Jag­ter ny kon­trakt

Bike Season - - Det Ven­ter Jeg Af Sa­e­so­nen - TEKST: BRI­AN ASKVIG

lars bak er ble­vet 36 år og er fort­sat en højt va­erds­at ryt­ter på lot­to-sou­dal, hvor han drøm­mer om at fort­sa­et­te et par år end­nu. Han er i gang med sin 15. sa­e­son som pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter, men mo­ti­va­tio­nen til at gø­re det su­re slid er us­va­ek­ket. Lars Bak el­sker sta­dig sit ar­bej­de, og han går ind til 2016-sa­e­so­nen med den kla­re am­bi­tion at for­la­en­ge sin kar­ri­e­re i yder­li­ge­re mindst to år.

“jeg hå­ber, jeg kan kø­re så godt, at jeg kan for­la­en­ge min kon­trakt med et par år,” si­ger Lars Bak, som i ja­nu­ar run­de­de 36 år og gik i gang med sin fem­te sa­e­son på det bel­gi­ske stor­hold Lot­to-sou­dal.

Han er hy­ret til at va­e­re en slidsta­erk og sta­bil hja­el­pe­ryt­ter, og den del af job­be­skri­vel­sen har han ud­fyldt til per­fek­tion. Der­til er kom­met en eta­pe­sejr i Giro d’ita­lia i 2012 og i GP de Four­mies 2012. Hvert år har han som mål at vin­de et cy­kel­løb. og­så i år.

“jeg tror sta­dig, at jeg kan vin­de en eta­pe i Tou­ren, men det er jo ik­ke så­dan, at hol­dets tak­tik er lagt an på, at jeg skal kø­re ef­ter en eta­pe­sejr,” si­ger Lars Bak.

“Skal jeg vin­de en eta­pe, skal jeg selv op­sø­ge mo­men­tet og gri­be chan­cen. Sid­ste år sad jeg med i ud­brud to gan­ge, og det var på sva­e­re eta­per med mål på Al­pe d’hu­ez og Mûr de Bre­tag­ne, men plud­se­lig en dag ram­mer man det rig­ti­ge ud­brud og den rig­ti­ge dag.”

“Det var, hvad der sket for mig i Giro­en i 2012, og det kan ske igen,” si­ger Lars Bak.

sto­re af­savn

“Men man skal og­så va­e­re re­a­li­stisk. jeg er hen­tet til hol­det for at va­e­re uop­s­li­de­lig hja­el­per for Greipel, og jeg kø­rer for­trins­vis sto­re løb, hvor jeg har en låst rol­le, og hvor det ik­ke li­ge frem er let at vin­de.”

“Det er sva­ert bå­de at lig­ge og knok­le de før­ste 150 ki­lo­me­ter og så og­så kø­re med om sej­ren i fi­na­len,” si­ger Lars Bak.

Hans sa­e­son be­gynd­te i Tour Down un­der i Au­stra­li­en, og han er ud­set til et plads på Lot­to-sou­dals hold i vm-hold­tids­kørs­len i ok­to­ber, så han står over for en lang sa­e­son. Na­e­ste op­ga­ve bli­ver Pa­ris-ni­ce, og så ven­ter bro­stens­klas­si­ker­ne, Giro d’ita­lia og Tour de Fran­ce.

i en pe­ri­o­de i fe­bru­ar var Bak på tra­e­nings­lejr på Lan­za­ro­te, så selv i en pe­ri­o­de uden løb li­der han og fa­mi­li­en - ka­e­re­sten elisa­beth og tvil­lin­ger­ne oscar og Li­va - sto­re af­savn. Men det er en pris, man må be­ta­le som pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter.

“jeg fø­ler mig pri­vi­li­ge­ret, og jeg er dybt tak­nem­me­lig for, at jeg kan kan bli­ve ved og be­hol­de mit ar­bej­de, som sam­ti­dig er min hob­by og min livs­stil,” si­ger Lars Bak.

god hja­el­pe­ryt­ter

“Der er nog­le hår­de tids­punk­ter, hvor det er tra­els at va­e­re va­ek fra fa­mi­li­en, men jeg el­sker spor­ten, og der er sta­dig nog­le am­bi­tio­ner, jeg skal ha­ve le­vet ud. jeg kan ik­ke fort­sa­et­te, til jeg bli­ver 45, så det ga­el­der om at få det sid­ste med.”

Det hol­der mo­ti­va­tio­nen op­pe, forta­el­ler Bak, at han sta­dig har ni­veau­et til at kø­re med i de al­ler­stør­ste løb, og han sta­dig har mu­lig­hed for at vin­de en stor sejr - en eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce, for ek­sem­pel.

” Det kan va­e­re surt at tra­e­ne, og jo ae­l­dre, man bli­ver, de­sto min­dre gi­der man lig­ge og tra­e­ne i regn­vejr, men når man ved, at de sto­re cy­kel­løb som Flan­dern Rundt, Pa­ris-rou­baix og Tour de Fran­ce ven­ter for­u­de, så kom­mer mo­ti­va­tio­nen af sig selv,” si­ger Bak.

“jeg vil prø­ve - som tid­li­ge­re år - at ram­me for­men til for­års­klas­si­ker­ne og se, hvad det kan bli­ve til. Se­ne­re vil jeg jag­te en eta­pe­sejr i Giro­en, og så skal jeg va­e­re en god hja­el­pe­ryt­ter i Tou­ren. Det er min over­ord­ne­de plan,” si­ger Lars Bak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.