FAK­TA FRA HI­STO­RI­EN

Bike Season - - Flandern Rundt -

1913 / Før­ste ud­ga­ve af Flan­dern Rundt vin­des af bel­gi­e­ren Paul De­man. Di­stan­cen er 324 ki­lo­me­ter, og ef­ter over 12 ti­mer i sad­len bli­ver lø­bet af­gjort i en spurt.

1915 / Lø­bet af­ly­ses på grund af ’Den Sto­re Krig’ og gen­op­ta­ges først i 1919. Der­i­mod af­vik­les lø­bet un­der he­le 2. ver­denskrig.

1933 / Bel­gi­e­ren Alp­hon­se Sche­pers vin­der lø­bet i en ene­stå­en­de sa­e­son, hvor han og­så vin­der Pa­ris-ni­ce, Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge og en eta­pe i Tour de Fran­ce.

1940 / Bel­gi­e­ren Bri­ek Schot­te del­ta­ger i sit før­ste Flan­dern Rundt. Han del­ta­ger der­ef­ter hvert år frem til og med 1959 - alt­så 20 år i tra­ek. Han vin­der lø­bet to gan­ge, nem­lig i 1942 og 1948.

1955 / Lou­i­son Bo­bet vin­der Flan­dern Rundt. Si­den vin­der han og­så Tour de Fran­ce og bli­ver den før­ste, der vin­der de to løb i sam­me sa­e­son.

1961 / Tom Simp­son vin­der som hi­sto­ri­ens ene­ste bri­te Flan­dern Rundt. Simp­son dør i 1967 på Mont ven­toux un­der Tour de Fran­ce.

1969 / ed­dy Merckx gen­ta­ger Bo­bets tri­umf og vin­der bå­de Flan­dern Rundt og Tour de Fran­ce. Si­den har in­gen ryt­ter la­vet den­ne doub­le.

1984 / Se­an Kel­ly be­sa­et­ter an­den­plad­sen ef­ter jo­han Lam­merts. Kel­ly bli­ver yder­li­ge­re to gan­ge num­mer to i lø­bet. Han om­ta­ler si­den Flan­dern Rundt som ’lø­bet, der slap va­ek’.

2001 / ita­li­e­ne­ren Gi­an­luca Bor­to­la­mi vin­der lø­bet i hidtil hur­tig­ste gen­nem­snits­fart: 43,6 km/t.

2006 / Tom Boo­nen vin­der i den regn­bu­e­stri­be­de vm-trø­je. Det er han den fjer­de ryt­ter, der gør. De øv­ri­ge er Lou­i­son Bo­bet (1955), Rik van Looy (1962) og ed­dy Merckx (1975).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.