STIG­NIN­GER OG STRESS

Bike Season - - Løbene - TEKST: An­ders dehn

AMSTEL GOLD RA­CE BY­DER PÅ OVER 30 STIG­NIN­GER, DER KOM­MER TA­ET EF­TER HIN­AN­DEN. DER­U­D­OVER ER VE­JE­NE SMAL­LE, PO­SI­TIONS­KAM­PEN STOR, OG STYRTENE HYP­PI­GE.

Der er to aspek­ter, som de­fi­ne­rer Amstel Gold Ra­ce. Det ene er de man­ge stig­nin­ger. Fak­tisk skal ryt­ter­ne for­ce­re 34 af slagsen. Lyk­ke­lig­vis for ma­en­de­ne i sad­ler­ne er de fle­ste stig­nin­ger for­holds­vis kor­te, og hver for sig er de ik­ke me­get me­re end et bump på vej­en; den la­eng­ste er li­ge over 4 ki­lo­me­ter lang. Al­li­ge­vel sa­et­ter det sig i be­ne­ne, når de kom­mer så of­te og så ta­et på hin­an­den.

Af­stan­den mel­lem for­hin­dring bli­ver sta­digt kor­te­re, som lø­bet skri­der frem. For et par år si­den reg­ne­de Pez Cycling News på det. De før­ste 92 ki­lo­me­ter er der en stig­ning for hver 15,2 ki­lo­me­ter. Re­sten af stra­ek­nin­gen kom­mer stig­nin­ger­ne hver 6,6 ki­lo­me­ter i gen­nem­snit. Det er en ny stig­ning hvert ot­ten­de mi­nut.

Den slags ta­e­rer på kraefterne, og det, der nor­malt ba­re vil­le va­e­re en ube­ty­de­lig bak­ke, er mod slut­nin­gen en barsk op­ga­ve.

Den mest kend­te og of­te af­gø­ren­de stig­ning er Cau­berg, som fel­tet pas­se­rer i alt fi­re gan­ge på ru­ten, der cir­ku­le­rer i det sam­me om­rå­de

50 000 eu­ro var pri­sen for at ar­ran­ge­re det før­ste Amstel Gold Ra­ce. Det sva­rer til om­kring 375.000 kro­ner.

øst for Maa­stri­cht fra start til slut. Fra 2003 til 2013 var der af­slut­ning på Cau­berg, men si­den er mål­stre­gen ble­vet flyt­tet 1,8 ki­lo­me­ter va­ek til det sam­me sted, hvor VM i Val­ken­burg slut­te­de i 2012. Cau­berg er hver­ken lang (1200 me­ter) el­ler stejl (5,8 % i snit), men ti­m­in­gen er alt­af­gø­ren­de.

DEN FAL­SKE AR­DEN­NER-KLAS­SI­KER

Det an­det aspekt, der de­fi­ne­rer Amstel Gold Ra­ce, er den an­s­pa­endt­hed, der her­sker blandt ryt­ter­ne. Det skyl­des den van­ske­li­ge po­si­tions­kamp. Ru­ten går gen­nem man­ge om­rå­der med ta­et be­byg­gel­se, smal­le ve­je­ne, skar­pe sving, og der kom­mer den ene rund­kør­sel og chi­ka­ne ef­ter den an­den. Det gør det sva­ert at navi­ge­re, og det øger stres­sni­veau­et hos hol­de­ne, der ved, at de al­drig vin­der no­get, hvis først de bli­ver fan­get for langt til­ba­ge.

Amstel Gold Ra­ce mar­ke­rer og­så et skif­te i klas­si­ker­ne. Vi for­la­der bro­ste­ne­ne og ta­ger hul på Ar­den­ner-klas­si­ker­ne, selv om lø­bet geo­gra­fisk set ik­ke fo­re­går i Ar­den­ner­ne. Til gen­ga­eld er løb­s­ty­pen uden pavéer og med fle­re stig­nin­ger den sam­me som i Fle­ché Wal­lo­ne og Lié­ge­ba­stog­ne-lié­ge. Der er ba­re end­nu fle­re stig­nin­ger i Amstel.

FO­TO:PE­TER DEJONG/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.