­ste mål. en po­di­e­plads i Tou­ren og en vm-guld­me­dal­je.

drop­per Vm og sat­ser på ol

Drøm­men om at kun­ne bli­ve den før­ste spa­ni­er, der ik­la­e­der sig den regn­bu­e­far­ve­de trø­je, si­den Óscar Frei­re vandt til­ba­ge i 2004 er dog fo­re­lø­bigt ud­skudt. Da Bi­ke Sea­son mø­der den span­ske ve­te­ran til pra­e­sen­ta­tio­nen i Madrid, gør han det hur­tigt klart, at vm, der i år af­hol­des i Qa­tar, ik­ke er blandt hans målsa­et­nin­ger.

”Ru­ten i år pas­ser ik­ke til en ty­pe som mig. Den er ude­luk­ken­de for hur­ti­ge­re folk og sta­er­ke­re ryt­te­re, så det er ik­ke no­get, jeg går ef­ter,” forta­el­ler val­ver­de, der i ste­det har blik­ket ret­tet mod Rio de ja­neiro og De olym­pi­ske Le­ge.

Tre gan­ge tid­li­ge­re har han del­ta­get ved et ol, hvor tolv­te­plad­sen i Bei­jing indtil vi­de­re er det bed­ste re­sul­tat. Selv­om der sta­dig er lang tid til, at det går løs i Bra­si­li­en, har den span­ske land­stra­e­ner javi­er Mingu­ez al­le­re­de gjort det klart, at val­ver­de er hol­dets kap­ta­jn.

”Ru­ten i Rio lig­ger godt til mig, men det he­le bli­ver af­gjort på én dag, og hvert land har fem ryt­te­re med, så vi skal og­så va­e­re ek­stremt hel­di­ge for at lyk­kes, men selv­føl­ge­lig tror jeg på, at vi kan gø­re det godt ved ol. jeg vil kø­re fle­re en­dagsløb i 2016, og jeg vil hja­el­pe Nairo (Qu­in­ta­na, red.) i Tou­ren, men jeg vil kø­re de løb med tan­ke på at an­kom­me til Rio i bedst mu­lig form,” ly­der det fra val­ver­de.

Den 35-åri­ge spa­ni­er ser egent­lig gan­ske af­slap­pet ud, som han sid­der der på sto­len ik­la­edt et par grå Re­e­bok-sko, mør­ke­blå je­ans og med en Mo­vistar-ha­et­te­trø­je. Han er hø­flig, smi­len­de og sva­rer vel­vil­ligt på spørgs­må­le­ne, uden at sva­re­ne dog for al­vor bli­ver me­get la­en­ge­re end et par fra­ser ad gan­gen. Han frem­står på al­le må­der pro­fes­sio­nel. Krop­pen er holdt godt, men kig­ger man na­er­me­re ef­ter, kan man for­nem­me, at al­de­ren er ved at sa­et­te si­ne af­tryk. Tin­din­ger­ne er ble­vet en tand hø­je­re, hå­ret står ik­ke som i gen­nem­bruds-åre­ne ef­ter årtu­sind­skif­tet. Men det be­ty­der ik­ke, at val­ver­de gør sig tan­ker om, hvad der skal ske, når cyk­len en­gang stil­les i ga­ra­gen.

”over­ho­ve­det ik­ke. Li­ge nu ta­en­ker jeg kun på den her sa­e­son, så frem­ti­den be­kym­rer mig ik­ke. Så må vi se, hvor­dan det ser ud på et se­ne­re tids­punkt."

Det at cyk­le er mit job og mit le­ve­brød, og rent fak­tisk har jeg det va­er­re, hvis ik­ke jeg kom­mer op på cyk­len.

Men hvor­dan er det at skul­le igen­nem end­nu en lang for­be­re­del­se i vin­ter­må­ne­der­ne. Er krop­pen så småt ved at va­e­re ma­er­ket? ”Det er da en smu­le smer­te­fuldt, men jeg har kørt i så man­ge år, at jeg er vant til det. Man la­e­rer at ac­cep­te­re det med åre­ne. Det at cyk­le er mit job og mit le­ve­brød, og rent fak­tisk har jeg det va­er­re, hvis ik­ke jeg kom­mer op på cyk­len”.

