Fak­ta

Bike Season - - Gent-wevelgem -

ka­te­go­ri:

sta­tus:

ken­de­tegn: Den før­ste del af lø­bet går gen­nem de fla­de, vind­bla­e­ste om­rå­der i ve­st­flan­dern, in­den ryt­ter­ne kom­mer til Frank­rig og til­ba­ge i Bel­gi­en i det bak­ke­de He­u­vel­land, som af­slut­tes på den le­gen­da­ri­ske stig­ning Kem­mel­berg. Her­ef­ter føl­ger om­kring 30 ki­lo­me­ter flad kør­sel mod mål.

ar­ran­gør: Flan­ders clas­si­cs

bag­grund: Gent-we­vel­gem blev kørt for før­ste gang i 1934. Avi­sen Ga­zet van Antwerpen ar­ran­ge­re­de lø­bet, og We­vel­gem blev valgt som må­l­by, for­di tekstil­fa­bri­kan­ten Ge­or­ges Mat­t­hi­js, som eje­de lø­bet, bo­e­de i by­en. Den før­ste ud­ga­ve hav­de kun bel­gi­ske del­ta­ge­re og blev kørt som et ama­tør­løb.

se­ne­ste fem Vin­de­re

2015 2014 2013 2012 2011

Wor­ld Tour

Klas­si­ker Luca Pa­o­li­ni (ita­li­en) jo­hn De­gen­kolb (Tys­kland) Pe­ter Sa­gan (Slovaki­et) Tom Boo­nen (Bel­gi­en) Tom Boo­nen (Bel­gi­en)

flest sej­re

Robert van ee­na­e­me (Bel­gi­en) – 1936, 1937, 1945 Rik van Looy (Bel­gi­en) – 1956, 1957, 1962 ed­dy Merckx (Bel­gi­en) – 1967, 1970, 1973 Ma­rio cipol­li­ni (ita­li­en) – 1992, 1993, 2002 Tom Boo­nen (Bel­gi­en) - 2004, 2011, 2012

dan­mark på po­di­et

Pal­le Lyk­ke, num­mer tre i 1966 Rolf Sø­ren­sen, num­mer tre i 1989 Lars Mi­cha­el­sen, vin­der i 1995, num­mer to i 1998 Mat­ti Bres­chel, num­mer tre i 2012

fra hi­sto­ri­en

1934 / Den 9. sep­tem­ber vin­der bel­gi­e­ren Gu­sta­ve van Bel­le den før­ste ud­ga­ve af Gent-we­vel­gem, som kø­res som et ama­tør­løb på 120 ki­lo­me­ter. 1945 / Gent-we­vel­gem gen­op­ta­ges ef­ter An­den ver­denskrig. igen vin­der Robert van ee­na­e­me, men han til­de­les først sej­ren ti da­ge se­ne­re, ef­ter ar­ran­gø­rer­ne har na­er­stu­de­ret må­l­fo­to­et. 1977 / Hi­sto­ri­ens la­eng­ste Gent-we­vel­gem. Ryt­ter­ne skal til­ba­gela­eg­ge 277 ki­lo­me­ter. 2003 / Lø­bet flyt­tes fra Gent, der el­lers har va­e­ret start­by i syv år­ti­er, ud til for­sta­den De­in­ze. 2011 / ef­ter fle­re år­ti­er som et hver­dagsløb flyt­tes Gent-we­vel­gem til en søn­dag og in­klu­de­res i uci’s Wor­ld Tour. Lø­bet af­vik­les nu mel­lem Mila­nosan­re­mo og Flan­dern Rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.