Fak­ta

Bike Season - - E3 Harelbeke -

ka­te­go­ri:

sta­tus:

Wor­ld Tour

Se­mi­k­las­si­ker

ken­de­tegn: Man­ge ryt­te­re bru­ger e3 Ha­rel­be­ke som op­takt til Flan­dern Rundt ugen ef­ter. Ru­ten by­der på man­ge af de sam­me ud­for­drin­ger med bro­sten og kor­te, stej­le stig­nin­ger, blandt an­dre ou­de Kwa­re­mont. Lø­bet er dog kor­te­re end sin flam­ske sto­re­bror.

ar­ran­gør: Hand in Hand

bag­grund: Lø­bet blev før­ste gang kørt i 1958 og er der­med en af cy­kel­spor­tens yng­ste klas­si­ke­re. Den før­ste ru­te gik fra Ha­rel­be­ke til Antwerpen og til­ba­ge igen, og e3-de­len af nav­net stam­mer fra den mo­tor­vej, der i 60’er­ne blev byg­get mel­lem de to by­er.

se­ne­ste fem Vin­de­re

2015 Ge­raint Tho­mas (Wa­les) 2014 Pe­ter Sa­gan (Slovaki­et) 2013 Fabian cancellara (Schweiz) 2012 Tom Boo­nen (Bel­gi­en) 2011 Fabian cancellara (Schweiz)

flest sej­re

tom Boo­nen (Bel­gi­en) 2004, 2005, 2006, 2007, 2012

dan­mark på po­di­et

Sø­ren Lil­holt, vin­der i 1990 Bri­an Holm, num­mer tre i 1997

fra hi­sto­ri­en

1958 / Den før­ste ud­ga­ve af lø­bet bli­ver kørt, og ru­ten går fra Ha­rel­be­ke til Antwerpen, hvor­for lø­ber får nav­net Ha­rel­be­ke-antwerpen-ha­rel­be­ke. 1977 / Die­trich Thu­rau fra Tys­kland bli­ver den før­ste ik­ke-bel­gi­ske vin­der af lø­bet. Han er sam­ti­dig den blot tred­je ik­ke-bel­gi­er på po­di­et. 1994 / An­drei Tch­mil vin­der sin før­ste e3 Ha­rel­be­ke som mol­d­over. Syv år se­ne­re vin­der han som bel­gi­er. 2003 / Hol­la­en­de­ren Ste­ven de jongh kø­rer­hi­sto­ri­ens hur­tig­ste e3 Ha­rel­be­ke med en gen­nem­snits­fart på 45,9 km/t. 2007 / Tom Boo­nen vin­der lø­bet for fjer­de gang på stri­be, hvil­ket in­gen har gjort hver­ken før el­ler si­den. Det er dog ik­ke hans sid­ste sejr. 2012 / e3 Ha­rel­be­ke kom­mer med på Wor­ld Tour’en og flyt­tes fra lør­dag til fre­dag for ik­ke at kol­li­de­re med Gent-we­vel­gem om søn­da­gen. Tom Boo­nen vin­der sin fem­te sejr i lø­bet og sa­et­ter der­med re­kord. 2015 / Ge­raint Tho­mas vin­der e3 Ha­rel­be­ke, og der­med er kun én af de se­ne­ste ot­te vin­de­re fra Bel­gi­en: Tom Boo­nen i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.