Hvor fin­der du mo­ti­va­tio­nen til at for­bed­re dig? ”Det er fak­tisk ik­ke så sva­ert. cyk­ling er min pas­sion. Det er den sport, jeg el­sker og det er mit ar­bej­de, og når man el­sker no­get, er det ik­ke sva­ert at fin­de mo­ti­va­tio­nen til at tra­e­ne. og­så selv­om jeg ik­ke var pro­fes­sio­nel, vil­le jeg sta­dig tra­e­ne og hol­de mig i form. Selv­føl­ge­lig of­rer man en del, men for mig er det et mål i sig selv at nå op på det hø­je­ste ni­veau som over­ho­ve­det mu­ligt.”

de­but i giro d’ita­lia

ud­over ol er et an­det af sa­e­so­nens sto­re mål Giro d’ita­lia. i sin 14 år lan­ge kar­ri­e­re har val­ver­de al­drig del­ta­get i den ita­li­en­ske Grand Tour. Selv ha­ev­der han, at det al­drig rig­tigt har pas­set ind i hans kalender, men må­ske det kun­ne ha­ve no­get at gø­re med, at han sta­dig ik­ke har til­gi­vet de ita­li­en­ske myn­dig­he­der for, at de til­ba­ge i 2009 sør­ge­de for, at han ik­ke kun­ne stil­le til start i Tour de Fran­ce - der det år hav­de en en­kelt af­stik­ker til ita­li­en – på grund af mi­stan­ke om do­ping.

Den ita­li­en­ske olym­pi­ske ko­mi­te hav­de mat­chet en prø­ve, som han hav­de af­gi­vet i for­bin­del­se med Tour de Fran­ce i 2008, med den prø­ve, de men­te til­hør­te val­ver­de fra den sto­re do­pings­kan­da­le ope­ra­ción Pu­er­to nog­le år for­in­den. i for­bin­del­se med ope­ra­ción Pu­er­to til­del­te uci rent fak­tisk val­ver­de en karantaene, men spa­ni­e­ren ap­pel­le­re­de og fik ken­del­sen om­stødt hos den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS.

På det tids­punkt, da den ita­li­en­ske olym­pi­ske ko­mi­te fandt spor af do­ping i prø­ven fra val­ver­de, var det op til de na­tio­na­le for­bund at va­el­ge, om der skul­le til­de­les karantaene til de­res ryt­te­re el­ler ej. Det span­ske for­bund valg­te – knapt så over­ra­sken­de – ik­ke at åb­ne en sag mod val­ver­de, og han gik der­for i før­ste om­gang fri. Hver­ken WA­DA el­ler uci vil­le uden vi­de­re ac­cep­te­re, at det span­ske cy­kel­for­bund vend­te det blin­de øje til, så de ap­pel­le­re­de dom­men til CAS, der gav dem med­hold. Den 31 maj 2010 blev det der­for stad­fa­e­stet, at val­ver­de var ude­luk­ket fra at kø­re cy­kel­løb i de na­e­ste to år. Selv­om han ik­ke mi­ste­de nog­le af si­ne sej­re, så er do­ping­dom­men en skam­plet på val­ver­des kar­ri­e­re. Han vil­le den­gang ik­ke ta­le om sin ude­luk­kel­se, og hel­ler ik­ke si­den­hen har han for al­vor åb­net op for po­sen. Han tog sin straf i stil­hed, og da en jour­na­list un­der pres­sese­an­cen så småt be­gyn­der at ven­de til­ba­ge til dom­men, er val­ver­de hurtig til at luk­ke den ned. Han vil hel­le­re forta­el­le om si­ne over­vej­el­ser om at sti­le op i Giro­en i år.

