Fak­ta

Bike Season - - Milano-sanremo -

ka­te­go­ri: Wor­ld Tour

sta­tus: Monu­ment nav­net: By­nav­net San Re­mo skri­ves i to ord, men ar­ran­gø­rer­ne af lø­bet skri­ver klas­si­ke­rens navn i ét ord. ita­li­e­ner­ne kal­der og­så lø­bet ’La clas­si­cis­si­ma di pri­ma­ve­ra’, for­års­klas­si­ke­ren.

ken­de­tegn: Det la­eng­ste en­dagsløb på ka­len­de­ren en­der of­te i en spurt, men sprin­ter­ne skal og­så kun­ne kø­re op ad bak­ke for at va­e­re med. i fi­na­len ven­ter de le­gen­da­ri­ske stig­nin­ger ci­pres­sa og Pog­gio, som of­te er af­gø­ren­de for lø­bets ud­fald.

ar­ran­gør: RCS Sport.

bag­grund: i kølvan­det på et mis­lyk­ket bil-va­ed­del­øb fra Mila­no til San Re­mo lag­de en grup­pe for­ret­nings­ma­end i San Re­mo i 1906 pla­ner for et cy­kel­løb som re­k­la­me for by­en med dens for­ly­stel­ser og luk­suri­ø­se ho­tel­ler. Sport­sa­vi­sen La Ga­zzet­ta del­lo Sport støt­te­de idéen og har sta­dig en fin­ger med i spil­let, idet avi­sen sam­men med RCS Sport ind­går i RCS Me­dia Group.

se­ne­ste fem Vin­de­re

2015 jo­hn De­gen­kolb (Tys­kland) 2014 Ale­xan­der Kri­stoff (Nor­ge) 2013 Ge­rald ci­o­lek (Tys­kland) 2012 Si­mon Ger­rans (Au­stra­li­en) 2011 Matt Goss (Au­stra­li­en)

flest sej­re

ed­dy Merckx (Bel­gi­en) 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976 Con­stan­te Girar­dengo (ita­li­en) 1918, 1921, 1923, 1925, 1926, 1928

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.