FAK­TA

Bike Season - - Amstel Gold Race -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

STA­TUS: Klas­si­ker

KEN­DE­TEGN: Ru­ten er ind­delt i tre sek­tio­ner og en kort af­slut­ten­de sek­tion. Det he­le fo­re­går i det bak­ke­de land­skab øst for Maa­stri­cht i den helt syd­li­ge del af Hol­land. Un­der­vejs kryd­ser ryt­ter­ne over 30 stig­nin­ger, som er mel­lem 500 og 4300 me­ter lan­ge. Of­te bli­ver stig­nin­gen Cau­berg 1,8 ki­lo­me­ter før mål af­gø­ren­de.

AR­RAN­GØR: Amstel Gold Ra­ce Fo­un­da­tion

BAG­GRUND: Det var ar­ran­gø­rer­nes drøm ska­be et løb, der kun­ne kon­kur­re­re med monu­men­ter­ne i Bel­gi­en og Ita­li­en, og de plan­lag­de, at fel­tet skul­le kø­re fra Am­ster­dam til Maa­stri­cht, tva­ers ned gen­nem Hol­land. De hav­de dog ik­ke ta­get høj­de for de om­ve­je, der skul­le kø­res for at kryd­se lan­dets man­ge flo­der og åer, hvor­for ru­ten stod til at bli­ve me­get la­en­ge­re end de plan­lag­te 280 ki­lo­me­ter. I ste­det gik star­ten fra Bre­da i Vest­hol­land.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 2014 2013 2012 2011 Mi­chal Kwi­at­kowski (Po­len) Phi­lip­pe Gil­bert (Bel­gi­en) Roman Kreuzi­ger (Tjek­ki­et) En­ri­co Ga­s­pa­rot­to (Ita­li­en) Phi­lip­pe Gil­bert (Bel­gi­en)

FLEST SEJ­RE

Jan Raas – 1977, 1978, 1979, 1980, 1982

FRA HI­STO­RI­EN

1966 / Lø­bet kø­res for før­ste gang, men ik­ke uden pro­ble­mer med plan­la­eg­nin­gen. Bå­de Am­ster­dam, Utr­cht og Rot­ter­dam blev kas­se­ret som mu­li­ge start­by­er, før val­get lan­de­de på Bre­da.

1973 / I man­ge år for­søg­te ar­ran­gø­rer­ne at få Ed­dy Merckx til at stil­le op til lø­bet, men han for­lang­te for stort et be­løb. Ar­ran­gø­rer­ne fo­re­slog, at han fik pen­ge­ne, hvis han vandt. ”Sørg for at ha­ve pen­ge­ne klar ved må­l­linj­en,” var sva­ret fra Merckx, der tog sej­ren med tre mi­nut­ter til num­mer to.

1989 / Amstel Gold Ra­ce bli­ver en del af UCI’S Wor­ld Cup, som i dag går un­der nav­net Wor­ld Tour.

1991 / For før­ste gang slut­ter lø­bet i Maa­stri­cht, og ot­te år se­ne­re star­ter det sam­me sted.

2001 / Erik Dek­ker vin­der Amstel Gold Ra­ce og bli­ver der­med den se­ne­ste hol­la­en­der til at sej­re i lø­bet. Med 17 sej­re i alt er Hol­land dog fort­sat det mest vin­den­de land.

2013 / Mål­stre­gen flyt­tes 1,8 ki­lo­me­ter fra Cau­bergstig­nin­gen til det sted, hvor VM i 2012 slut­te­de. Det var net­op suc­ce­sen med Vm-lø­bet, der fik ar­ran­gø­rer­ne til at flyt­te mål­stre­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.