’SE, DET ER ET RIG­TIGT CY­KEL­LØB’

Bike Season - - Løbene - TEKST: Bri­an Askvig

LE­GEN­DA­RI­SKE MUR DE HUY ER I DAG DET STØR­STE AK­TIV FOR FLÈCHE WALLONNE, MEN LØ­BET HAR AL­TID VA­E­RET GA­RANT FOR DRA­MA­TISK CY­KEL­LØB.

For 80. gang kø­res den bel­gi­ske se­mi­k­las­si­ker La Flèche Wallonne, som i dag er be­rømt for sin stri­de fi­na­le på den mor­de­risk stej­le Mur de Huy, men som gen­nem al­le ti­der har va­e­ret et hårdt, tak­tisk ud­skil­nings­løb. Jour­na­li­sten Ga­ston Bé­nac var yderst be­gej­stret for lø­bet, da før­ste ud­ga­ve var af­vik­let i 1936: ’Se, det er et rig­tigt cy­kel­løb’, skrev han i avi­sen Pa­ris­soir iføl­ge bo­gen ’The Spring Clas­si­cs - cycling’s gre­a­test one-day ra­ces’. ’Den val­lon­ske pil’ har gen­nem ti­der­ne va­e­ret af­fy­ret fra og mod snart sagt al­le ret­nin­ger i den fransk­ta­len­de del af Bel­gi­en. Lø­bet har tal­ri­ge gan­ge skif­tet start- og må­l­by og uge­dag, men er nu for­ank­ret i må­l­by­en Huy med den be­røm­te og be­ryg­te­de ’mur’ - en 1,3 ki­lo­me­ter lang stig­ning, der si­ne ste­der når stig­nings­pro­cen­ter over 20.

Star­ten flag­rer ef­ter 15 år i tra­ek i Char­leroi at­ter rundt i Val­lo­ni­en. Nu med det for­mål at la­de al­le eg­ne i den fransk­ta­len­de re­gion få en bid af det klas­si­ske cy­kel­løb.

EKS­PLO­SI­VE RYK

Det er og bli­ver dog Mur de Huy, som gi­ver lø­bet dets sa­er­ken­de. Uden den var lø­bet for­ment­lig sun­ket end­nu la­en­ge­re ned i løbs­hie­rar­ki­et, så stig­nin­gen er af uvur­der­lig be­tyd­ning for lø­bet.

Hvert år går ru­ten fle­re gan­ge over ’mu­ren’, før der er fi­na­le ved fo­den af kir­ken No­tre­da­me de la Sar­te på top­pen. He­le vej­en igen­nem er det fel­tets ’pun­ch­eurs’ - ryt­te­re med et eks­plo­sivt ryk på kor­te, stej­le stig­nin­ger - al­les øj­ne hvi­ler på. Folk som bel­gi­e­ren Phi­lip­pe Gil­bert, spa­ni­er­ne Alejan­dro Val­ver­de og Jo­aquim Rod­ri­gu­ez og po­lak­ken Mi­chal Kwi­at­kowski. En af de nye i klas­sen er fransk­man­den Juli­an Alap­hi­lip­pe, som af man­ge spås at bli­ve en af frem­ti­dens sto­re nav­ne. Sid­ste år blev han num­mer to på Mur de Huy ef­ter Alejan­dro Val­ver­de i en op­vis­ning, som i høj grad pu­ste­de til for­vent­nin­ger­ne til den da blot 22-åri­ge ryt­ter.

KRYD­SER FIN­GRE

’En an­den­plads på Mur de Huy, en stig­ning som er no­to­risk van­ske­lig at be­sti­ge, vi­ser en mo­den­hed og tå­l­mo­dig­hed, som hø­rer en ae­l­dre ryt­ter til. Det vi­ser en ev­ne til at po­si­tio­ne­re sig. Han kør­te ind på ’mu­ren’ blandt de 15 før­ste, og han fulg­te de rig­ti­ge hjul i bun­den, før han lag­de sig i kølvan­det på Val­ver­de i det af­gø­ren­de øje­blik’, skrev ame­ri­kan­ske Ve­lo­news om Alap­hi­lip­pe og le­ve­re­de sam­ti­dig op­skrif­ten på, hvor­dan Mur de Huy skal gri­bes an.

Få da­ge tid­li­ge­re var Alap­hi­lip­pe ble­vet num­mer syv i Amstel Gold Ra­ce og få da­ge ef­ter slut­te­de han igen som num­mer to ef­ter Val­ver­de, da spa­ni­e­ren gen­vandt Liè­ge­ba­stog­ne-liè­ge.

Den un­ge fransk­mand fik si­den kon­sta­te­ret mo­nonu­k­leo­se - kys­se­sy­ge - og det er end­nu uklart, hvor­når han de­bu­te­rer i den­ne sa­e­son. Frank­rig har ik­ke haft en sej­r­her­re i Flèche Wallonne si­den Laurent Ja­la­bert i 1997, så ik­ke mindst de fran­ske cy­kel­fans kryd­ser fin­gre for, at Alap­hi­lip­pe bli­ver klar til end­nu et show i Ar­den­ner­ne.

FO­TO: ERIC FEFERBERG/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.