Eks­per­tens dom

Bike Season - - Løbene -

Det før­ste af cy­kel­spor­tens fem monu­men­ter og det la­eng­ste løb på Wor­ld Tour-ka­len­de­ren. i man­ge år har det va­e­ret sprin­ter­nes klas­si­ker, men RCS har gen­nem de se­ne­re år eks­pe­ri­men­te­ret med ru­ten og lagt nye stig­nin­ger ind mel­lem Tur­chino-pas­set og de le­gen­da­ri­ske ci­pres­sa og Pog­gio i fi­na­len i håb om at ska­be et me­re bredt fa­vo­rit­felt. of­te har lø­bet lidt un­der, at de før­ste 260 ki­lo­me­ter blot skul­le over­stå­es, før en van­vit­tig po­si­tions­kamp på Au­re­lia-ho­ved­vej­en langs den ita­li­en­ske ri­vi­e­ra ud­spil­le­de sig og gjor­de lø­bet spa­en­den­de.

i 2014 blev Pom­pei­a­na-stig­nin­gen pil­let ud kort før lø­bet på grund af et mud­der­skred, hvil­ket at­ter til­lod en af fel­tets sprin­te­re, nem­lig Ale­xan­der Kri­stoff, at vin­de lø­bet. Stig­nin­gen var og­så ude­ladt i 2015, og det sam­me var La Ma­nie-stig­nin­gen, som blev in­tro­du­ce­ret i lø­bet i 2008.

uan­set, hvad man gør ved ru­ten, så er al­tid den bed­ste, der vin­der lø­bet. Min gam­le hold­kam­me­rat oscar Frei­re vandt ek­sem­pel­vis lø­bet tre gan­ge, og så er der na­tur­lig­vis ed­dy Merckx, som sej­re­de he­le syv gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.