EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Det er på nu­va­e­ren­de tids­punkt tvivl­s­omt, om sid­ste års vin­der af Pa­ris-rou­baix stil­ler til start i 2016. Ty­ske Jo­hn De­gen­kolb, som og­så vandt Mila­no-san­re­mo i 2015, blev kørt ned un­der tra­e­ning i ja­nu­ar i Spa­ni­en og blev slemt med­ta­get.

End­nu en gang er det bel­gi­ske stor­hold Etixx-qui­ck Step fa­vo­rit­ter. Med Zde­nek Sty­bar, Tom Boo­nen, Sti­jn Van­den­bergh og Niki Ter­p­stra har Le­fe­ve­re al­le kort på hån­den.

Per­son­ligt har jeg af go­de grun­de in­gen er­fa­ring med lø­bet. Vin­de­rens gen­nem­snitsva­egt lig­ger vel på 75 ki­lo­gram, og me­get let­te­re bjer­gryt­te­re hol­der sig langt va­ek fra Nord­frank­rig på den­ne søn­dag.

Lø­bet er så langt og så hårdt, at det kra­e­ver er­fa­ring at sid­de med i fi­na­len. In­gen skal for­ven­te at se en de­butant bril­le­re på de nord­fran­ske markve­je, som pas­ser bed­re til en ok­se­ka­er­re end en syv ki­lo­gram tung car­bon­cy­kel. Årets Pa­ris-rou­baix kan me­get vel bli­ve det sid­ste sto­re bro­stens­slag mel­lem det se­ne­ste år­tis stør­ste bro­stens­spe­ci­a­li­ster, Fabian Cancellara og Tom Boo­nen. Schweize­ren stop­per kar­ri­e­ren ef­ter 2016, og ryg­tet vil vi­de, at og­så Boo­nen si­ger far­vel ef­ter den­ne sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.