Fak­ta

Bike Season - - Paris-nice -

ka­te­go­ri: Wor­ld Tour til­navn: Lø­bet til So­len

ken­de­tegn: vej­ret. Som re­gel koldt og vin­ter­ligt na­er Pa­ris og varmt og sol­rigt på côte d’azur. Ru­te­ma­es­sigt er stig­nin­gen col d’eze na­er Ni­ce og fi­na­len på den bre­de Pro­me­na­de des Ang­lais i Ni­ce tra­di­tio­ner, som sja­el­dent bli­ver brudt.

ar­ran­gør: Amaury Sport or­ga­ni­sa­tion (ASO)

bag­grund: Som ad­skil­li­ge an­dre cy­kel­løb på den pro­fes­sio­nel­le kalender blev Pa­ris-ni­ce skudt i gang som et re­k­la­mestunt for en avis. Fak­tisk to avi­ser. Det ske­te i 1933, da me­di­e­mogu­len Al­bert Le­je­u­ne skul­le sa­et­te gang i op­la­get på avi­ser­ne Le Pe­tit jour­nal, som han ud­gav i Pa­ris, og Le Pe­tit Ni­ce.

se­ne­ste fem Vin­de­re 2015 Ri­chie Por­te (Au­stra­li­en) 2014 car­los Betancur (co­lom­bia) 2013 Ri­chie Por­te (Au­stra­li­en) 2012 Bradley Wig­gins (Stor­bri­tan­ni­en) 2011 To­ny Martin (Tys­kland)

flest sej­re Se­an kel­ly (ir­land) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Ja­cques Anquet­il (Frank­rig) 1957, 1961, 1963, 1965, 1966

dan­mark på po­di­et Al­drig

fra hi­sto­ri­en 1933 / Bel­gi­e­ren Alp­hon­se Sche­pers vin­der før­ste ud­ga­ve af Pa­ris-ni­ce. 1951 / Lø­bet skif­ter navn til Pa­ris-côte d’azur. Tre år se­ne­re hed­der det at­ter Pa­ris-ni­ce. 1959 / Skif­ter navn til Pa­ris-ni­ce-rom, hvil­ket in­de­ba­e­rer en ud­vi­del­se af lø­bet. Det bli­ver en en­gangs­fo­re­stil­ling. 1966 / ja­cques Anquet­il vin­der lø­bet for fem­te gang. 1982 / Se­an Kel­ly vin­der sin før­ste af syv sej­re i tra­ek i Pa­ris-ni­ce. 1984 / Ber­nard Hi­nault slås med mi­ne­ar­bej­de­re, som i en de­mon­stra­tion stop­per lø­bet. 2000 / Den dob­bel­te Tour­vin­der Laurent Fig­non over­ta­ger ejer­ska­bet af lø­bet. 2002 / Tour-ar­ran­gør ASO over­ta­ger lø­bet. 2003 / An­drej Ki­vilev fra Ka­sak­h­stan styr­ter og dør. Døds­fal­det fø­rer til hjelmpå­bud i al cy­kel­sport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.