Klas­si­ker på hi­sto­ri­ens slag­mar­ker

Bike Season - - Løbene - TEKST: AN­DERS DEHN

gent-we­vel­gem er en af de klas­si­ke­re, der har de bed­ste vil­kår for sprin­ter­ne, der dog skal over­vin­de en ra­ek­ke stig­nin­ger i et om­rå­de, som er dybt for­ank­ret i før­ste Ver­denskrig.

i Gent-we­vel­gem er hi­sto­ri­en al­tid na­er­va­e­ren­de. Sa­er­ligt Før­ste ver­denskrig har en be­tyd­nings­fuld rol­le i lø­bet. Sid­ste år blev det ek­sem­pel­vis om­døbt til ”Gent-we­vel­gem – in Flan­ders Fi­elds”, et be­rømt digt af sam­me navn om ra­eds­ler­ne på vest­fron­ten. Det blev skre­vet af ca­na­di­e­ren jo­hn Mc­crae i 1915, og nav­ne­a­en­drin­gen ske­te for at mar­ke­re 100året for dig­tet og der­med kri­gen, der ko­ste­de 600.000 men­ne­sker li­vet i West­ho­ek-re­gio­nen, som ru­ten går gen­nem. ”Me­ta­for­en med ryt­ter­ne som ka­em­pen­de sol­da­ter be­va­eb­net med de­res cyk­ler er al­drig langt va­ek. Lø­bet øn­sker på den må­de bi­dra­ge til en pas­sen­de høj­ti­de­lig­hol­del­se af Den Sto­re Krig og hol­de min­det om kon­flik­ten i li­ve hos kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner,” skri­ver lø­bet selv på sin hjem­mesi­de.

in­tet sted er de min­der ta­et­te­re på end på Kem­mel­berg. Det er ik­ke blot det hø­je­ste

punkt i ve­st­flan­dern og lø­bets hår­de­ste stig­ning; det er og­så det fø­lel­ses­ma­es­si­ge midtpunkt, som cycling­news.com be­skri­ver det. For 100 år si­den var Kem­mel­berg en slag­mark og har si­den va­e­ret hjem­sted for en mas­se­grav for 5294 fran­ske sol­da­ter og et min­des­ma­er­ke på top­pen.

de man­ge berg’er

Bro­stens­belag­te Kem­mel­berg er den sid­ste stig­ning i Gent-we­vel­gem, og ryt­ter­ne skal over den to gan­ge. An­den stig­ning føl­ger en an­den ru­te end i de for­gang­ne år og er end­nu stej­le­re end den før­ste. Den sti­ger med 23 pro­cent, hvor det er va­erst.

Det er langt fra gi­vet, at al­le ryt­te­re når helt til Kem­mel­berg, der lig­ger om­kring 30 ki­lo­me­ter før mål. For­in­den skal de gen­nem de lan­ge, åb­ne vid­der i ve­st­flan­dern, hvor de er blot­te­de for regn og si­de­vin­de, som nemt kan ska­e­re de før­ste 50 mand fra fel­tet. Si­den må de for­ce­re stig­nin­ger­ne cas­sel­berg, cats­berg, Ba­ne­berg og Mon­te­berg, in­den der føl­ger en lang, flad af­slut­ning fra Kem­mel­berg mod må­let i We­vel­gem.

Her vil sprin­ter­hol­de­ne ty­pisk for­sø­ge at ind­hen­te de ud­brud, der har brugt det bak­ke­de ter­ra­en til at stik­ke af. På trods af de man­ge berg’er er Gent-we­vel­gem et for­holds­vis fladt løb. Der­for er sprin­ter­ne ik­ke uden chan­cer, hvis de ka­em­per sig over Kem­mel­berg og de øv­ri­ge stig­nin­ger med ju­i­ce til­ba­ge i be­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.