Kap­ta­j­ner­nes styr­ke­prø­ve

Bike Season - - Løbene - TEKST: AN­DERS DEHN

ryt­ter­ne skal gen­nem man­ge af de sam­me stra­bad­ser i e3 ha­rel­be­ke som i flan­dern rundt, og der­for er lø­bet en af­gø­ren­de del af de­res for­be­re­del­ser.

e3 Ha­rel­be­ke er en rig­tig bel­gisk klas­si­ker. Den by­der på lan­ge, fla­de stra­ek­nin­ger, hvor ryt­ter­ne er sår­ba­re over­for si­de­vin­de og vej­re­ts øv­ri­ge lu­ner, den by­der på bro­sten, og den by­der på kor­te, stej­le stig­nin­ger, hvor det he­le of­te af­gø­res. en af den slags ru­ter, som til­go­de­ser cy­kel­spor­tens hård­fø­re ma­end. På man­ge må­der min­der lø­bet om en kort ud­ga­ve af Flan­dern Rundt, og det er li­ge pra­e­cis det ry, den har haft si­den be­gyn­del­sen i 1958. ik­ke ale­ne bli­ver ryt­ter­ne ud­sat for de sam­me ele­men­ter som i Flan­dern Rundt; de to løb af­vik­les på fle­re af de sam­me stra­ek­nin­ger og stig­nin­ger. e3 Ha­rel­be­ke fal­der to dag ef­ter Dwars door vlaan­de­ren, to da­ge før Gentwe­vel­gem og vig­tigst af alt ni da­ge før Flan­dern Rundt. Der­for spil­ler e3 Ha­rel­be­ke en vig­tig rol­le i de sto­re klas­si­ker­ryt­te­res ka­len­de­re.

Lø­bet er en ge­ne­ral­prø­ve for­ud for den helt sto­re styr­ke­prø­ve i Flan­dern, hvor fa­vo­rit­ter­ne kan fin­pud­se de­res egen form og ik­ke mindst sen­de et sig­nal til kon­kur­ren­ter­ne. i fi­re af de 11 se­ne­ste år har sam­me ryt­ter vun­det først e3 og si­den Flan­dern Rundt og Pa­ris-rou­baix.

e3 er dog me­re end ba­re en op­varm­ning til monu­men­ter­ne. Der er mas­ser af pre­sti­ge

for­bun­det med at vin­de e3 Ha­rel­be­ke, hvil­ket li­sten over tid­li­ge­re vin­de­re be­kra­ef­ter. Fra Ro­ger De vla­e­min­ck og Rik van Looy til jo­han Mu­se­euw, Tom Boo­nen og Fabian cancellara.

15 stig­nin­ger

Bå­de star­ten og må­let lig­ger i Ha­rel­be­ke, en lil­le by i det ve­st­li­ge Flan­dern. Den før­ste del af ru­ten er for det me­ste flad med få stig­nin­ger, og det åb­ne land­skab gør fel­tet ud­sat for det po­ten­ti­elt dår­li­ge vejr, der kan ram­me i slut­nin­gen af marts.

Hvor der kun er to ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger i de før­ste 100 ki­lo­me­ter, by­der de re­ste­ren­de 106 på he­le 13 af slagsen. De kom­mer i al­le stør­rel­ser og ha­eld­nings­gra­der, men det er ty­pisk om­kring Pa­ter­berg og ou­de Kwa­re­mont med hen­holds­vis 42 og 37 ki­lo­me­ter til mål, at den en­de­li­ge ud­skil­ning sker. Her kan ryt­ter­ne så ka­em­pe sig op med vis­he­den om, at de ni da­ge se­ne­re skal den sam­me vej i Flan­dern Rundt. Hvis tin­ge­ne ik­ke er af­gjort in­den, bli­ver de det for­ment­lig om­kring Tie­gem­berg 20 ki­lo­me­ter før mål.

Fo­to: tim de wa­e­le/pol­fo­to

TOM BOO­NEN FO­TO: YVES LOGGHE/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.