“DET SKAL DA PRØ­VES”

Bike Season - - Løbene - TEKST: BRI­AN ASKVIG

JAKOB FUGLSANG FÅR OM­SI­DER SIN DRØM OM FLAN­DERN RUNDT OP­FYLDT I 2016. EN DRØM, DER BLEV FOR­STA­ER­KET AF HANS OVER­BE­VI­SEN­DE RIDT PÅ BRO­STE­NE­NE I TOUR DE FRAN­CE 2014.

Med et smø­ret grin un­der­stre­ge­de jakob Fuglsang før de be­ryg­te­de pavéer på fem­te eta­pe af Tour de Fran­ce 2014, at han in­gen er­fa­ring hav­de i det ter­ra­en. in­gen, som i in­gen over­ho­ve­det. Al­drig hav­de han kørt va­ed­del­øb på bro­sten, så han ane­de ik­ke, hvad han kun­ne for­ven­te af sig selv på de ni bro­stens­stra­ek­nin­ger, der ven­te­de fel­tet på eta­pen fra ypres til Aren­berg-por­te du Hai­naut.

ef­ter eta­pen hav­de han kørt sig ind i al­les be­vidst­hed som et na­tur­ta­lent på bro­ste­ne­ne. Som en hård­før klas­si­ker­ryt­ter. Sam­men med sin hold­kap­ta­jn vin­cen­zo Ni­ba­li kør­te Fuglsang en in­tet min­dre end for­mi­da­bel eta­pe, hvor de sat­te al­le klas­se­men­tryt­ter­ne på plads og ba­ne­de vej­en for Ni­ba­lis sam­le­de sejr.

Fuglsang slut­te­de som num­mer to på eta­pen ef­ter hol­la­en­de­ren Lars Boom, der som den ene­ste over­vandt Asta­na-duo­en og sik­re­de sig kar­ri­e­rens flot­te­ste sejr. Året ef­ter kør­te Boom for Asta­na.

FED OP­LE­VEL­SE

Den dag i Nord­frank­rig ta­end­tes en am­bi­tion i jakob Fuglsang. en trang til at prø­ve kra­ef­ter med de bar­ske bro­stens­klas­si­ke­re Flan­dern Rundt og Pa­ris-rou­baix. Nu får han om­si­der chan­cen i ’De Ron­de’ - et løb, som man­ge reg­ner for at va­e­re det stør­ste en­dagsløb i ver­den.

”jeg har al­tid syn­tes, at en pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter bør prø­ve for­skel­li­ge løb, og Flan­dern Rundt og Pa­ris-rou­baix er løb, som man da skal ha­ve prø­vet i lø­bet af sin kar­ri­e­re,” si­ger jakob Fuglsang.

”Nu kun­ne Flan­dern Rundt pas­se ind i mit pro­gram i år, og jeg gla­e­der mig til at for­sø­ge mig. Det er nok mest et øn­ske om at få stil­let min nys­ger­rig­hed og få det prø­vet af, for jeg ved godt, at der er me­get langt fra en bro­sten­se­ta­pe i Tour de Fran­ce til et helt Flan­dern Rundt.”

”jeg tror, det bli­ver en fed op­le­vel­se,” si­ger jakob Fuglsang, som ik­ke er helt uvant med uja­evnt ter­ra­en, idet han be­gynd­te som mo­un­tain­bi­ke­ryt­ter og i 2007 blev ver­dens­me­ster i di­sci­pli­nen.

”Det har gi­vet­vis en be­tyd­ning og er nok en del af grun­den til, at det er gå­et så godt på bro­ste­ne­ne i Tou­ren. Men igen: Det er no­get helt an­det at kø­re en bro­sten­se­ta­pe i Tou­ren, hvor må­ske 20 mand er vil­li­ge til at of­re, hvad der skal til for at sid­de for­re­st, og så til at kø­re Flan­dern Rundt, hvor 150 mand ka­em­per om at kom­me først ind på bro­stens­stig­nin­ger­ne.”

SPE­CI­EL STEM­NING

Fuglsangs mål i Flan­dern Rundt er at sid­de med i så lang tid som over­ho­ve­det mu­ligt og for­hå­bent­lig un­der­vejs gø­re et styk­ke ar­bej­de for Lars Boom, som bli­ver Asta­nas be­skyt­te­de ryt­ter i årets Flan­dern Rundt.

FO­TO: VIR­GI­NIA MAYO/POL­FO­TO

FO­TO: BAS CZERWINSKI/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.