I la­e­re som pro­fes­sio­nel

Bike Season - - Det Venter Jeg Af Saesonen - TEKST: BRI­AN ASKVIG

stor­ta­len­tet as­b­jørn kragh an­der­sen er ble­vet pro­fes­sio­nel i den­ne sa­e­son, hvor han for­ven­ter at skul­le kø­re pa­ris-rou­baix. in­gen med ind­sigt i cy­kel­sport i Dan­mark tviv­le­de på ham, og med tre eta­pe­sej­re i fran­ske løb sid­ste år over­be­vi­ste han og­så det nye, fran­ske pro­kon­ti­nen­tal­hold Del­ko Mar­seil­le Proven­ce KTM om sit va­erd. As­b­jørn Kragh An­der­sen blev 1. ja­nu­ar pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter og er nu i gang med det liv, han har drømt om, si­den han be­gynd­te at kø­re om kap på cy­kel.

“For­vent­nin­gen er at bli­ve en mas­se er­fa­ring ri­ge­re, og at gri­be chan­cen, hvis den by­der sig. jeg vil la­e­re mest mu­ligt i det pro­fes­sio­nel­le felt, men jeg må og­så prø­ve at vi­se, hvem jeg er,” si­ger As­b­jørn Kragh An­der­sen.

“Det er det over­ord­ne­de mål med min før­ste sa­e­son som pro­fes­sio­nel. jeg er en ny mand, der skal in­te­gre­res i det pro­fes­sio­nel­le liv.”

la­e­rer af hvert løb

Kragh An­der­sens lil­le­bror er og­så ble­vet pro­fes­sio­nel i den­ne sa­e­son. 21-åri­ge Sø­ren Kragh An­der­sen kø­rer for Gi­ant-alpe­cin og le­ve­re­de i sit de­but­løb, Tour of Qa­tar, fi­ne eta­pe­pla­ce­rin­ger og ero­bre­de lø­bets ung­dom­strø­je. en for­nem de­but i det pro­fes­sio­nel­le felt.

“Sø­ren er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan det skal gø­res. Han gik ik­ke ind til det med no­gen ar­ro­gant at­ti­tu­de over­ho­ve­det. Han tog det he­le, som det kom, og da han fik chan­cen, greb han den og gjor­de det bed­ste, han kun­ne. Det er det sam­me, jeg ger­ne vil,” si­ger As­b­jørn Kragh An­der­sen.

For hvert løb er der no­get nyt at la­e­re om, hvor­dan tin­ge­ne fun­ge­rer, og for hvert løb bli- ver man bed­re ru­stet til det na­e­ste. For­å­rets helt sto­re mål for As­b­jørn Kragh An­der­sen er bro­stens­klas­si­ke­ren Pa­ris-rou­baix, som er det yp­per­ste af de løb, han fy­sisk er skabt til at kø­re. Den 23-åri­ge ryt­ter er ro­bust og slidsta­erk og kø­rer en god spurt. egen­ska­ber, som of­te har va­e­ret uvur­der­li­ge i ‘en for­års­dag i Hel­ve­de’.

jom­f­ru­tur på bro­sten

Kragh An­der­sen har imid­ler­tid al­drig gjort sig per­son­lig er­fa­ring med lø­bet i u23-ud­ga­ven, som man­ge an­dre dan­ske ta­len­ter har.

“jeg har va­e­ret ud­ta­get et par gan­ge, men så er jeg kom­met galt af sted med et bra­ek­ket kra­ve­ben og så­dan lidt for­skel­ligt,” si­ger As­b­jørn Kragh An­der­sen.

“Det bli­ver min jom­f­ru­tur hen over de der bro­sten, hvis jeg kom­mer til start. Det bli­ver no­get af en de­but, men jeg vil me­get ger­ne i gang med det nu, så jeg kan la­e­re så hur­tigt som mu­ligt.”

“Pa­ris-rou­baix er et af de cy­kel­løb, jeg skal ud­vik­le mig til at va­e­re god i. jeg skal ud­vik­le mig i det ter­ra­en, og det kan ik­ke gå hur­tigt nok med at kom­me i gang med at la­e­re.”

“Fra slut­nin­gen af fe­bru­ar og frem til Flan­dern Rundt og Pa­ris-rou­baix er den pe­ri­o­de, hvor jeg ger­ne skal gø­re det godt. Det er de løb, der kø­res i den pe­ri­o­de, som jeg har sta­tur til at gø­re det godt i,” si­ger den fyn­s­ke ryt­ter.

PÅ TRA­E­NINGS­TUR MED BRØD­RE­NE AS­B­JØRN OG SØ­REN KRAGH AN­DER­SEN, SOM BEG­GE BLI­VER PRO­FES­SIO­NEL­LE EF­TER NYTÅR. SØ­REN KRAGH AN­DER­SEN PÅ MO­UN­TAIN­BI­KE. FO­TO: POL­FO­TO/CLAUS BØN­NERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.