Mon­si­eur pa­ris-rou­baix

Bike Season - - De 5 Største Endagsprofiler -

”Den mest ta­lent­ful­de og ene­ste rig­ti­ge klas­si­ker­ryt­ter i sin ge­ne­ra­tion.”

or­de­ne er Rik van Looys, og de er hans ka­rak­te­ri­stik af Ro­ger De vla­e­min­ck. De to sto­re bel­gi­e­res kar­ri­e­rer over­lap­pe­de hin­an­den med et par år, men sam­me ge­ne­ra­tion var de ik­ke. Til gen­ga­eld løb Ro­ger De vla­e­min­cks kar­ri­e­re na­e­sten pa­ral­lelt med ed­dy Merckx’, og det er sva­ert ik­ke at la­e­se van Looys be­skri­vel­se af De vla­e­min­ck som en lil­le stikpil­le til Merckx. Bå­de van Looy og De vla­e­min­ck hav­de an­streng­te for­hold til den al­ta­e­den­de Merckx. van Looy, for­di det var Merckx, der stød­te ham af tro­nen som klas­si­ker­kon­ge.

De vla­e­min­ck var som så man­ge an­dre i 60’er­ne og 70’er­ne bit­ter over, at Merckx gik ef­ter at vin­de hver en eta­pe, hvert et løb, og skyg­ge­de for al­le an­dre.

”Det er sim­pelt,” sag­de han. ”vi var al­le imod ham. Selv min ko­ne! un­der må­l­ti­der med Flan­dria-hol­det var Merckx det ene­ste, vi tal­te om, fra mor­gen til af­ten, for at fin­de ud af, hvor­dan vi skul­le slå ham.”

Ro­ger De vla­e­min­ck hav­de stå­et end­nu tyd­li­ge­re i cy­kel­hi­sto­ri­en, hvis han var ble­vet født ti år se­ne­re og hav­de und­gå­et par­lø­bet med Merckx, og på den bag­grund er De vla­e­min­cks sej­r­li­ste me­re end ha­e­der­lig .

Han er én af blot tre ryt­te­re, der har vun­det al­le fem monu­men­ter i sin kar­ri­e­re; Merckx og van Looy er de to an­dre. i alt vandt han 11 monu­men­ter og 257 sej­re som pro­fes­sio­nel, men isa­er ét løb ken­de­teg­ner hans vir­ke på cyk­len.

De vla­e­min­ck blev kaldt Mon­si­eur Pa­risrou­baix, og det er ik­ke sva­ert at for­stå hvor­for. Han vandt lø­bet fi­re gan­ge, hvil­ket kun Tom Boo­nen har gjort si­den. Han blev des­u­den num­mer to ved fi­re lej­lig­he­der. De vla­e­min­cks la­ve­ste pla­ce­ring i de 13 Pa­ris-rou­baix, han gen­nem­før­te, var en sy­ven­de­plads.

Den nu 68-åri­ge bel­gi­er var ufor­lig­ne­lig på bro­ste­ne­ne. i man­ge år kør­te han cy­kelcross om vin­te­r­en og blev blandt an­det ver­dens­me­ster for bå­de ama­tø­rer og pro­fes­sio­nel­le i di­sci­pli­nen. Det gav ham en kon­trol om cyk­len, som an­dre kun kun­ne drøm­me om. Som sport­s­di­rek­tø­ren Fran­co cri­bri­o­ri sag­de:

”Han hav­de en fan­ta­stisk for­nem­mel­se for det løb og kør­te over ste­ne­ne, som kør­te han på as­falt. om af­te­nen ef­ter Pa­ris-rou­baix smed vi al­le hju­le­ne ud på na­er Ro­gers, som sta­dig kun­ne bru­ges. De var fak­tisk som nye.” Si­den han stop­pe­de sin cy­kelkar­ri­e­re i 1984, har Ro­ger De vla­e­min­ck va­e­ret en åben­mun­det og bram­fri iagt­ta­ger og kom­men­ta­tor af spor­ten. De vla­e­min­ck ved, at han som­me ti­der stry­ger folk mod hå­re­ne, og dyr­ker det na­er­mest.

”jeg hå­ber, at cancellara del­ta­ger na­e­ste år, så får vi et an­det løb at se," sag­de Ro­ger De vla­e­min­ck til den bel­gi­ske avis Het Nieuws­blad, ef­ter at Tom Boo­nen i 2012 mat­che­de De vla­e­min­cks fi­re sej­re i Pa­ris-rou­baix.

"jeg vid­ste på for­hånd, at han vil­le nå mig. Tom kan ik­ke gø­re for, at han ik­ke fik no­gen mod­stand. Det var ik­ke an­den­rangs­ryt­te­re, det var tred­je­rangs."

UD­VALG­TE KLASSIKERRESULTATER

Mila­no-san­re­mo: 1973, 1978, 1979 Flan­dern Rundt: 1977 Pa­ris-rou­baix: 1972, 1974, 1975, 1977 Lié­ge-ba­stog­ne-lié­ge: 1970 Lom­bar­di­et Rundt: 1974, 1976 Flé­che Wal­lo­ne: 1971 Züri-metz­ge­te: 1975

RO­GER De VLA­E­MIN­CK

HI­STO­RI­SKE BIL­LE­DER FRA TOUR DE FRAN­CE. FO­TO: POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.