”jeg er nå­et til et punkt i min kar­ri­e­re, hvor det snart skal va­e­re. jeg tal­te lidt med eu­se­bio (eu­se­bio un­zue er sport­s­di­rek­tør hos Mo­vistar, red.) og re­sten af hol­det om mu­lig­he­den for at del­ta­ge, og så be­slut­te­de vi os for at la­ve en kom­plet an­der­le­des løbs­ka­len­der end de fo­re­gå­en­de år. jeg har al­tid holdt me­get af Giro­en, men den har ba­re ik­ke va­e­ret i min kalender før nu,” for­kla­rer val­ver­de. Selv­om det er før­ste gang, han skal prø­ve kra­ef­ter med Giro d’ita­lia, er han over­be­vist om, at han kan le­ve­re et godt re­sul­tat, når den

99. ud­ga­ve be­gyn­der den 6. maj med en eta­pe i Hol­land.

”Ru­ten pas­ser mig godt, og jeg fø­ler mig i god form. jeg øn­sker at vin­de Giro­en, men hvis jeg kan op­nå en po­di­e­plads, vil det og­så va­e­re en suc­ces og en ek­stra fjer i hat­ten,” ly­der det fra val­ver­de.

til tou­ren som hja­el­pe­ryt­ter

Med fo­kus på hen­holds­vis Giro d’ita­lia og ol, be­ty­der det og­så, at val­ver­de har måt­te pri­o­ri­te­re an­der­le­des end de fo­re­gå­en­de år. ef­ter sid­ste års po­di­e­plads i Tour de Fran­ce, er han den­ne gang med som de­ci­de­ret hja­el­pe­ryt­ter for det sto­re Tour-håb Qu­in­ta­na. Det be­ty­der dog ik­ke, at val­ver­de for­ven­ter en me­re af­slap­pet Tour af den grund. ”Med Nairo har vi en god mu­lig­hed for at vin­de, men han har brug for al den hja­elp, han kan få. vi ved, at han er godt kø­ren­de, og at han har en god chan­ce for at vin­de Tou­ren. Som al­tid er det en af hol­dets stør­ste målsa­et­nin­ger at kom­me til tops på po­di­et i Pa­ris, og vi har ef­ter­hån­den va­e­ret ta­et på et par gan­ge. For mit eget ved­kom­men­de er det og­så en god op­varm­ning til ol, så jeg bli­ver nødt til at gi­ve alt, hvad jeg har for at va­e­re i op­ti­mal form frem mod Rio.”

Med del­ta­gel­se i bå­de Giro­en, Tou­ren og ol, lig­ger det end­nu ik­ke fast, om val­ver­de og­så stil­ler op i vu­el­ta­en, der be­gyn­der pra­e­cis to uger ef­ter ol. For span­ske Mo­vistar er vu­el­ta­en det nok vig­tig­ste løb i for­hold til sponso­rer og pres­se, og hvis el­lers kraefterne er til det, vil val­ver­de og­så gø­re alt for at stil­le til start i det løb, hvor han har fejret nog­le af si­ne stør­ste tri­um­fer.

”Det bli­ver et ta­et­pak­ket pro­gram, men jeg vil gø­re alt for at kun­ne kø­re vu­el­ta­en. jeg har al­tid holdt af at kø­re her i Spa­ni­en, og jeg fø­ler mig el­sket her. Det er al­tid bed­re at kø­re et løb i sit eget land, hvis det er mu­ligt, men det kom­mer an på, hvor­dan jeg har det til den tid. vi må ven­te og se,” ly­der det fra val­ver­de, in­den Mo­vistars pres­se­chef in­di­ke­rer, at det er ved at va­e­re tid til at stop­pe in­ter­viewet.

val­ver­de smi­ler en sid­ste gang, rej­ser sig fra sto­len og si­ger så far­vel, in­den han be­va­e­ger sig på vej vi­de­re. På vej mod nye mål og må­ske på vej til end­nu et stort cy­kelår.

GIRO-DE­BUTANT SOM 36-ÅRIG. ALEJAN­DRO VAL­VER­DE GÅR EF­TER GIRO D'ITA­LIA OG OL PÅ LAN­DE­VE­JE­NE I OG OM­KRING RIO DE JA­NEIRO, MENS SPA­NI­E­REN SKAL HJA­EL­PE TIL MED NAIRO QUIN­TA­NAS JAGT PÅ EN TOUR-TRI­UMF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.