KØRT OVER PÅ KOP­PEN­BERG

Bike Season - - Flandern Rundt -

jes­per Ski­b­by in­drøm­me­de si­den­hen, at ud­brud­det var et ren­dyr­ket tv-ud­brud, som først og frem­mest skul­le sik­re hans hold no­get re­k­la­me på tv. Han hav­de in­gen tro på, at han kun­ne vin­de, men al­li­ge­vel blev Flan­dern Rundt 1987 lø­bet, der sik­re­de ham be­røm­mel­se vi­den om.

200 ki­lo­me­ter kør­te han ale­ne, før han nå­e­de Kop­pen­berg - og gik fuld­kom­men død. ud­mat­tet slin­gre­de han op ad den uover­sti­ge­li­ge for­hin­dring og til sidst vandt tyng­de­kraf­ten. Ski­b­by røg ned, og i det sam­me gik chauf­før­en i en Selv om han ik­ke skul­le fuld­fø­re el­ler gø­re den sto­re for­skel i lø­bet, for­ven­ter jakob Fuglsang en op­le­vel­se for li­vet på de smal­le, flam­ske ve­je.

”Man skyl­der sig selv at prø­ve det af, sy­nes jeg. Det er et af cy­kel­spor­tens monu­men­ter, og det skul­le va­e­re no­get helt spe­ci­elt at kø­re i den stem­ning, som til­sku­er­ne ska­ber,” si­ger jakob Fuglsang. ”Det ga­el­der og­så Pa­ris-rou­baix, som jeg og­så vil prø­ve at kø­re, in­den min kar­ri­e­re er slut. De sto­re løb er hi­sto­rie og tra­di­tion, og der er et myto­lo­gisk ska­er over dem, som gør dem til no­get helt spe­ci­elt.”

”Det skal man op­le­ve,” si­ger jakob Fuglsang. løbs­le­der­bil bag ham i pa­nik. en stil­le­stå­en­de bil på Kop­pen­berg vil­le øde­la­eg­ge alt, så han gav bi­len gas og rul­le­de hen over Ski­b­bys cy­kel.

Na­e­ste dag fyld­te bil­le­der­ne af den cho­ke­re­de, ud­mat­te­de Ski­b­by og BMW’EN, der ma­se­de sig hen over hans cy­kel, na­e­sten me­re end om­ta­len af lø­bets vin­der, bel­gi­e­ren clau­de criqui­e­li­on. Ski­b­bys uheld fik ar­ran­gø­rer­ne til at se bort fra Kop­pen­berg i åre­ne ef­ter, og den le­gen­da­ri­ske stig­ning kom først på ru­te­kor­tet igen i 2002.

JES­PER SKI­B­BY AN­NO 1987 FO­TO: PE­DER­SEN HE­I­NE/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.