EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Den yng­ste af for­års­klas­si­ker­ne og og­så den mindst pre­sti­ge­fyld­te – med min­dre, man er hol­la­en­der. Er man det, kan lø­bet må­le sig med et ver­dens­mester­skab, og en sejr her gi­ver en hol­land­sk ryt­ter sta­tus af na­tio­nal­helt på liv­s­tid.

I mi­ne fem år på Ra­bo­bank nå­e­de jeg al­drig at kø­re lø­bet, for­di de hol­land­ske ryt­te­res en­tu­si­as­me ik­ke kun­ne over­gås. Lø­bet pas­se­de mig hel­ler ik­ke godt, for det er et for­hin­drings­løb uden li­ge med vej­bump, hel­le-an­la­eg, fod­ga­en­ger­fel­ter og cy­kel­sti­er. Det gør lø­bet til det må­ske mest stres­sen­de cy­kel­løb he­le året.

Kun få af bro­stens­ryt­ter­ne va­el­ger at kø­re vi­de­re i Ar­den­ner-klas­si­ker­ne, for det er løb, der pas­ser bed­re til en ny ty­pe ryt­te­re – ryt­te­re som of­te kom­mer di­rek­te fra Ba­sker­lan­det Rundt. Kun ved få lej­lig­he­der er lø­bet ik­ke ble­vet af­gjort på den af­slut­ten­de Cau­berg-stig­ning i Val­ken­burg. I 2013 blev mål­stre­gen flyt­tet 1,8 ki­lo­me­ter fra top­pen af Cau­berg, og det har gi­vet plads til et tak­tisk spil ef­ter den sid­ste op­kør­sel, så det ik­ke la­en­ge­re er et løb, der som en selv­føl­ge af­gø­res blandt fel­tets ’pun­ch­eurs’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.