EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Det an­det af cy­kel­spor­tens fem monu­men­ter. Det er tred­je gang på en uge, at fel­tet lig­ger og kø­rer rundt på de flam­ske bro­sten og ’hel­lin­gen’ – kor­te, se­je stig­nin­ger. i år er det ud­ga­ve num­mer 100 af det­te løb, som nog­le kal­der det stør­ste en­dagsløb over­ho­ve­det. Lø­bets man­ge stig­nin­ger be­ty­der, at og­så an­dre end de re­ne bro­stens­spe­ci­a­li­ster kan gø­re sig ga­el­den­de i ’De Ron­de’, som hvert år gør den før­ste søn­dag i april til en na­tio­nal fest­dag i Flan­dern.

Ru­ten har i de se­ne­re år gen­nem­gå­et en mo­der­ni­se­ring for at gø­re lø­bet me­re til­sku­er­ven­ligt. Det har ko­stet le­gen­da­ri­ske Ka­pel­muur en el­lers fast op­tra­e­den på ru­te­kor­tet. Til gen­ga­eld får ryt­ter­ne for­nø­jel­sen af Pa­ter­berg og ou­de Kwa­re­mont fle­re gan­ge. Per­son­ligt gla­e­der jeg mig til at se Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) luf­te vm-trøj­en i det­te løb, som er et løb for de rig­tigt hård­fø­re ma­end. Det en­der of­te i et mand mod mand-op­gør. For ti år si­den vandt Tom Boo­nen i vm-trøj­en, og må­ske kan Sa­gan gø­re ham kun­sten ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.