Eks­per­tens dom

Bike Season - - Løbene -

Snak­ken går i fel­tet of­te om, hvad der er den bed­ste for­be­re­del­se til for­års­klas­si­ke­ren Mila­no-san­re­mo – er det Pa­ris-ni­ce el­ler Tir­renoadri­a­ti­co? Sva­ret får man al­tid først, når Mila­no-san­re­mo er kørt den ef­ter­føl­gen­de lør­dag.

Rolf Sø­ren­sen har som den ene­ste dan­sker vun­det lø­bet, og det forta­el­ler lidt om den ty­pe ryt­ter, som Tir­reno-adri­a­ti­co of­te ret­ter sig mod, nem­lig klas­si­ker­ryt­te­re frem for eta­pe­løbs­ryt­te­re. vin­der­li­sten ta­el­ler Bet­ti­ni, Frei­re, Re­bel­lin og cancellara, som al­le og­så har vun­det Mila­no-san­re­mo.

i de se­ne­re år er ru­ten gjort hår­de­re for at til­tra­ek­ke eta­pe­løbs­ryt­te­re, og det har ska­er­pet kon­kur­ren­cen med Pa­ris-ni­ce, idet nog­le af de stør­ste nav­ne har fo­re­truk­ket Tir­renoadri­a­ti­co. De se­ne­ste seks år er lø­bet ble­vet vun­det af en Grand Tour-vin­der.

of­te er vej­ret lidt bed­re i ita­li­en på den­ne års­tid, og der er in­gen tvivl om, at kli­ma­et – og ma­den – ta­ler til for­del for Tir­reno-adri­a­ti­co. jeg kør­te lø­bet i 2002 med fe­ber i krop­pen, så jeg har ik­ke de bed­ste min­der fra lø­bet, men ob­jek­tivt set er det et fedt cy­kel­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.